งานวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนยรู้ศิลปะ เรื่องการพัฒนาทักษะการระบายสี Oil Pastel ด้วยเทคนิคระบายสี 5 เทคนิคของนักเรียนชั้น ป.3
(26/มกราคม/2558 ::
จาก งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)      
การพัฒนาการเขียนคำที่มีตัว ร ล และคำควบกล้ำ โดยใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4/8
(26/มกราคม/2558 ::
จาก งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)      
นำเสนอผลการวิจัย จากงานวิจัย ฝ่ายวิชาการ
(25/มกราคม/2558 ::
จาก งานวิจัย)      
งานวิจัย "การศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ วิชา ภาษาไทย ชั้น ป. 1 – 6"
(22/มกราคม/2558 ::
จาก งานวัดผล)      
น้อมรำลึกพระคุณเจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์
(20/มกราคม/2558 ::
จาก งานอภิบาล)      
ประชุมสรุปการทำแบบฝึกหัดดรุณศึกษาชั้น ป.1 - ป.4
(15/มกราคม/2558 ::
จาก งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)      
รายการครอบครัวข่าวเด็ก สัมภาษณ์เด็ก ๆ วง The Talento นักเรียนชมรมดนตรีสากล
(15/มกราคม/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)