Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
  :: ฝ่ายวิชาการ2563 ปีการศึกษา 2563

:: เมนู
  หน้าโรงเรียน
  งานห้องสมุด
  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
  กลุ่มสาระฯศิลปะ
  กลุ่มสาระฯดนตรี-นาฏศิลป์
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสอนคอมพิวเตอร์)
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)
  คัดเลือกข้อสอบและจัดทำข้อสอบ
  ผู้จัดทำข้อสอบ
  งานเทคโนโลยีการเรียนการสอน
  งานบริหาร Rosetta Stone
  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  งานแนะแนว
  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  การนิเทศ
  งานวัดผล
  งานหลักสูตร การเรียนการสอน และนิเทศ
  งานกลุ่มสาระฯ
  การบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา
  งาน ENS และ EML
  ดูแลงานวิจัย
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
  กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  ICT Coaching
  คณะกรรมการ
 

ประธานกรรมการ

มิส  ปิยะนุช    ยุตยาจาร
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
 
:: อัลบั้มภาพ
 
:: ปฏิทินฝ่าย
 
:: ปฏิทินกิจกรรม