ตารางสอบและเนื้อหาสอบ การสอบปลายปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น EP1-EP6 หลักสูตร English Program
(03/มีนาคม/2564 ::
จาก งานวัดผล)      
ตารางสอบและเนื้อหาสอบ การสอบปลายปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ป.1-ป.6 หลักสูตรสถานศึกษา
(03/มีนาคม/2564 ::
จาก งานวัดผล)      
ประกาศจากงานการเงิน กำหนดชำระเงินค่าหนังสือ และค่าโครงการภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564
(11/มกราคม/2564 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
ประกาศจากงานธุรการ การเลื่อนชั้น การจัดชั้นเรียน และการลาออก พร้อมใบตอบรับของนักเรียน
(11/มกราคม/2564 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
เลื่อนการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(07/มกราคม/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
อบรมนักเรียนและประชุมครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำเดือนธันวาคม
(16/ธันวาคม/2563 ::
จาก งานระดับชั้น ป.1)      
ตารางสอบ และ เนื้อหาสอบ การสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้น ป.1-ป.6 หลักสูตร English Program และ Chinese-English Program
(02/ธันวาคม/2563 ::
จาก งานวัดผล)