Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
026/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้กำกับลูกเสือ ฝึกอบรมการอยู่ค่ายพักแรมนายหมู่ลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2561      
022/2561       กำรแต่งตั้งประธำนสี กัปตันสี ประจำปีกำรศึกษำ 2561      
023/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบนักเรียนและสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร English Program และหลักสูตร Chinese – English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562      
027/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำชุดวอร์ม สำหรับคุณครู ปีกำรศึกษำ 2561      
025/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเครื่องแบบครู ประจำปีกำรศึกษำ 2562      
024/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศของโรงเรียนโดยใช้ระบบ SWIS ประจำปีกำรศึกษำ 2561      
020/2561       แต่งตั้งคุณครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยนักเรียน ปีการศึกษา 2561      
021/2561       กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสภำนักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ 2561      
013/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำร ประจำปีกำรศึกษำ 2561      
009/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม      
007/2561       แต่งตั้งหน้ำที่ปฏิบัติงำนของนักกำรภำรโรง ประจำปีกำรศึกษำ 2561      
019/2561       กำรปฏิบัติหน้ำที่สอนเสริมวันเสำร์ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561      
018/2561       กำรปฏิบัติหน้ำที่ครูสอนดูแลกำรบ้ำนตอนเย็น ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561      
017/2561       กำหนดหน้ำที่ครูในกำรจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปีกำรศึกษำ 2561      
016/2561       กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม วันจันทร์ที่ 4 มิถุนำยน พ.ศ.2561 ณ สนำมหน้ำเสำธง      
015/2561       กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ หลักสูตรสถำนศึกษำ และหลักสูตร English Program      
014/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิธีไหว้ครู ประจำปีกำรศึกษำ 2561 วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 โร      
012/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน และสอบภาคปฏิบัติ      
010/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน Open House ผู้ปกครองนักเรียนเข้ำใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 หลักสูตรสถำนศึกษำ และ หลักสูตร English Program      
008/2561       กำหนดหน้ำที่ครูเข้ำใหม่ และแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงและครูผู้ประเมิน      
113/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลงานวิจัย โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม      
114/2561       การปฏิบัติหน้าที่ครูสอนเสริมภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2561