สรุปค่าสถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
(22/เมษายน/2559 ::
จาก งานวัดผล)      
ปลูกผัก ง่าย ง่าย สไตล์น้าโรจน์
(19/เมษายน/2559 ::
จาก งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (กอ))      
แบบประเมินการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2559
(08/เมษายน/2559 ::
จาก งานวิจัย)      
รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ (Certificate) ประจำปีการศึกษา 2558 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตรสถานศึกษา
(01/เมษายน/2559 ::
จาก งานวัดผล)      
โครงการแลกเปลี่ยน MOU ระหว่างโรง้รียนอัสสัมชัญ แผนกประถม กับ โรงเรียนเฮ่อหู ณ เมืองจิ่วเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน
(31/มีนาคม/2559 ::
จาก งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(จีน))      
ยื่นซองประกวดราคาการจัดทำเสื้อกีฬาสี ปี 2559
(04/มีนาคม/2559 ::
จาก งานจัดซื้อและทรัพย์สิน)      
ประมูลร้านจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ปี 2559
(29/กุมภาพันธ์/2559 ::
จาก งานจัดซื้อและทรัพย์สิน)