การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ.
(10/กันยายน/2562 ::
จาก งานประกันคุณภาพการศึกษา)      
ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 1/2562
(10/กันยายน/2562 ::
จาก งานประกันคุณภาพการศึกษา)      
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2562
(09/กันยายน/2562 ::
จาก งานประกันคุณภาพการศึกษา)      
การประชุม อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
(27/มิถุนายน/2562 ::
จาก งานประกันคุณภาพการศึกษา)      
อบรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 11 / 62
(09/มีนาคม/2563 ::
จาก งานประกันคุณภาพการศึกษา)