Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
004/2562       กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ หลักสูตรสถำนศึกษำ หลักสูตร English Program และแผนกำรเรียน Chinese - English Program      
002/2562       กำหนดหน้าที่ครูเข้าใหม่ และแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงและครูผู้ประเมิน      
003/2562       การแต่งตั้งหน้าที่บุคลากรจัดค่ายสัมพันธ์นักกีฬา