Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
070/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2564      
069/2563       การแต่งตั้งบุคลากรค่าย AC 141 สานสัมพันธ์ กตัญญุตา (ระดับชั้นป.6)      
068/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม “ACP So Child So Chill”      
067/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูและบุคลากรทำงการศึกษา ปีการศึกษา 2563      
065/2563       การปฏิบัติหน้าที่ครูสอนเสริมภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 – วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564      
064/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนและจัดเตรียมเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์ประกอบการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564      
062/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน และสอบภาคปฏิบัติ      
063/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์และศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564      
061/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมุทิตาจิตครูเกษียณ      
060/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีรำลึกถึงคุณพ่อกอลมเบต์ผู้สถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ      
057/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร English Program และ แผนการเรียน Chinese - English Program      
056/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ACP CHRISTMAS FAIR 2020 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563      
055/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาส      
053/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ 48 ปี      
054/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีฉลองศาสนนามท่านผู้อำนวยการ ณ บริเวณหน้าเสาธง วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563      
052/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม การแข่งขันฟุตบอล KICK FOR DAD 2020      
051/2563       การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมหาธีรราชเจ้า      
049/2563       แต่งตั้งคณะครูดูแลนักเรียนคาทอลิกเข้าเงียบและรับศีลมหาสนิทระดับชั้น ป.3 วันศุกร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ วัดเซนต์หลุยส์ เขตสาทร      
048/2563       แต่งตั้งคณะครูอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ป.1 – ป.2 วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ วัดน้อย โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม      
047/2563       การแต่งตั้งหน้าที่การประกวดนักพูดประจำปีการศึกษา 2563      
046/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีอวยพรคณะภราดา      
045/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีกำรศึกษา 2564      
044/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปฏิบัติธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ วัดบรมสถล กรุงเทพมหานคร      
043/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปฏิบัติธรรมครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ วัดบรมสถล กรุงเทพมหานคร      
040/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง (Pack holiday) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563      
042/2563       การปฏิบัติหน้าที่สอนเสริมวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563      
039/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง (Pack holiday) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2      
038/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม “ ACP GAMES 2020 ” ประจำปีการศึกษา 2563      
037/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม “ ACP GAMES 2020 ” ประจำปีการศึกษา 2563      
036/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง (Pack holiday) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1      
035/2563       การปฏิบัติหน้าที่ครูสอนดูแลการบ้านตอนเย็น ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563      
034/2563       แต่งตั้งคุณครูปฏิบัติหน้าที่การสอนแทน ภาคเรียนที่ 2/2563      
033/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563      
029/2563       แต่งตั้งคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ ระดับชั้น ป.4-6 วันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม      
032/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อกล้องวงจรปิด      
030/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ACP FAMILY RALLY 2020 วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2563 และ วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2563      
031/2563       กำหนดหน้าที่การสอนเสริม กิจกรรม Play&Learn เพลินตุลาคม ระหว่างวันที่ 12 - 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 – 15.00 น.      
028/2563       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเครื่องแบบลูกเสือสามัญและกางเกงพละ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564      
027/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเครื่องแบบและอุปกรณ์ประกอบการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564      
026/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ปีการศึกษา 2563      
024/2563       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2563      
023/2563       การแต่งตั้งหน้าที่บุคลากรจัดค่ายสัมพันธ์นักกีฬาฟุตบอลทีมโรงเรียน      
021/2563       แต่งตั้งคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ      
020/2563       การแต่งตั้งคณะกรรมการสี ประจำปีการศึกษา 2563      
018/2563       การแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563      
017/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ 48 ปี      
016/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ 48 ปี      
015/2563       การแต่งตั้งประธานสี กัปตันสี ประจำปีการศึกษา 2563      
014/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบนักเรียนและสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร English Program และหลักสูตร Chinese – English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564      
005/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการ ประจำปีการศึกษา 2563      
013/2563       การแต่งตั้งคณะกรรมการ การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร English Program และแผนการเรียน Chinese - English Program      
012/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ 48 ปี      
011/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 และพิธีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ 48 ปี      
010/2563       การปฏิบัติหน้าที่ครูสอนเสริมแบบเข้มข้น (Intensive Course) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563      
009/2563       แต่งตั้งคุณครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยนักเรียน ปีการศึกษา 2563      
008/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563      
007/2563       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Open House ผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร English Program และแผนการเรียน Chinese - English Program