Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
072/2562       การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้กำกับลูกเสือ ฝึกอบรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562      
071/2562       การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้กำกับลูกเสือ ฝึกอบรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562      
070/2562       การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้กำกับลูกเสือ ฝึกอบรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562      
069/2562       การแต่งตั้งบุคลากรค่ายสังคมศึกษาฯและการงานอาชีพ      
068/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ (We are Science)      
067/2562       แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าค่ายศิลปะ ACP CREATIVE ART CAMP 2019      
066/2562       การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ACP Basketball Championship 2019      
065/2562       การแต่งตั้งบุคลากรค่ายภาษาต่างประเทศ      
064/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์บุคลากรครู      
036/2562       การแต่งตั้งคณะกรรมการสี ประจำปีการศึกษา 2562      
063/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเครื่องแบบลูกเสือสามัญและกางเกงพละ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563      
062/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์ประกอบการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563      
061/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำคู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563      
060/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม “ค่ายคณิตศาสตร์ Kids Cool”      
059/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ      
058/2562       การแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562      
056/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”      
055/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน ACP Football Championship 2019      
054/2562       กำหนดหน้าที่ครูในกิจกรรมปฏิบัติธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 30 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ วัดบรมสถล กรุงเทพมหานคร      
053/2562       กำหนดหน้าที่ครูในกิจกรรมปฏิบัติธรรมครู ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 8 กันยายน และ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ วัดบรมสถล กรุงเทพมหานคร      
057/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันวิชาการ “เปิดโลกกว้างสร้างจินตนาการ” วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562      
052/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารแนะนำโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 3 ภาษา      
051/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม      
050/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือก บริษัทจัดกิจกรรม Summer Course      
049/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม การแข่งขันฟุตบอล KICK FOR MOM 2019      
048/2562       กำหนดหน้าที่ครูในการจัดกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว ประจำปีการศึกษา 2562      
047/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาตรฐานสากล      
046/2562       กำหนดหน้าที่ครูในการจัดกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว ประจำปีการศึกษา 2562      
045/2562       กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประธำนนักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ 2562      
044/2562       แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรวัดควำมพร้อมนักเรียนและสัมภำษณ์ผู้ปกครองนักเรียน หลักสูตรสถำนศึกษำ หลักสูตร English Program และแผนกำรเรียน Chinese – English Program ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 (รอบ 2)      
042/2562       แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน พิธีถวำยพระพรสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมเทิดพระคุณแม่ วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหำคม 2562 ณ อำคำรอเนกประสงค์ 48 ปี      
043/2562       แต่งตั้งหน้ำที่ครูรับผิดชอบกำรไปทัศนศึกษำของระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3      
032/2562       แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนพิธีถวำยพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำครบ 67 พรรษำ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร วันศุกร์ที่ 26 กรกฎำคม 2562 ณ บริเวณลำนอเนกประสงค์ 48 ปี      
041/2562       แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดพิธีสมโภชพระนำงมำรีย์รับเกียรติเข้ำสู่สวรรค์ทั้งกำยและวิญญำณ วันศุกร์ที่ 9 สิงหำคม 2562 ณ ลำนอเนกประสงค์ 48 ปี      
031/2562       แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกสื่อและนวัตกรรมกำรศึกษำของสมำคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำโรงเรียน      
040/2562       การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณภายนอก โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม      
039/2562       การแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงสนามบาสเกตบอล และสนามวอลเลย์บอล โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม      
035/2562       แต่งตั้งคณะครูอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคำทอลิก ป.5 - ป.6 วันที่ 3-4 สิงหำคม พ.ศ. 2562 ณ บ้ำนผู้หว่ำน อ.สำมพำน จ.นครปฐม      
034/2562       แต่งตั้งคณะครูอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคำทอลิก ป.3- ป.4 วันเสำร์ที่ 3 สิงหำคม พ.ศ. 2562 ณ วิทยำลัยแสงธรรม อ.สำมพรำน จ.นครปฐม      
033/2562       แต่งตั้งคณะครูอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคำทอลิก ป.1 - ป.2 วันเสำร์ที่ 3 สิงหำคม พ.ศ. 2562 ณ วัดน้อย โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม      
030/2562       แต่งตั้งครูให้มีหน้ำที่และรับผิดชอบกำรไปทัศนศึกษำของนักเรียนระดับชั้น ป. 1      
029/2562       แต่งตั้งหน้ำที่ครูและรับผิดชอบกำรไปทัศนศึกษำของระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2      
028/2562       แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนจัดกำรแข่งขัน ACP BOWLING 2019 ประจำปีกำรศึกษำ 2562 วันเสำร์ที่ 13 และวันอำทิตย์ที่ 14 กรกฎำคม พ.ศ. 2562      
027/2562       แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2562      
026/2562       แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2562      
025/2562       แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิธีไหว้ครูดนตรี-นำฏศิลป์และศิลปะ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหำคม พ.ศ. 2562      
024/2562       แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดวจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มำรี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต โอกำสฉลองกำรแต่งตั้งเป็นนักบุญ ครบ 72 ปี วันศุกร์ที่ 19 กรกฎำคม 2562 ณ อนุสำวรีย์นักบุญหลุยส์ฯ หน้ำตึกอัสสัมชัญ 2000      
023/2562       แต่งตั้งคณะกรรมกำรลงทะเบียนจองสิทธิ์เข้ำเป็นนักเรียน ป.1 ปีกำรศึกษำ 2563 วันพฤหัสบดีที่ 4 และวันศุกร์ที่ 5 กรกฎำคม 2562      
022/2562       แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรดำเนินงำนถวำยเทียนจำนำพรรษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 วันจันทร์ที่ 15 กรกฎำคม พ.ศ.2562      
021/2562       กำรแต่งตั้งประธำนสี กัปตันสี ประจำปีกำรศึกษำ 2562      
020/2562       แต่งตั้งคณะวิทยำกรให้กำรฝึกอบรมนำยหมู่ลูกเสือ วันที่ 20 22 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์กำรเรียนรู้อัสสัมชัญ อ.สำมพรำน จ.นครปฐม      
019/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดความพร้อมนักเรียนและสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร English Program และแผนการเรียน Chinese – English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563      
017/2562       แต่งตั้งคุณครูปฏิบัติหน้ำที่ดูแลควำมปลอดภัยนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562      
016/2562       กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม วันจันทร์ที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ.2562 ณ สนำมหญ้ำเทียม      
008/2562       แต่งตั้งคณะกรรมกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562      
009/2562       แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนระบบ SWIS และเว็บไซต์โรงเรียน      
013/2562       กำรปฏิบัติหน้ำที่ครูสอนดูแลกำรบ้ำนตอนเย็น ภำคเรียนที่ 1 ประจำปีกำรศึกษำ 2562      
012/2562       แต่งตั้งคณะวิทยำกรให้กำรฝึกอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ วันที่ 29 พฤษภำคม – 1 มิถุนำยน 2562 ณ ค่ำยลูกเสือวชิรำวุธ อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี      
011/2562       กำหนดหน้ำที่ครูในกำรจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปีกำรศึกษำ 2562      
010/2562       กำรปฏิบัติหน้ำที่สอนเสริมวันเสำร์ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562      
007/2562       แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิธีไหว้ครู ประจำปีกำรศึกษำ 2562 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนำยน พ.ศ. 2562      
006/2562       แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน พิธีถวำยพระพรเนื่องในวโรกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี วันศุกร์ที่ 31 พฤษภำคม 2562 ณ บริเวณหน้ำเสำธง      
005/2562       แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน Open House ผู้ปกครองนักเรียนเข้ำใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 หลักสูตรสถำนศึกษำ หลักสูตร English Program และแผนกำรเรียน Chinese - English Program      
004/2562       กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ หลักสูตรสถำนศึกษำ หลักสูตร English Program และแผนกำรเรียน Chinese - English Program      
002/2562       กำหนดหน้าที่ครูเข้าใหม่ และแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงและครูผู้ประเมิน      
003/2562       การแต่งตั้งหน้าที่บุคลากรจัดค่ายสัมพันธ์นักกีฬา