บรรยากาศ "มิสซาพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(ครบ 50 วัน)"
(01/ธันวาคม/2559 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
บรรยากาศ "การประชุมของหน่วยงานอภิบาล"
(01/ธันวาคม/2559 ::
จาก งานอภิบาล,ครูคำสอน)      
บรรยากาศ "พิธีรับศิลมหาสนิทครั้งแรกของนักเรียนคาทอลิก ระดับชั้น ป.3"
(01/ธันวาคม/2559 ::
จาก งานอภิบาล,ครูคำสอน)      
บรรยากาศ "การเข้าเงียบและรับศิลอภัยบาป เด็กคาทอลิก ป.3"
(01/ธันวาคม/2559 ::
จาก งานอภิบาล,ครูคำสอน)      
อบรมนักเรียนระดับชั้น ป.5 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
(30/พฤศจิกายน/2559 ::
จาก ระดับชั้น ป.5)      
การซ้อมอพยพหนีไฟ
(29/พฤศจิกายน/2559 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)      
อบรมนักเรียนระดับชั้น ป.2 เรื่อง ความเพียร และ สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
(29/พฤศจิกายน/2559 ::
จาก ระดับชั้น ป.2)