[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 0070
ชื่อ: มิส  รัตนา    คอมแพงจันทร์
ฉายา:
อายุงาน: 32 ปี 11 เดือน 14 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (40)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 7 ม  กศ.บ.  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2563 กรรมการ งานระดับชั้น ป.2
2563 กรรมการ งานวัดผล
2563 กรรมการ คัดเลือกข้อสอบและจัดทำข้อสอบ
2563 กรรมการ ครูคำสอน
2563 กรรมการ
2563 กรรมการ
2563 กรรมการ
2563 กรรมการ
2563 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ2563
2562 รองประธาน งานวัดผล
2562 กรรมการ งานระดับชั้น ป.2
2562 กรรมการ ครูคำสอน
2562 กรรมการ คัดเลือกข้อสอบและจัดทำข้อสอบ
2562 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานวัดผล
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานอภิบาล,ครูคำสอน
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 ที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2560 กรรมการ งานวัดผล
2560 กรรมการ งานระดับ ป.2
2559 กรรมการ งานอภิบาล,ครูคำสอน
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 ที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2559 กรรมการ งานวัดผล
2559 กรรมการ ระดับชั้น ป.2
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานวัดผล
2558 กรรมการ งานอภิบาล,ครูคำสอน
2558 กรรมการ ระดับชั้น ป.2
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2557 กรรมการ งานวัดผล
2557 กรรมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2557 ที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
2557 กรรมการ ครูคำสอน
2556 กรรมการ งานวัดผล
2556 กรรมการ งานระดับชั้น ป.5
2556 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การใช้้ระบบ e-office การโพสต์ข่าว การโพสต์ภาพ กฤตภาค ห้องฝ่ายวิชาการ 10 ก.ย. 2558 - 10 ก.ย. 2558 1
2558 ร่วมมิสซาประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 วัดน้อย ชั้น 5ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 27 พ.ย. 2558 - 27 พ.ย. 2558 1
2558 กิจกรรมปฏิบัติธรรมบุคลากร ศูนย์อบรมโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 09 ต.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558 12
2558 ชุมนุมครูคำสอน โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 6
- อบรมระบบ SWIS เบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 09 มี.ค. 2554 - 09 มี.ค. 2554 3
- The Accounting Software Training Program กรุงเทพมหานคร 07 มิ.ย. 2553 - 08 มิ.ย. 2553 12
- แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของบุคลากร กรุงเทพมหานคร 02 ก.ค. 2553 - 02 ก.ค. 2553 2
- แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของบุคลากร กรุงเทพมหานคร 03 ก.ค. 2553 - 03 ก.ค. 2553 3
- การบรรยายหัวข้อทรัพย์สินและบัญชีสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร 09 ก.ค. 2553 - 09 ก.ค. 2553 6
- ทบทวนระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก กรุงเทพมหานคร 23 ก.ค. 2553 - 23 ก.ค. 2553 2
- อบรมศาสนา กรุงเทพมหานคร 17 ก.ย. 2553 - 17 ก.ย. 2553 1
- เทคนิคการสอนคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้สอน กรุงเทพมหานคร 06 ต.ค. 2553 - 06 ต.ค. 2553 3
- ครูอัสสัมชัญ กับการสอนและการศึกษาแนวใหม่ 13 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553
- ครูอัสสัมชัญ กับการสอนและการศึกษาแนวใหม่ กรุงเทพมหานคร 13 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 4
- ครูอัสสัมชัญ กับการสอนและการศึกษาแนวใหม่ กรุงเทพมหานคร 13 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 4

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- The Accounting Software Training Program บ.ออโต้โฟล์ จก. - 08 มิ.ย. 2553
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2562 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนคาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 นโยบายและแนวปฏิบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญ และการเตรียมตัวนักเรียนสู่โลกอนาคต โรงเรียนอัสสัมชัญ 13 พ.ค. 2562 6 ชั่วโมง 0 นาที
2562 เรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 14 พ.ค. 2562 6 ชั่วโมง 0 นาที
2562 หลักสูตรคริสตสาสนธรรมภาคพิเศษ 2019 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 6 มิ.ย. 2562-25 มิ.ย. 2562 161 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การก้าวสู่ 4.0 ของครูอัสสัมชัญ ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที
2561 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 พ.ค. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที
2561 cc ภาคพิเศษ อัสัสชัญศึกษา กรุงเทพมหานคร 7 มิ.ย. 2561-28 มิ.ย. 2561 24 ชั่วโมง 0 นาที
2561 กิจกรรมออกกำลังกาย/แกว่งแขนเพื่อสุขภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 8 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การจัดทำวิจัยโดย ผศ.ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ความรู้พื้นฐานด้านการวิจัย ห้องประชุม 1 ตึกหิรัญสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 25 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ร่วมฟังบรรยายธรรม ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 29 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 Training "นำทำวิจัย" ห้องสมุดดิจิตอล Digital library กับ ห้อวเรียนคอม 1-2 5 ก.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 cc ภาคพิเศษ 5 ก.ค. 2561-26 ก.ค. 2561 24 ชั่วโมง 0 นาที
2561 โรงเรียนรอบรู้เรื่องสุขภาพ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 18 ก.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การจัดเตรียมเครื่องบูชามิสซา วัดน้อย 3 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การบันทึกคะแนนประเมินระหว่างเรียนเข้าโปรแกรม ห้องสมุด ชั้น2 ตึกพระนางฯ 8 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 cc ภาคพิเศษ อัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพมหานคร 9 ส.ค. 2561-30 ส.ค. 2561 24 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ฟังและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฝากเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปีการศึกษา2561 ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 10 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 Waldrof ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 24 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 cc ภาคพิเศษ อัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพมหานคร 6 ก.ย. 2561-20 ก.ย. 2561 18 ชั่วโมง 0 นาที
2561 เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจ วัดน้อย 7 ต.ค. 2561-9 ต.ค. 2561 18 ชั่วโมง 0 นาที
2561 เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน วัดน้อย 2 พ.ย. 2561-1 ก.พ. 2562 8 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การค้นหาศักยภาพของตนเองและการทำงานอย่างมีความสุข ปีการศึกษา 2561 ณ ประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 9 พ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 กฏหมายการศึกษา กฏหมายลิขสิทธิ์ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 7 ธ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การดูแลป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่อที่พบบ่อยในโรงเรียน ณ ห้องรับรองวิชาการ ตึกพระนางฯ ชั้น 2 25 ม.ค. 2562 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 อบรมกฏหมายเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน กฏหมายสิทธิเด็ก พ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาฯ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 8 ก.พ. 2562 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมฟื้นฟูจิตใจวิถีนักบุญหลุยส์ มารี โรงเรียนอัสสัมชัญ 11 มี.ค. 2560 5 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การเรียนรู้สู่การพัฒนา EQ, MQ ของนักเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ 11 พ.ค. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การวิเคราะห์ SWOT โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2561-2565 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 12 พ.ค. 2560 2 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรม101 วินัยเชิงบวกแห่งศตวรรษที่ 21 วิทยากรโดยดร.ปนัดดา ธนาเศรษฐกร โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 12 พ.ค. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 มิสซาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน วัดน้อย (วัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด) ชั้น 5 ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 2 มิ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การปฏิบัติธรรมครู ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 23 มิ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การใช้งานระบบเก็บคะแนนสำหรับครูผู้สอน (ครั้งที่ 1) ห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 26 มิ.ย. 2560-30 มิ.ย. 2560 5 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมโรคไข้เลือดออกและวัคซีน ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 30 มิ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมภาษาอังกฤษ ผ่าน Rosetta ภาคเรียนที่1/2560 เรียนด้วยตนเอง 3 ก.ค. 2560-4 ก.ค. 2560 20 ชั่วโมง 0 นาที
2560 แนวทางการบริหารการเงิน ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 7 ก.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 มิสซาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน วัดน้อย (วัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด) ชั้น 5 ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 7 ก.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 มิสซาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน วัดน้อย (วัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด) ชั้น 5 ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 4 ส.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมพัฒนาความรู้ คริสตศาสน์ ครั้งที่ 1 ห้องประชุมเซนต์ปีเตอร์ 18 ส.ค. 2560 1 ชั่วโมง 30 นาที
2560 มิสซาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน วัดน้อย (วัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด) ชั้น 5 ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 1 ก.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การใช้งานระบบเก็บคะแนนสำหรับครูผู้สอน (ครั้งที่ 2) ห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 4 ก.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมพัฒนาความรู้ คริสตศาสน์ ครั้งที่ 2 ห้องประชุมเซนต์ปีเตอร์ 15 ก.ย. 2560 1 ชั่วโมง 30 นาที
2560 การปฏิบัติธรรมครู ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 22 ก.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก โรงเรียนอัสสัมชัญ 7 ต.ค. 2560-8 ต.ค. 2560 12 ชั่วโมง 30 นาที
2560 มิสซาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน วัดน้อย (วัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด) ชั้น 5 ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 3 พ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมพัฒนาความรู้ คริสตศาสน์ ครั้งที่ 3 ห้องประชุมเกียรติยศ 10 พ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 30 นาที
2560 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะเสี่ยงโรคกลุ่มเมตาบอริก ห้องประชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 24 พ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 เข้าอบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก วัดน้อย (วัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด) ชั้น 5 ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 15 ธ.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมพัฒนาความรู้ คริสตศาสน์ ครั้งที่ 4 ห้องประชุมเซนต์ปีเตอร์ 26 ม.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2560 อบรมพัฒนาความรู้ คริสตศาสน์ ครั้งที่ 5 วัดน้อย (วัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด) ชั้น 5 ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 2 ก.พ. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2560 Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2/2560 1 มี.ค. 2561-4 มี.ค. 2561 43 ชั่วโมง 0 นาที
2559 อบรม " การเสริมสร้างประสิทธิ-ภาพการทำงานเป็นทีม " ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 12 พ.ค. 2559 6 ชั่วโมง 0 นาที
2559 อบรม " เทคนิคการคิดอย่างสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน/การทำงาน " ( บ่าย ) ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 พ.ค. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 อบรม " เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจิตวิทยาการควบคุมชั้นเรียน " ครูผู้สอน ( เช้า ) ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 พ.ค. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ห้องรับรองฝ่ายวิชาการชั้น 2 ตึกพระนางฯ 19 พ.ค. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 iPad เบื้องต้น ห้อง stem 3 ตึกไมเกิ้ล 11 มิ.ย. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 วัคซีนเด็กในวัยเรียนและวัคซีนผู้ใหญ่ ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 17 มิ.ย. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 ครูคาทอลิกเข้าร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ปี ก.ศ.2559 วัดน้อย 8 ก.ค. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 อบรมพร้อมเพย์ ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 15 ก.ค. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 การใช้ระบบ sis (ผ่านทาง Eddudee) STEM 4 10 ก.ย. 2559 2 ชั่วโมง 0 นาที
2559 การบริหารการเงินและการออม ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 16 ก.ย. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 Information Management Serrices ห้อง EP 2/1 26 ก.ย. 2559 1 ชั่วโมง 30 นาที
2559 ครูคาทอลิกเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูจิตใจ 8 - 10 ต.ค.2559 บ้านผู้หว่าน 8 ต.ค. 2559-9 ต.ค. 2559 19 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ดูงานเชิงสำรวจด้านงานบริการWelcome to ACP ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ,ไปรษณีย์ไทย,ธนาคารพานิช,Mobile phone 16 พ.ค. 2558 7 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ครูคริสต์ปฏิบัติธรรม วัดน้อย 18 ก.ย. 2558 1 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การอบรมโปรแกรม E-book ห้องสมุดตึกหิรัญสมโภช 7 ต.ค. 2558 2 ชั่วโมง 0 นาที
2558 สร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 2 พ.ย. 2558-3 พ.ย. 2558 12 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ประชุมครู ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 5 ก.พ. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ประชุมครู ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 12 ก.พ. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 TQA criteria ห้องประชุม Auditorium ชั้น9 โรงเรียนอัสสัมชัญ 15 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 0 นาที
2557 TQA criteria ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 16 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 0 นาที
2557 Overviews iPads ของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ-ภาษาอังกฤษ ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 มิ.ย. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การส่งเสริมลูกที่มีความสามารถพิเศษให้มีความสุข ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 14 มิ.ย. 2557 3 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การสร้างสื่อการสอนด้วย Keynote App. ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 4 ก.ค. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 i Tunes U ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 26 ก.ค. 2557 9 ชั่วโมง 0 นาที
2557 i Tunes U ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 26 ก.ค. 2557 9 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การสอนคริสตธรรมในโรงเรียน ห้องโสตฯ วิทยาลัยแสงธรรม 6 ก.ย. 2557-13 ก.ย. 2557 12 ชั่วโมง 0 นาที
2557 อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นปี 2558 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 15 ก.ย. 2557 6 ชั่วโมง 0 นาที
2557 Overviews iPads ของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ-ภาษาอังกฤษ วัดน้อย ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 19 ก.ย. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การอบรมระบบการใช้ SWIS เบื้องต้น คอมพิวเตอร์1 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 12 มิ.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย รร.เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม 23 มิ.ย. 2556 6 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การวัดและประเมินผลการสอนภาษาไทย ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 24 มิ.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2556 ห้องประชุม 1 ตึกหิรัญสมโภช 28 มิ.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การนำเสนอผลงานวิจัย หนังสือ และแผนการจัดการเรียนรู้ชีวิตคริสตัง บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม 10 ก.ค. 2556 3 ชั่วโมง 30 นาที
2556 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและอัมพฤกษ์ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 26 ก.ค. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน ห้องโสตฯ 1 วิทยาลัยแสงธรรม 24 ส.ค. 2556 6 ชั่วโมง 0 นาที
2556 บุคคลตัวอย่างในคริสต์ศาสนา พระแม่มาีรีย์ - นักบุญ วิทยาลัยแสงธรรม 7 ก.ย. 2556 6 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การปฏิบัติธรรมครู ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 20 ก.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 ฟื้นฟูจิตใจ ครูคาทอลิก ณ บ้านหาดหฤทัย อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี 7 ต.ค. 2556 11 ชั่วโมง 0 นาที
2556 ฟื้นฟูจิตใจ ครูคาทอลิก ณ บ้านหาดหฤทัย อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี 8 ต.ค. 2556 13 ชั่วโมง 0 นาที
2556 ฟื้นฟูจิตใจ ครูคาทอลิก ณ บ้านหาดหฤทัย อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี 9 ต.ค. 2556 2 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การดูแลความปลอดภัยนักเรียน ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 8 พ.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  20 ก.พ. 2558  คัดเลือกผลงานวิจัยในชั้นเรียน/วิจัยเชิงปฏิบัติการเข้ารอบที่ 2  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานระดับชั้น ป.2,   งานวัดผล,   คัดเลือกข้อสอบและจัดทำข้อสอบ,   ครูคำสอน,   งานระดับชั้น ป.2,   งานวัดผล,   คัดเลือกข้อสอบและจัดทำข้อสอบ,   ครูคำสอน,   งานระดับชั้น ป.2,   งานวัดผล,   คัดเลือกข้อสอบและจัดทำข้อสอบ,   ครูคำสอน,   งานระดับชั้น ป.2,   งานวัดผล,   คัดเลือกข้อสอบและจัดทำข้อสอบ,   ครูคำสอน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ2563
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (16)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น ป.2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดผล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด คัดเลือกข้อสอบและจัดทำข้อสอบ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูคำสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น ป.2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดผล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด คัดเลือกข้อสอบและจัดทำข้อสอบ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูคำสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น ป.2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดผล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด คัดเลือกข้อสอบและจัดทำข้อสอบ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูคำสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น ป.2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดผล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด คัดเลือกข้อสอบและจัดทำข้อสอบ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูคำสอน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (18)
 ประชุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 /2563 ครั้งที่ 1 2 ก.ค. 2563
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ (Certificate) ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรสถานศึกษา 17 ก.ค. 2563
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ (Certificate) ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร English Program 17 ก.ค. 2563
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ (Certificate) ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร Chinese - English Program 17 ก.ค. 2563
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ (Certificate) ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตร English Program 17 ก.ค. 2563
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ (Certificate) ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรสถานศึกษา 17 ก.ค. 2563
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ (Certificate) ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรสถานศึกษา 17 ก.ค. 2563
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ (Certificate) ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตร English Program 17 ก.ค. 2563
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ (Certificate) ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรสถานศึกษา 17 ก.ค. 2563
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ (Certificate) ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตร English Program 17 ก.ค. 2563
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ (Certificate) ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตรสถานศึกษา 17 ก.ค. 2563
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ (Certificate) ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตร English Program 17 ก.ค. 2563
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ (Certificate) ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรสถานศึกษา 17 ก.ค. 2563
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ (Certificate) ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตร English Program 17 ก.ค. 2563
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ (Certificate) ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทใบเกียรตินิยม (Diploma) 17 ก.ค. 2563
 ตารางสอบ และ เนื้อหาสอบ การสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้น ป.1-ป.6 หลักสูตร English Program และ Chinese-English Program 29 ก.ค. 2563
  ตารางสอบ และ เนื้อหาสอบ การสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้น ป.1-ป.6 หลํกสูตรสถานศึกษา 29 ก.ค. 2563
 วัดความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 13 ส.ค. 2563
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)