Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
  :: ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2560

:: เมนู
  หน้าโรงเรียน
  งานธุรการ
  งานทะเบียน
  งานประชาสัมพันธ์
  งานการเงินและบัญชี
  งานจัดซื้อและทรัพย์สิน
  งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
  หน.ฝ่ายธุรการ-การเงิน
  คณะกรรมการ
 

ประธานกรรมการ

มิส  ขนิษฐา    มากรักษา
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
 
:: อัลบั้มภาพ
 
:: ปฏิทินฝ่าย
 
:: ปฏิทินกิจกรรม