Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
111/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ สอบข้อเขียน และสอบภำคปฏิบัติ      
110/2561       กำรแต่งตั้งหน้ำที่บุคลำกรจัดค่ำยเครื่องบินเล็กไฟฟ้ำ      
109/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรศึกษำกระเป๋ำนักเรียนหนัก      
108/2561       กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนวันปิดกองลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม วันจันทร์ที่ 28 มกรำคม พ.ศ.2562 ณ บริเวณหน้ำเสำธง ตึกเซนต์หลุยส์      
107/2561       กำรแต่งตั้งบุคลำกรค่ำยภำษำต่ำงประเทศ      
106/2561       กำหนดหน้ำที่ครูในโครงกำรปฏิบัติธรรมนักเรียน ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2)      
105/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน ACP Family Night 2018      
104/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรงำนส่งเสริมมำรยำทและวัฒนธรรมไทย ประจำปีกำรศึกษำ 2561      
103/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนสัมมนำเรื่อง “กำรสร้ำงลูกให้มีเป้ำหมำยชีวิต”      
102/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน ACP Project Day      
101/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยด้วยข้อสอบสมาพันธ์ ฯ ( FSG ) และ การสอบวัดด้วยข้อสอบตำรากลางมูลนิธิ ฯ ( FSGST ) ประจำการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6      
098/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนรำลึก ภรำดำ ฟ. ฮีแลร์      
100/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนและจัดเตรียมเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์ประกอบกำรเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562      
099/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนวันมุทิตำจิตครูเกษียณ      
097/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรเผยแพร่ผลงำนนักเรียนด้ำนศิลปะ ดนตรี และนำฏศิลป์      
096/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกรีฑำสี นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม “ ACP GAMES 2018 ” ประจำปีกำรศึกษำ 2561 ณ สนำมกีฬำวิลล่ำมงฟอร์ต      
095/2561       แต่งตั้งคระกรรมการจัดพิธีอวยพรคณะภราดา 5 ท่าน ณ ห้องประชุมหลุยส์ มารี วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561      
094/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 หลักสูตรสถำนศึกษำ หลักสูตร English Program และ Chinese - English Program      
093/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “วันพ่อแห่งชำติ” วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์      
092/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน ACP CHRISTMAS FAIR 2018      
091/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้างและปรับปรุง งานอาคารสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม      
089/2561       กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนวันมหำธีรรำชเจ้ำ      
088/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำน ACP Family Night 2018      
087/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีกำรศึกษำ 2562      
086/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงคู่มือครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม      
084/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม คลินิกฟุตบอล JDFA      
085/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน ACP Football Championship 2018      
083/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการลอยกระทง      
078/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนกำรเข้ำค่ำยลูกเสือสำรอง (Pack holiday) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ประจำปีกำรศึกษำ 2561      
077/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนกำรเข้ำค่ำยลูกเสือสำรอง (P.3 Pack holiday) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ประจำปีกำรศึกษำ 2561      
080/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเครื่องแบบลูกเสือสำมัญและกำงเกงพละ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2562      
079/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเครื่องแบบและอุปกรณ์ประกอบกำรเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562      
076/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนกำรเข้ำค่ำยลูกเสือสำรอง ( Pack holiday ) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ประจำปีกำรศึกษำ 2561      
075/2561       กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน ACP Basketball Championship 2018      
074/2561       กำหนดหน้ำที่ครูเข้ำใหม่ และแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงและครูผู้ประเมิน      
073/2561       เรื่อง กำหนดหน้าที่การสอนเสริม กิจกรรม Play&Learn เพลินตุลาคม      
071/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรรอบรู้สุขภำพ      
070/2561       กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้กำกับลูกเสือ ฝึกอบรมกำรอยู่ค่ำยพักแรมลูกเสือสำมัญ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ประจำปีกำรศึกษำ 2561      
069/2561       กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้กำกับลูกเสือ ฝึกอบรมกำรอยู่ค่ำยพักแรมลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ประจำปีกำรศึกษำ 2561      
068/2561       กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้กำกับลูกเสือ ฝึกอบรมกำรอยู่ค่ำยพักแรมลูกเสือสำมัญ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ประจำปีกำรศึกษำ 2561      
067/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน Chinese English Program      
066/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรโครงกำร ACP SMART BOYS      
065/2561       กำหนดหน้ำที่ครูในกิจกรรมปฏิบัติธรรมครู ประจำปีกำรศึกษำ 2561      
064/2561       กำรแต่งตั้งหน้ำที่กำรประกวดนักพูดประจำปีกำรศึกษำ 2561      
063/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561      
062/2561       กำหนดหน้ำที่ครูเข้ำใหม่ และแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงและครูผู้ประเมิน      
060/2561       แต่งตั้งหน้ำที่ครูและรับผิดชอบกำรไปทัศนศึกษำของระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3      
059/2561       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน วันวิชำกำรมหัศจรรย์พันลึก วันที่ 3-4 กันยำยน พ.ศ. 2561      
058/2561       กำหนดหน้ำที่ครูในกำรจัดกิจกรรมเครือข่ำยโรงเรียนสีเขียว ประจำปีกำรศึกษำ 2561      
057/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนกำรเข้ำค่ำยศิลปะ ACP CREATIVE ART CAMP 2018      
056/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรทดสอบนักเรียนและสัมภำษณ์ผู้ปกครองนักเรียน หลักสูตรสถำนศึกษำ หลักสูตร English Program และ Chinese – English Program ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบ 2)      
055/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกครู และผู้ร่วมบริหำรดีเด่นของสมำคมผู้ปกครองและครูฯ      
054/2561       แต่งตั้งคณะครูอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ป.5 - ป.6      
053/2561       กำหนดหน้ำที่ครูในกำรจัดกิจกรรมวันวิทยำศำสตร์ ประจำปีกำรศึกษำ 1/2561 ฝ่า      
052/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรซ้อมหนีไฟ วันที่ 20 - 21 สิงหำคม พ.ศ. 2561      
051/2561       กำหนดหน้าที่ครูในกิจกรรมปฏิบัติธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 17 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ วัดบรมสถล กรุงเทพมหานคร      
050/2561       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน วันวิชาการมหัศจรรย์พันลึก วันที่ 3-4 กันยายน พ.ศ. 2561      
049/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดพิธีสมโภชพระนำงมำรีย์รับเกียรติเข้ำสู่สวรรค์ทั้งกำยและวิญญำณ      
048/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน พิธีถวำยพระพรสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถในรัชกำลที่ 9 และกิจกรรมเทิดพระคุณแม่      
047/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกำรสอนเสริมปิดภำคเรียน (ตุลาคม)      
046/2561       แต่งตั้งคณะครูอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคำทอลิก ป.3 - ป.4      
045/2561       แต่งตั้งคณะครูอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคำทอลิก ป.1 - ป.2      
044/2561       แต่งตั้งคณะครูผู้ดูแลการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมเพื่อสังคม      
043/2561       กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร นิเทศครูเครือข่ำยประจำปีกำรศึกษำ 2561      
041/2561       แต่งตั้งหน้ำที่ครูและรับผิดชอบกำรไปทัศนศึกษำของระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2      
040/2561       แต่งตั้งครูให้มีหน้ำที่และรับผิดชอบกำรไปทัศนศึกษำของนักเรียนระดับชั้น ป. 1      
042/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำวำรสำร ACP สัมพันธ์ และวำรสำรอัสสัมชัญสำส์น ประจำปีกำรศึกษำ 2561      
039/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน พิธีถวำยพระพรสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว      
037/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนจัดกำรแข่งขัน ACP BOWLING 2018 ประจำปีกำรศึกษำ 2561      
036/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ ประจำปีการศึกษา 2561      
035/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับลงทะเบียนจองสิทธิ์เข้ำเป็นนักเรียน ป.1 ปีกำรศึกษำ 2562      
034/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2561      
033/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการสี ประจำปีการศึกษา 2561      
032/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้ำน Hardware, Software, Maintenance ของระบบ Server และ Network      
031/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้ำนระบบโปรแกรมทะเบียน กิจกำรนักเรียนและวิชำกำร      
030/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรดำเนินงำนถวำยเทียนจำนำพรรษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2561 วันพุธที่ 25 กรกฎำคม 2561      
028/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีฉลองวันคล้ายวันเกิดท่านผู้อำนวยการ และฉลองศาสนนามภราดาภูวรินทร์ เขมรัชต์อนนต์ รองผู้อำนวยการ      
029/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีสดุดีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต      
026/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้กำกับลูกเสือ ฝึกอบรมการอยู่ค่ายพักแรมนายหมู่ลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2561      
022/2561       กำรแต่งตั้งประธำนสี กัปตันสี ประจำปีกำรศึกษำ 2561      
023/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบนักเรียนและสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร English Program และหลักสูตร Chinese – English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562      
027/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำชุดวอร์ม สำหรับคุณครู ปีกำรศึกษำ 2561      
025/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเครื่องแบบครู ประจำปีกำรศึกษำ 2562      
024/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศของโรงเรียนโดยใช้ระบบ SWIS ประจำปีกำรศึกษำ 2561      
020/2561       แต่งตั้งคุณครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยนักเรียน ปีการศึกษา 2561      
021/2561       กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสภำนักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ 2561      
013/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำร ประจำปีกำรศึกษำ 2561      
009/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม      
007/2561       แต่งตั้งหน้ำที่ปฏิบัติงำนของนักกำรภำรโรง ประจำปีกำรศึกษำ 2561      
019/2561       กำรปฏิบัติหน้ำที่สอนเสริมวันเสำร์ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561      
018/2561       กำรปฏิบัติหน้ำที่ครูสอนดูแลกำรบ้ำนตอนเย็น ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561      
017/2561       กำหนดหน้ำที่ครูในกำรจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปีกำรศึกษำ 2561      
016/2561       กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม วันจันทร์ที่ 4 มิถุนำยน พ.ศ.2561 ณ สนำมหน้ำเสำธง      
015/2561       กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ หลักสูตรสถำนศึกษำ และหลักสูตร English Program      
014/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิธีไหว้ครู ประจำปีกำรศึกษำ 2561 วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 โร      
012/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน และสอบภาคปฏิบัติ      
010/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน Open House ผู้ปกครองนักเรียนเข้ำใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 หลักสูตรสถำนศึกษำ และ หลักสูตร English Program      
008/2561       กำหนดหน้ำที่ครูเข้ำใหม่ และแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงและครูผู้ประเมิน      
113/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลงานวิจัย โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม      
114/2561       การปฏิบัติหน้าที่ครูสอนเสริมภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2561