[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 0064
ชื่อ: มิส  อมรมาลย์    วิพุธานุพงษ์
ฉายา: แหม่ม
อายุงาน: 34 ปี 3 เดือน 29 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (224)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543  ค.ม.  ใบประกาศนียบัตร
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2528  บช.บ.  ใบประกาศนียบัตร
3    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 43  ค.ม.  ใบประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2563 กรรมการฝ่ายคริสต์ งานอภิบาล
2563 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2563 ที่ปรึกษา งานธุรการ
2563 ที่ปรึกษา งานทะเบียน
2563 ที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์
2563 ที่ปรึกษา งานการเงินและบัญชี
2563 ที่ปรึกษา งานทรัพย์สินและจัดซื้อ
2563 กรรมการ งานหลักสูตร การเรียนการสอน และนิเทศ
2563 ประธานกรรมการ
2562 กรรมการ งานหลักสูตร การเรียนการสอน และนิเทศ
2562 กรรมการ งานระดับชั้น ป.1
2562 กรรมการ ครูคำสอน
2561 กรรมการ งานหลักสูตร การเรียนการสอนและงานนิเทศ
2560 กรรมการ งานอภิบาล,ครูคำสอน
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานหลักสูตรและการเรียนการสอน(DLC1)
2560 กรรมการ งานระดับ ป.1
2559 กรรมการ งานอภิบาล,ครูคำสอน
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานหลักสูตรและการเรียนการสอน
2559 กรรมการ งานหลักสูตรและการเรียนการสอน(DLC1)
2559 กรรมการ ระดับชั้น ป.1
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานหลักสูตรและการเรียนการสอน
2558 กรรมการ งานหลักสูตรและการเรียนการสอน(DLC1)
2558 กรรมการ งานอภิบาล,ครูคำสอน
2558 กรรมการ ระดับชั้น ป.1
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานหลักสูตร การเรียนการสอนและนิเทศ
2557 กรรมการ ครูคำสอน
2556 กรรมการ งานระดับชั้น ป.5
2556 กรรมการ งานอภิบาล
2556 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน รุ่นที่ 5 โรงแรมรัชดาซิตี้ เขตห้วยขวาง 19 พ.ย. 2561 - 28 พ.ย. 2561 60
2562 Rosetta Stone Level 2 - 5 ห้อง DLC 01 พ.ย. 2562 - 29 ก.พ. 2563 22
2561 ครอบครัวกับการดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์เรียนรู้สุขภาพ ห้อง Event Hall ชั้น 2 03 พ.ย. 2561 - 03 พ.ย. 2561 3
2561 บรรพชนผู้ถ่ายทอดความเชื่อ 350 ปี มิสซังสยาม ห้องประชุม ร.ร.อัสสัมชัญศึกษา ,อาสนวิหารอัสสัมชัญ 12 ต.ค. 2561 - 12 ต.ค. 2561 3
2561 ฺBipolar ภาวะอารมณ์สองขั้ว ห้องประชุม 201 อาคารเรียนรู้สุขภาวะ สสส. 09 ก.พ. 2562 - 09 ก.พ. 2562 4
2559 Rosetta Stone Level 1 ห้อง computer ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 11 พ.ย. 2559 - 01 ธ.ค. 2559 19
2559 Rosetta Stone Level 2 ห้อง computer ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 01 ธ.ค. 2559 - 04 ม.ค. 2560 19
2559 Rosetta Stone Level 3 ห้อง computer ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 04 ม.ค. 2560 - 24 ก.พ. 2560 22
2559 กลุ่มจิตภาวนา ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาล ร.พ.เซนต์หลุยส์ 16 ม.ค. 2559 - 26 ก.พ. 2560 30
2559 จิตภาวนาด้วยดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ห้องประชุมอารามพระหฤทัย คลองเตย 17 ม.ค. 2559 - 22 ม.ค. 2560 28
2558 จิตภาวนาด้วยดวงพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ห้องประชุมอารามพระหฤทัยคลองเตย 20 ก.ย. 2558 - 20 ก.ย. 2558 5
2557 วิธีรับมือกับเด็กสมาธิสั้นและพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียนและวิธีการประเมินเด็กด้วยแบบคัดกรอง KUS - SI โรงพยาบาลมนารมย์ 15 ต.ค. 2557 - 15 ต.ค. 2557 7
2557 เรียนรู้และเข้าใจเด็ก L.D. และเทคนิคการสอนเด็ก L.D. โรงพยาบาลมนารมย์ 16 ต.ค. 2557 - 16 ต.ค. 2557 7
2557 วิทยากรกิจกรรม " ค่ายบูรณาการ " โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 11 มี.ค. 2558 - 12 มี.ค. 2558 12
- การอบรมระบบ swis สำหรับตัวแทนฝ่ายหน่วยงาน ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 5 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกมัธยม 21 ส.ค. 2553 - 21 ส.ค. 2553 3
- ชีวิตการแพร่ธรรม บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม 20 ส.ค. 2553 - 21 ส.ค. 2553 10
- การนำข่าวดีสู่วัฒนธรรม ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม 27 ส.ค. 2553 - 27 ส.ค. 2553 5
- อบรมระบบ swis เบื้องต้น ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 07 มี.ค. 2554 - 07 มี.ค. 2554 3

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญศรีราชา จันทบุรี 09 ต.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558 15
2558 ร่วมงานวันวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม " Saengtham Bible Contest " ครั้งที่ 5 " หนังสือกิจการอัครสาวก " วิทยาลัยแสงธรรม 26 พ.ย. 2558 - 26 พ.ย. 2558 5
2557 อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก บ้านสแตลลามารีส อ.แกลง จ.ระยอง 06 มี.ค. 2558 - 08 มี.ค. 2558 12
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2563 การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 และ 4 18 มิ.ย. 2563 3 ชั่วโมง 0 นาที
2563 ประชมสัมมนาเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ณ สนามหญ้าเทียม 19 มิ.ย. 2563 3 ชั่วโมง 0 นาที
2562 ศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ innovation teachers โรงแรม The Resort Water Park 30 มี.ค. 2562-31 มี.ค. 2562 12 ชั่วโมง 0 นาที
2562 ทัศนศึกษาที่จังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร 28 เม.ย. 2562-30 เม.ย. 2562 5 ชั่วโมง 0 นาที
2562 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนคาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 นโยบายและแนวปฏิบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญ และการเตรียมตัวนักเรียนสู่โลกอนาคต โรงเรียนอัสสัมชัญ 13 พ.ค. 2562 6 ชั่วโมง 0 นาที
2562 เรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 14 พ.ค. 2562 6 ชั่วโมง 0 นาที
2562 ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ณ โรงแรมชลจันทร์ รีสอร์ทพัทยา 12 ต.ค. 2562-13 ต.ค. 2562 8 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การก้าวสู่ 4.0 ของครูอัสสัมชัญ ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที
2561 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 พ.ค. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การใช้ Active Board (Sharp 70) โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 2 มิ.ย. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที
2561 กิจกรรมออกกำลังกาย/แกว่งแขนเพื่อสุขภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 8 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 นำทำวิจัย ครั้งที่ 1 ห้องประชุม 1 เซนหลุยส์ 8 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การจัดทำวิจัยโดย ผศ.ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ความรู้พื้นฐานด้านการวิจัย ห้องประชุม 1 ตึกหิรัญสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 25 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 CEFR Course ณ ห้องรับรองวิชาการ ตึกพระนางฯ ชั้น 2 28 มิ.ย. 2561-13 ก.ย. 2561 8 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ร่วมฟังบรรยายธรรม ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 29 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 Training "นำทำวิจัย" ห้องสมุดดิจิตอล Digital library กับ ห้อวเรียนคอม 1-2 5 ก.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ออกกำลังกาย อาคารเอกประสงค์ 48 ปี 3 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การจัดเตรียมเครื่องบูชามิสซา วัดน้อย 3 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การบันทึกคะแนนประเมินระหว่างเรียนเข้าโปรแกรม ห้องสมุด ชั้น2 ตึกพระนางฯ 8 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ฟังและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฝากเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปีการศึกษา2561 ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 10 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 Waldrof ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 24 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 พระวรสารนักบุยมาระโก ศูนย์อภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม 25 ส.ค. 2561-26 ส.ค. 2561 13 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ปฏิบัติธรรม วัดป่ามณีกาญจน์ จังหวัดนนทบุรี 4 ต.ค. 2561 7 ชั่วโมง 0 นาที
2561 เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจ วัดน้อย 7 ต.ค. 2561-9 ต.ค. 2561 18 ชั่วโมง 0 นาที
2561 เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน วัดน้อย 2 พ.ย. 2561-1 ก.พ. 2562 8 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การค้นหาศักยภาพของตนเองและการทำงานอย่างมีความสุข ปีการศึกษา 2561 ณ ประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 9 พ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 กฏหมายการศึกษา กฏหมายลิขสิทธิ์ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 7 ธ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 อบรมกฏหมายเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน กฏหมายสิทธิเด็ก พ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาฯ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 8 ก.พ. 2562 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมฟื้นฟูจิตใจวิถีนักบุญหลุยส์ มารี โรงเรียนอัสสัมชัญ 11 มี.ค. 2560 5 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การเรียนรู้สู่การพัฒนา EQ, MQ ของนักเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ 11 พ.ค. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การวิเคราะห์ SWOT โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2561-2565 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 12 พ.ค. 2560 2 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรม101 วินัยเชิงบวกแห่งศตวรรษที่ 21 วิทยากรโดยดร.ปนัดดา ธนาเศรษฐกร โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 12 พ.ค. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 มิสซาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน วัดน้อย (วัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด) ชั้น 5 ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 2 มิ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การเขียน E-Mail, Basic Journal ห้องรับรองวิชาการ 9 มิ.ย. 2560-11 มิ.ย. 2560 21 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การปฏิบัติธรรมครู ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 23 มิ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การใช้งานระบบเก็บคะแนนสำหรับครูผู้สอน (ครั้งที่ 1) ห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 28 มิ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมโรคไข้เลือดออกและวัคซีน ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 30 มิ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 แนวทางการบริหารการเงิน ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 7 ก.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 มิสซาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน วัดน้อย (วัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด) ชั้น 5 ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 7 ก.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมการสนทนาภาษาจีนเบื้องต้นกับครูชาวจีน (มิสจางซี) ห้องรับรองวิชาการ 27 ก.ค. 2560 7 ชั่วโมง 0 นาที
2560 มิสซาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน วัดน้อย (วัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด) ชั้น 5 ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 4 ส.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมพัฒนาความรู้ คริสตศาสน์ ครั้งที่ 1 ห้องประชุมเซนต์ปีเตอร์ 18 ส.ค. 2560 1 ชั่วโมง 30 นาที
2560 มิสซาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน วัดน้อย (วัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด) ชั้น 5 ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 1 ก.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมพัฒนาความรู้ คริสตศาสน์ ครั้งที่ 2 ห้องประชุมเซนต์ปีเตอร์ 15 ก.ย. 2560 1 ชั่วโมง 30 นาที
2560 การสร้างเครื่องมือเพื่อการสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน (IPAD) ห้องปฏิบัติการ STEM 3 ตึกไมเกิ้ล ACP 16 ก.ย. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การปฏิบัติธรรมครู ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 22 ก.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก โรงเรียนอัสสัมชัญ 7 ต.ค. 2560-8 ต.ค. 2560 12 ชั่วโมง 30 นาที
2560 อบรม Learning English through Quilting ห้องรับรองวิชาการ 1 พ.ย. 2560-8 พ.ย. 2560 8 ชั่วโมง 0 นาที
2560 มิสซาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน วัดน้อย (วัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด) ชั้น 5 ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 3 พ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมพัฒนาความรู้ คริสตศาสน์ ครั้งที่ 3 ห้องประชุมเกียรติยศ 10 พ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 30 นาที
2560 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะเสี่ยงโรคกลุ่มเมตาบอริก ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 24 พ.ย. 2560-28 พ.ย. 2560 5 ชั่วโมง 0 นาที
2560 เข้าร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน วัดน้อย (วัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด) ชั้น 5 ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 1 ธ.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 เข้าอบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก วัดน้อย (วัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด) ชั้น 5 ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 15 ธ.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมพัฒนาความรู้ คริสตศาสน์ ครั้งที่ 4 ห้องประชุมเซนต์ปีเตอร์ 26 ม.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2560 อบรมพัฒนาความรู้ คริสตศาสน์ ครั้งที่ 5 วัดน้อย (วัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด) ชั้น 5 ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 2 ก.พ. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2560 Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2/2560 1 มี.ค. 2561 2 ชั่วโมง 30 นาที
2559 อบรม " การเสริมสร้างประสิทธิ-ภาพการทำงานเป็นทีม " ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 12 พ.ค. 2559 6 ชั่วโมง 0 นาที
2559 อบรม " เทคนิคการคิดอย่างสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน/การทำงาน " ( บ่าย ) ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 พ.ค. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 อบรม " เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจิตวิทยาการควบคุมชั้นเรียน " ครูผู้สอน ( เช้า ) ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 พ.ค. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 iPad เบื้องต้น ห้อง stem 3 ตึกไมเกิ้ล 11 มิ.ย. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 วัคซีนเด็กในวัยเรียนและวัคซีนผู้ใหญ่ ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 17 มิ.ย. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 iPad Aduance ห้องปฏิบัติการ STEM 3 ตึกไมเกิ้ล 18 มิ.ย. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 iPad IT Management ห้อง STEM 3 ตึกไมเกิ้ลชั้น 4 25 มิ.ย. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 ครูคาทอลิกเข้าร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ปี ก.ศ.2559 วัดน้อย 8 ก.ค. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 อบรมพร้อมเพย์ ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 15 ก.ค. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 การบริหารการเงินและการออม ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 16 ก.ย. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 ครูคาทอลิกเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูจิตใจ 8 - 10 ต.ค.2559 บ้านผู้หว่าน 8 ต.ค. 2559-9 ต.ค. 2559 19 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 15 พ.ค. 2558 7 ชั่วโมง 0 นาที
2558 วิธีการสอนที่หลากหลาย ห้องประชุมหลุยส์มารี โรงเรียนอัสสัมชัญแผกประถม 16 พ.ค. 2558 7 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ครูคริสต์ปฏิบัติธรรม วัดน้อย 18 ก.ย. 2558 1 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ครูปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล Discovery Learning Centre 23 ก.ย. 2558 1 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การอบรมโปรแกรม E-book ห้องสมุดตึกหิรัญสมโภช 7 ต.ค. 2558 2 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การสร้างสื่อการสอนด้วย Ms.PowerPoint ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ 4 ตึกอัสสัมชัญ 2000 7 พ.ย. 2558 3 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การสร้างสื่อการสอนด้วย Ms.PowerPoint ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ 4 ตึกอัสสัมชัญ 2000 14 พ.ย. 2558 3 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ประชุมครู ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 5 ก.พ. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ประชุมครู ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 12 ก.พ. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การอบรมระบบ SWIS และ E-Office ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ตึกอัสสัมชัญ 2000 4 มี.ค. 2557 6 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การอบรมระบบ SWIS และ E-Office ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ตึกอัสสัมชัญ 2000 5 มี.ค. 2557 6 ชั่วโมง 0 นาที
2557 TQA criteria ห้องประชุม Auditorium ชั้น9 โรงเรียนอัสสัมชัญ 15 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 0 นาที
2557 TQA criteria ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 16 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 0 นาที
2557 Overviews iPads ของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ-ภาษาอังกฤษ ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 มิ.ย. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 27 มิ.ย. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การสร้างสื่อการสอนด้วย Keynote App. ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 4 ก.ค. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 i Tunes U ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 26 ก.ค. 2557 9 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การสอนคริสตธรรมในโรงเรียน ห้องโสตฯ วิทยาลัยแสงธรรม 6 ก.ย. 2557-13 ก.ย. 2557 12 ชั่วโมง 0 นาที
2557 Overviews iPads ของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ-ภาษาอังกฤษ วัดน้อย ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 19 ก.ย. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การอบรมระบบการใช้ SWIS เบื้องต้น คอมพิวเตอร์1 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 12 มิ.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การบริหารความมั่นคงทางการเงิน ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 28 มิ.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2556 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 12 ก.ค. 2556-13 ก.ค. 2556 12 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและอัมพฤกษ์ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 26 ก.ค. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยแสงธรรม 24 ส.ค. 2556 6 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยแสงธรรม 31 ส.ค. 2556 6 ชั่วโมง 0 นาที
2556 ปัญหาวิกฤตการใช้ภาษาไทย ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 2 ก.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยแสงธรรม 7 ก.ย. 2556 6 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยแสงธรรม 14 ก.ย. 2556 6 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การปฏิบัติธรรมครู ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 20 ก.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยแสงธรรม 21 ก.ย. 2556 6 ชั่วโมง 0 นาที
2556 ฟื้นฟูจิตใจ ครูคาทอลิก ณ บ้านหาดหฤทัย อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี 7 ต.ค. 2556 11 ชั่วโมง 0 นาที
2556 ฟื้นฟูจิตใจ ครูคาทอลิก ณ บ้านหาดหฤทัย อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี 8 ต.ค. 2556 13 ชั่วโมง 0 นาที
2556 ฟื้นฟูจิตใจ ครูคาทอลิก ณ บ้านหาดหฤทัย อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี 9 ต.ค. 2556 2 ชั่วโมง 0 นาที
2556 โรคตับอักเสบชนิดบี โรคมะเร็งปากมดลูกและวัคซีน ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 25 ต.ค. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  20 ม.ค. 2541  เข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพฯ โอกาสเสด็จเปิดค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ  เข็มที่ระลึก
2  17 ธ.ค. 2554  หนังสือแต่งตั้งเป็นครูคำสอนประจำโรงเรียน  หนังสือแต่งตั้ง
3  16 พ.ย. 2555  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี  เกียรติบัตร / เข็มที่ระลึก
4  20 ก.พ. 2558  โล่การปฏิบัติงานในโรงเรียนเป็นเวลา 28 ปี  โล่ประกาศเกียรติคุณ
5  28 พ.ย. 2558  ลูกกตัญญูต่อบุพการี ของชมรมผู้สูงอายุ วัดเซนต์โทมัส  ใบประกาศเกียรติคุณ
6  10 ก.พ. 2561  100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับทอง  เข็มที่ระลึก / ใบเกียรติบัตร
7  12 ต.ค. 2561  เข็มเชิดชูเกียรติครูคำสอน  เข็มที่ระลึก
8  12 ต.ค. 2561  หนังสือการแต่งตั้งครูคำสอนประจำโรงเรียน  หนังสือแต่งตั้ง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2543  ที่ 5ชื่อเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 658 59 43 5 ธ.ค. 2543 ประกาศนียบัตร
5 ธ.ค. 2550  ที่ 4ชื่อจตุตดิเรกคุณาภรณ์ 121 550 62 5 ธ.ค. 2550 ประกาศนียบัตร

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานระดับชั้น ป.1,   งานหลักสูตร การเรียนการสอน และนิเทศ,   ครูคำสอน,   งานระดับชั้น ป.1,   งานหลักสูตร การเรียนการสอน และนิเทศ,   ครูคำสอน,   งานระดับชั้น ป.1,   งานหลักสูตร การเรียนการสอน และนิเทศ,   ครูคำสอน,   งานธุรการ,   งานทะเบียน,   งานประชาสัมพันธ์,   งานการเงินและบัญชี,   งานทรัพย์สินและจัดซื้อ,   งานหลักสูตร การเรียนการสอน และนิเทศ,   งานอภิบาล,   งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานธุรการ,   งานทะเบียน,   งานทรัพย์สินและจัดซื้อ,   งานการเงินและบัญชี,   งานประชาสัมพันธ์,   งานหลักสูตร การเรียนการสอน และนิเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
    กรรมการ: (12)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น ป.1
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตร การเรียนการสอน และนิเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูคำสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น ป.1
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตร การเรียนการสอน และนิเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูคำสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น ป.1
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตร การเรียนการสอน และนิเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูคำสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตร การเรียนการสอน และนิเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการฝ่ายคริสต์   สังกัด งานอภิบาล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตร การเรียนการสอน และนิเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (6)
 กิจกรรม Open House 22 ก.ค. 2563
 วัดความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 13 ส.ค. 2563
 ผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มาลงทะเบียนจองสิทธิ์ 26 ส.ค. 2563
 บรรยากาศการทดสอบความพร้อม​นักเรียน​ และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง​ ป.1 ปีการศึกษา​ 2564 14 ก.ย. 2563
 ต้อนรับนิสิตปริญญาโท คณะบริหารการศึกษา มาดูงานฝ่ายธุรการและการเงิน 21 ก.ย. 2563
 การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 18 มิ.ย. 2563
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 ร่วมรับฟังรายระเอียดกรมธรรม์ประกันภัย 11 มิ.ย. 2563
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)