Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
  :: ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2561

:: เมนู
  หน้าโรงเรียน
  งานวัดผล
  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
  กลุ่มสาระฯศิลปะ
  กลุ่มสาระฯดนตรี-นาฏศิลป์
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสอนคอมพิวเตอร์)
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
  กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
  งานบริหารฝ่ายวิชาการ
  งานกลุ่มสาระฯ
  งานหลักสูตร การเรียนการสอนและงานนิเทศ
  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  งานแนะแนว
  งานห้องสมุด
  งาน ENS EML
  งานวิจัย
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)
  คณะกรรมการ
 

ประธานกรรมการ

มิส  ปิยะนุช    ยุตยาจาร
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
 
:: อัลบั้มภาพ
 
:: ปฏิทินฝ่าย
 
:: ปฏิทินกิจกรรม