Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
117/2560       เรื่องการแต่งตั้งหน้าที่บุคลากรจัดค่ายสัมพันธ์นักกีฬาฟุตบอล      
116/2560       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ฝ่ายวิชาการ      
111/2560       คณะกรรมการพิจารณาเสื้อกีฬาสีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561      
110/2560       คณะกรรมการพิจารณาและจัดการทรัพย์สินภายในโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม      
109/2560       แต่งตั้งคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมลูกเสือสามัญ      
108/2560       คณะกรรมการจัดซื้อเครื่อง Active Board      
114/2560       การปฏิบัติหน้าที่ครูสอนเสริมภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2561      
113/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลงานวิจัย โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม      
112/2560       การแต่งตั้งบุคลากรค่าย SMART KIDS      
107/2560       แต่งตั้งบุคลากรค่ายบูรณาการ      
106/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานรำลึก คุณพ่อกอลมเบต์ ผู้สถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ      
105/2560       การแต่งตั้งหน้าที่บุคลากรจัดค่ายเครื่องบินเล็กไฟฟ้า      
104/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันปิดกองลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561      
103/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเผยแพร่ผลงานนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์      
102/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม ACP ต้านสิ่งเสพติด      
101/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริมมารยาทและวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2560      
100/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ACP Volleyball Championship 2017      
099/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมุทิตาจิตครูเกษียณ      
098/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำสนามหญ้าเทียม หน้าตึกอัสสัมชัญ 2000 และปรับปรุงหญ้าเทียมบริเวณสวนหย่อม โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม      
097/2560       กำหนดหน้าที่ครูในโครงการปฏิบัติธรรมนักเรียน ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 2)      
096/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานรำลึก ภราดา ฟ. ฮีแลร์      
095/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน ACP Football Championship 2017      
094/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัมมนาเรื่อง “พัฒนา E.Q. & M.Q. ให้ลูกรัก”      
093/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อติดตั้งตึกเซนต์หลุยส์และตึกหิรัญฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม      
092/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรม Study Tour ประจำปีการศึกษา 2560      
091/2560       แต่งตั้งคณะครูดูแลนักเรียนคาทอลิกอบรมฟื้นฟูจิตใจและพิธีรับศีลกำลังระดับชั้น ป.6 วันพฤหัสบดีที่ 18 และวันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561      
090/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม “ ACP GAMES 2017 ” ประจำปีการศึกษา 2560      
089/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ACP Family Night 2017      
088/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561      
085/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ACP CHRISTMAS FAIR 2017      
087/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินโบนัสให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ประจำปี 2560      
086/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตร English Program      
084/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมหาธีรราชเจ้า      
083/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “วันพ่อแห่งชาติ”      
082/2560       แต่งตั้งคณะครูดูแลนักเรียนคาทอลิกในการเข้าเงียบ และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก ชั้น ป.3      
081/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ACP Family Night 2017 ณ สนามวิลล่ามงฟอร์ต วันที่ 3 มีนาคม 2561      
080/2560       การปฏิบัติหน้าที่สอนเสริมวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560      
079/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ACP Basketball Championship 2017      
078/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานลอยกระทง      
077/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเครื่องแบบและอุปกรณ์ประกอบการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561      
076/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง (P.3 Pack holiday) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560      
075/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง (Pack holiday) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2      
074/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง (Pack holiday) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1      
073/2560       กำหนดหน้าที่ครูเข้าใหม่ และแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงและครูผู้ประเมิน      
072/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการสอนเสริมเดือนตุลาคม      
071/2560       แต่งตั้งคณะวิทยากรการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.6 ประจำปีการศึกษา 2560      
070/2560       แต่งตั้งคณะวิทยากรการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.5 ประจำปีการศึกษา 2560      
069/2560       แต่งตั้งคณะวิทยากรการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.4 ประจำปีการศึกษา 2560      
068/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษา      
067/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการซ้อมหนีไฟ      
055/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560      
066/2560       แต่งตั้งคณะครูผู้ดูแลการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมเพื่อสังคม      
065/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน และสอบสอน      
034/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต      
064/2560       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้สู่ ACP      
063/2560       กำหนดหน้าที่ครูในการจัดกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว ประจำปีการศึกษา 2560      
062/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบนักเรียนและสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน หลักสูตรสถานศึกษา และ หลักสูตร English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)      
061/2560       กำหนดหน้าที่ครูในกิจกรรมปฏิบัติธรรมครู ประจำปีการศึกษา 2560      
060/2560       กำหนดหน้าที่ครูในการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560      
059/2560       กำหนดหน้าที่ครูในกิจกรรมปฏิบัติธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560      
058/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ      
057/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์      
056/2560       แต่งตั้งคณะครูผู้ดูแลการอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับชั้น ป.5 - ป.6      
054/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม      
053/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๐      
052/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ บริเวณหน้าเสาธง ตึกเซนต์หลุยส์ฯ      
051/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการสี ประจำปีการศึกษา 2560      
050/2560       แต่งตั้งครูรับผิดชอบการไปทัศนศึกษาของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4      
049/2560       แต่งตั้งหน้าที่ครูดูแลและรับผิดชอบการไปทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.5      
048/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดซื้อป้ายระบบ สกอร์บอร์ด LED FULL COLOR DISPLAY      
047/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดซื้อแอร์ เพื่อติดตั้งตึกเซนต์หลุยส์และพระนางฯ      
046/2560       แต่งตั้งครูรับผิดชอบการไปทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้น ป. 6      
045/2560       แต่งตั้งครูรับผิดชอบการไปทัศนาศึกษานักเรียนระดับชั้นป.3      
044/2560       การแต่งตั้งประธานสี กัปตันสี ประจำปีการศึกษา 2560      
043/2560       แต่งตั้งครูให้มีหน้าที่และรับผิดชอบการไปทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป. 1      
042/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปีการศึกษา 2560      
041/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีฉลองวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ ณ บริเวณหน้าเสาธง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560      
040/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ACP BOWLING 2017 ประจำปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560      
039/2560       แต่งตั้งหน้าที่ครูและรับผิดชอบการไปทัศนศึกษาของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2      
038/2560       แต่งตั้งคณะครูอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ป. 3 - ป. 4 วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม      
037/2560       แต่งตั้งผู้ประสานงานการจัดทำหนังสือวารสารร่วมกับสมาคมอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2560      
036/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ประจำปีการศึกษา 2560      
035/2560       แต่งตั้งคณะครูอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ป.1- ป.2 วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ วัดน้อย โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม      
033/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน วันวิชาการ “เปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ สู่ ACP” วันที่ 28 – 29 สิงหาคม พ.ศ.2560      
032/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการ นิเทศครูเครือข่ายประจำปีการศึกษา 2560      
031/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ MOU กับโรงเรียน Scots College ประเทศนิวซีแลนด์      
030/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสาร ACP สัมพันธ์ และวารสารอัสสัมชัญสาส์น ประจำปีการศึกษา 2560      
029/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560      
019/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม 5 ส ประจำปีการศึกษา 2560      
028/2560       แต่งตั้งคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ      
027/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560      
026/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการลงทะเบียนมอบตัวและรับเลขประจำตัวนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2561      
025/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาระบบประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศ      
024/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560      
023/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม      
022/2560       กำหนดหน้าที่ครูเข้าใหม่ และแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงและครูผู้ประเมิน      
021/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตร English Program      
020/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ฉบับปีการศึกษา 2561 – 2565 (ระยะ 5 ปี)      
018/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินงานระบบ SWIS      
017/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560      
016/2560       แต่งตั้งคุณครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยนักเรียน ปีการศึกษา 2560      
015/2560       กําหนดหน้าที่ครูในการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจําปีการศึกษา 2560      
014/2560       การปฏิบัติหน้าที่สอนเสริมวันเสาร์ ประจำปีการศึกษา 2560      
013/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างด้าน Software , Maintain ระบบ Server และระบบ Network      
012/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างด้านคอมพิวเตอร์      
011/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบนักเรียนและสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน หลักสูตรสถานศึกษา และ หลักสูตร English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561      
010/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการตรวจประเมิน โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล      
009/2560       การปฏิบัติหน้าที่ครูสอนดูแลการบ้านตอนเย็น ประจำปีการศึกษา 2560      
008/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการ ประจำปีการศึกษา 2560      
007/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560      
006/2560       แต่งตั้งคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ วันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี      
005/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Open House ผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสถานศึกษา และ หลักสูตร English Program      
004/2560       กำหนดหน้าที่ครูเข้าใหม่ และแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงและครูผู้ประเมิน      
002/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน และสอบสอน