Young rockers Talento bring the noise | Asia’s Got Talent 2015
(23/เมษายน/2558 ::
จาก งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)      
แบบประเมินการจัดกิจกรรมเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2558
(23/เมษายน/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
แบบประเมินการจัดพิธีมอบใบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี
(22/เมษายน/2558 ::
จาก งานวัดผล)      
วง The Talento นักเรียนชมรมดนตรีสากลแผนกประถม เเละ มาสเตอร์ ขจรพรรณเเละผู้ปกครอง ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์
(17/เมษายน/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)      
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(31/มีนาคม/2558 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ( Certificate ) ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภท ใบเกียรตินิยม ( Diploma)
(26/มีนาคม/2558 ::
จาก งานวัดผล)      
รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ( Certificate ) ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรสถานศึกษา
(26/มีนาคม/2558 ::
จาก งานวัดผล)