[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว:
ชื่อ:      
ฉายา:
อายุงาน: 2020 ปี 10 เดือน 27 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2558 ประธานที่ปรึกษา งานทะเบียน
2557 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 ประธานที่ปรึกษา งานการเงิน
2556 ประธานที่ปรึกษา งานสุขอนามัย
2556 ประธานที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา
2556 ประธานที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2556 ประธานที่ปรึกษา งานดนตรีและการแสดง
2556 ประธานที่ปรึกษา งานดนตรีและการแสดง
2556 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
2556 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายธุรการ - การเงิน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2559 ผู้อำนวยการ 0 กำลังตรวจสอบ

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 ปลูกผัก ง่าย ง่าย สไตล์น้าโรจน์ Organic way City Farm 09 เม.ย. 2559 - 09 เม.ย. 2559 6 แก้ไข ลบ
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 ส.ค. 2562-16 ส.ค. 2562 14 ชั่วโมง 30 นาที รายงาน
2561 วิธีการเขียนแผนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย 5E ห้องปฏิิบัติการวิทยาศสาตร์ 1 โดย รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาวถีรติพงศ์ 12 เม.ย. 2561-14 เม.ย. 2561 12 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 การก้าวสู่ 4.0 ของครูอัสสัมชัญ ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 การก้าวสู่ 4.0 ของครูอัสสัมชัญ ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 การก้าวสู่ 4.0 ของครูอัสสัมชัญ ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 การก้าวสู่ 4.0 ของครูอัสสัมชัญ ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 พ.ค. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 Training "นำทำวิจัย" ห้องสมุดดิจิตอล Digital library กับ ห้อวเรียนคอม 1-2 6 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 การจัดทำวิจัยโดย ผศ.ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 ความรู้พื้นฐานด้านการวิจัย ห้องประชุม 1 ตึกหิรัญสมโภช 27 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 ร่วมฟังบรรยายธรรม ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 29 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 Training "นำทำวิจัย" ห้องสมุดดิจิตอล Digital library กับ ห้อวเรียนคอม 1-2 3 ก.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 Training "นำทำวิจัย" ห้องสมุดดิจิตอล Digital library กับ ห้อวเรียนคอม 1-2 5 ก.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 ipad Fundamental & Apple Eco System ณ ห้องรับรองวิชาการ ตึกพระนางฯ ชั้น 2 7 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 โรงเรียนรอบรู้เรื่องสุขภาพ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 18 ก.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 Waldrof ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 24 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 ipad Fundamentals Content Creation I ครั้งที่ 2 ณ ห้องรับรองวิชาการ ตึกพระนางฯ ชั้น 2 25 ส.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Open Approach ณ ห้องรับรองวิชาการ ตึกพระนางฯ ชั้น 2 27 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 Active learning ll : ipad ณ ห้องรับรองวิชาการ ตึกพระนางฯ ชั้น 2 24 พ.ย. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2559 การใช้ App ใน iPad ห้องรับรองฝ่ายวิชาการชั้น 2 ตึกพระนางฯ 25 เม.ย. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2559 อบรม " การเสริมสร้างประสิทธิ-ภาพการทำงานเป็นทีม " ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 12 พ.ค. 2559 6 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2559 วัคซีนเด็กในวัยเรียนและวัคซีนผู้ใหญ่ ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 17 มิ.ย. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2559 Writing Practice Makes Perfect อาคาร ว.วิโรจน์ 19 มิ.ย. 2559 6 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2559 Using iPad in your classroom ห้องรับรองฝ่ายวิชาการชั้น 2 ตึกพระนางฯ 25 มิ.ย. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2559 การใช้ระบบ sis (ผ่านทาง Eddudee) STEM 4 10 ก.ย. 2559 2 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2559 ครูพุทธ ปฏิบัติธรรม 8 - 9 ต.ค. 2559 วัดมหาธาตุยุวรราชรังสฤษฏ์ราชวรมหาวิหาร พระนคร กทม. 8 ต.ค. 2559-9 ต.ค. 2559 19 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2559 ปฏิบัติธรรม ครูพุทธ ห้องประชุมหลุยส์มารีย์ 20 ม.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2559 ปฏิบัติธรรม ครูพุทธ ห้องประชุมหลุยส์มารีย์ 20 ม.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2558 i Tunes U 0 543 23 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2558 Microsoft Enterprise Roadmap ห้องออดิทอเรียม1-2 บริษัทไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 38 อาคารCRCTower 4 มิ.ย. 2558 9 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2558 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำ Policies and Directives สู่การปฏิบัติ ห้องประชุมหลุยส์ มารีย์ ตึกพระนางฯโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 มิ.ย. 2558 4 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2558 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำ Policies and Directives สู่การปฏิบัติ ห้องประชุมหลุยส์ มารีย์ ตึกพระนางฯโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 มิ.ย. 2558 4 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2558 การใช้งาน Saras K12 ในระดับ Adminและหัวหน้ากลุ่มสาระ ห้องรับรองวิชาการตึกพระนางฯ 9 ก.ค. 2558 3 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2558 สัมมนาเชิงปฎิบัติการบุคลากรใหม่หัวข้อ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์มารีย์กรีญองเดอมองฟอร์ต ภูรีนันท์ รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 10 ก.ค. 2558-12 ก.ค. 2558 18 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2558 ครูปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ห้องประชุม 1 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 14 ก.ย. 2558 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2558 ครูปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล Discovery Learning Centre 23 ก.ย. 2558 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2558 การอบรมโปรแกรม E-book ห้องสมุดตึกหิรัญสมโภช 7 ต.ค. 2558 2 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2558 School as learing Community :Vision,Philosophics and Activity Systems คณะครุศาสตร์ จุฬา 28 พ.ย. 2558 2 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2558 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ IPAD เป็นสื่อ ประเทศฮ่องกง 6 ธ.ค. 2558-9 ธ.ค. 2558 874 ชั่วโมง 40 นาที รายงาน
2558 ประชุมครู ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 5 ก.พ. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2558 Overviews iPads ของกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ห้องรับรองฝ่ายวิชาการชั้น 2 ตึกพระนางฯ 15 ก.พ. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2557 Overviews iPads ของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ-ภาษาอังกฤษ ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 มิ.ย. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2557 Let's Go,Smart Flow Sathorn ห้องคอมพิวเตอร์ 1-4 ตึกอัสสัมชัญ 2000 22 ส.ค. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2557 Overviews iPads ของกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 19 ก.ย. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2556 การบริหารจัดการพลังงานในสถานศึกษาเพื่อลดสารรคาร์บอนไดออกไซค์ ศูนย์ฝึกอบรมท่าทุ่งนา 5 มิ.ย. 2556-7 มิ.ย. 2556 21 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2556 กลยุทธ์ลดค่าใช้จ่าย และเ่พิ่มประสิทธิภาพด้านการพิมพ์สำหรับองค์กร ณ Infinity Room ชั้น 7, AETAS Lumpini Hotel (กรุงเทพฯ) 6 มิ.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2556 กลยุทธ์ลดค่าใช้จ่าย และเ่พิ่มประสิทธิภาพด้านการพิมพ์สำหรับองค์กร ณ Infinity Room ชั้น 7, AETAS Lumpini Hotel (กรุงเทพฯ) 6 มิ.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2556 กลยุทธ์ลดค่าใช้จ่าย และเ่พิ่มประสิทธิภาพด้านการพิมพ์สำหรับองค์กร ณ Infinity Room ชั้น 7, AETAS Lumpini Hotel (กรุงเทพฯ) 6 มิ.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2556 เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 8 มิ.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2556 เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 8 มิ.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2556 การอบรมระบบการใช้ SWIS เบื้องต้น คอมพิวเตอร์1 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 12 มิ.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2556 ถอดบทเรียนความสำเร็จของคนอิสราเอล จุดประกายคนไทยมุ่งมั่นความสำเร็จ ห้องมานฉันท์ ชั้น 3 ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ 28 ส.ค. 2556 2 ชั่วโมง 30 นาที รายงาน
2556 การปฏิบัติธรรมครู ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 20 ก.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2556 การปฏิบัติธรรมครู ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 11 พ.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(11)
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 926 ต.ค. 2563
กิจกรรม “ACP FAMILY RALLY 2020” กลุ่มแรก14 ต.ค. 2563
รับมอบถังขยะ "รักษ์สิ่งแวดล้อม " 28 ก.ย. 2563
อบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน23 ก.ย. 2563
4 ก.ย. 2563
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 25633 ส.ค. 2563
รับการตรวจสอบบัญชีประจำปีจากหน่วยงานภายนอก20 ก.ค. 2563
ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 20 ก.ค. 2563
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่17 ก.ค. 2563
ซ่อมแซมและติดตั้งสื่ออุปกรณ์ห้องเรียนสีเขียว8 ก.ค. 2563
ตรวจวัด คัดกรอง หาเชื้อโควิด -19 พนักงานและคนขับรถรับส่งนักเรียน29 มิ.ย. 2563

• แฟ้มผลงาน (0)