[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 0076
ชื่อ: มิส  วชิรา    วงศ์พันธุ์
ฉายา: ตา
อายุงาน: 32 ปี 7 เดือน 14 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (347)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546  กศ.ม. เอกการประถมศึกษา  ใบปริญญาบัตร
2    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2543  -  ใบประกาศนียบัตร
3    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541  -  ใบประกาศนียบัตร
4    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2528  คบ. เอกศิลปศึกษา  ใบปริญญาบัตร
5    โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษา 2525  ม.ศ.5  ใบรายงานผลการเรียน
6    โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" 2523  ม.ศ.3  -
7    โรงเรียนวัดสวนหงส์ 2520  ป.7  -

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2563 กรรมการ งานระดับชั้น ป.2
2563 กรรมการ ดูแลงานวิจัย
2563 กรรมการ กลุ่มสาระฯศิลปะ
2563 กรรมการ งานอภิบาล
2562 กรรมการ ดูแลงานวิจัย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระฯศิลปะ
2562 กรรมการ งานระดับชั้น ป.2
2562 กรรมการฝ่ายพุทธ งานอภิบาล
2561 กรรมการ งานวิจัย
2561 กรรมการ กลุ่มสาระฯศิลปะ
2561 กรรมการ งานระดับชั้น ป.2
2560 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ศิลปะ)
2560 กรรมการ งานระดับ ป.2
2559 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ศิลปะ)
2559 กรรมการ ระดับชั้น ป.2
2558 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ศิลปะ)
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2558 กรรมการ งานระดับชั้น
2558 ประธานกรรมการ ระดับชั้น ป.2
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2557 กรรมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2557 ประธานกรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2556 ประธานกรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2556 กรรมการ งานระดับชั้น ป.3
2556 ประธานกรรมการ งานสื่อการสอน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 หัวหน้างานสื่อการสอน ฝ่ายวิชาการ (ACP)
2556 หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ ฝ่ายวิชาการ (ACP)
2556 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2553 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/10
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2563 ครูประจำชั้น ป.2/6 ประถมศึกษาปีที่ 2/6 76 คำสั่งแต่งตั้งปีการศึกษา 2562
2561 ครูประจำชั้นป.2/6ครูผู้สอนวิชาศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 76
2560 ครูประจำชั้นป.2/4/ครูผู้สอนวิชาศิลปะ ประถมศึกษาปี่ที่ 2 0 คำสั่งแต่งตั้งปีการศึกษา 2560
2559 ครูประจำชั้น ป.2/8 ครูผู้สอนวิชาศิลปะ ประถมศึกษาปีที่2 0
2558 หัวหน้าระดับชั้น ป.2 / ครูประจำชั้น ป.2/8 /ครูผู้สอนวิชาศิลปะ ประถมศึกษาปีที่ 2 0
2557 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ / ครูประจำชั้น ป.3/10 / ครูผู้สอนวิชาศิลปะ ประถมศึกษาปีที่ 3 76 คำสั่งแต่งตั้งหน้าที่
2556 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ,หัวหน้างานสื่อการสอน ,ครูประจำชั้น ป.3/10 ,ครูผู้สอนวิชาศิลปะ ประถมศึกษาปีท่ 3 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2555 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ,หัวหน้างานสื่อการสอน,ครูประจำชั้นป.3/10,ครูผู้สอนวิชาศิลปะ ประถมศึกษาปีที่ 3 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2554 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ,ครูผู้สอน,ครูประจำชั้นป.3/10 ประถมศึกษาปีที่ 3 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2548 หัวหน้าระดับชั้น /ครูประจำชั้น / เลขาฝ่ายกิจการนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 3 0 คำสั่งแต่งตั้งปีการศึกษา 2548 - 2553
2545 ครูประจำชั้น / ประธานโครงการโรงเรียนสีขาวต้านสิ่งเสพติด ประถมศึกษาปีที่ 3 0 คำสั่งแต่งตั้งปีการศึกษา 2545 - 2548
2540 ครูประจำชั้น / รองประธานโครงการรวมพลังหาร 2 ประถมศึกษาปีที่ 2 0 คำสั่งแต่งตั้งปีการศึกษา 2540 - 2544
2536 ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น / ครูประจำชั้น / เหรัญญิกระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 0 คำสั่งแต่งตั้งปีการศึกษา 2536 - 2539
2533 ครูประจำชั้น / เหรัญญิกระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 0 คำสั่งแต่งตั้งปีการศึกษา 2533 - 2535
2530 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5 0 คำสั่งแต่งตั้งปีการศึกษา 2530 - 2532

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 อบรมการใช้งานระบบ E-office ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 31 ส.ค. 2558 - 31 ส.ค. 2558 1
2558 Microsoft Innovative Educator ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 07 พ.ย. 2558 - 14 พ.ย. 2558 6
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนตามโครงการ Energy Mind Award" โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 02 ส.ค. 2557 8
- อบรมระบบSWISเบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 07 มี.ค. 2554 - 07 มี.ค. 2554 3
- การสอนศิลปะสู่อาเซียน ห้องปฏิบัติการศิลปะชั้น 4 อาคารอัสสัมชัญ 2000 12
- การถ่ายภาพให้เก่ง... ห้องประชุมหลุยส์มารีย์ อาคารพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 6
- อบรมการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- อบรมหัวข้อ “ การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนวิชาทัศนศิลป์นำไปสู่การวิจัยชั้นเรียน ”
- การถ่ายภาพให้เก่ง... ห้องหลุยส์มารีย์ อาคารพระนางฯ 08 มิ.ย. 2556 - 15 มิ.ย. 2556 6
- การสอนศิลปะสู่อาเซียน โดยอาจารย์ธีรเกียรติ เก้ากิจวัฒนาศิลป ห้องปฏิบัติการศิลปะชั้น 4 อาคารอัสสัมชัญ 2000 10 มิ.ย. 2556 - 01 ก.ค. 2556 12

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2562 ศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ innovation teachers โรงแรม The Resort Water Park 30 มี.ค. 2562-31 มี.ค. 2562 12 ชั่วโมง 0 นาที
2562 ทัศนศึกษาที่จังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร 28 เม.ย. 2562-30 เม.ย. 2562 5 ชั่วโมง 0 นาที
2562 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนคาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 นโยบายและแนวปฏิบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญ และการเตรียมตัวนักเรียนสู่โลกอนาคต โรงเรียนอัสสัมชัญ 13 พ.ค. 2562 6 ชั่วโมง 0 นาที
2562 เรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 14 พ.ค. 2562 6 ชั่วโมง 0 นาที
2562 การทำแบบฝึกหัดโดยใช้ Web Application Google Form ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 30 พ.ค. 2562 0 ชั่วโมง 50 นาที
2562 ปฏิบัติธรรมครูพุทธ วักบรมสถล (วัดดอน) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 8 ก.ย. 2562 6 ชั่วโมง 0 นาที
2562 ภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการองค์กร ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 20 ต.ค. 2562-21 ต.ค. 2562 12 ชั่วโมง 0 นาที
2561 โครงการอบรมบุคคลากรดูแลงานวิจัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตึกมูลนิธิคณะเซนตืคาเบียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 7 มี.ค. 2561-9 มี.ค. 2561 15 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การก้าวสู่ 4.0 ของครูอัสสัมชัญ ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที
2561 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 พ.ค. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที
2561 รอบรู้สุขภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 6 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 นำทำวิจัย ครั้งที่ 1 ห้องประชุม 1 ตึกหิรัญสมโภช 7 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 กิจกรรมออกกำลังกาย/แกว่งแขนเพื่อสุขภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 8 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone 11 มิ.ย. 2561-22 มิ.ย. 2561 70 ชั่วโมง 0 นาที
2561 แนวทางยกระดับผลงานการวิจัย โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การจัดทำวิจัยโดย ผศ.ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ปฏิบัติธรรม วัดลานคา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรรบุรี 16 มิ.ย. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 รอบรู้สุขภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 19 มิ.ย. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ปฏิบัติธรรม วัดลานคา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรรบุรี 23 มิ.ย. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 Training "นำทำวิจัย" ห้องสมุดดิจิตอล Digital library กับ ห้อวเรียนคอม 1-2 28 มิ.ย. 2561 0 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ร่วมฟังบรรยายธรรม ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 29 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ปฏิบัติธรรม วัดลานคา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรรบุรี 7 ก.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ปฏิบัติธรรมทางศาสนาพุทธ วัดลานคา ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 28 ก.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ออกกำลังกาย อาคารเอกประสงค์ 48 ปี 3 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การบันทึกคะแนนประเมินระหว่างเรียนเข้าโปรแกรม ห้องสมุด ชั้น2 ตึกพระนางฯ 9 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ฟังและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฝากเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปีการศึกษา2561 ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 10 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ปฏิบัติธรรมทางศาสนาพุทธ วัดลานคา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรรบุรี 11 ส.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 Waldrof ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 24 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ปฏิบัติธรรมทางศาสนาพุทธ วัดลานคา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรรบุรี 25 ส.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ปฏิบัติธรรมทางศาสนาพุทธ วัดลานคา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรรบุรี 1 ก.ย. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ปฏิบัติธรรม วัดป่ามณีกาญจน์ จังหวัดนนทบุรี 4 ต.ค. 2561 7 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การฝึกครูเรียนดนตรีไทยเพื่อผ่อนคลาย ห้องดนตรีไทย 1 พ.ย. 2561-14 ก.พ. 2562 11 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การค้นหาศักยภาพของตนเองและการทำงานอย่างมีความสุข ปีการศึกษา 2561 ณ ประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 9 พ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 Active learning : iPad ห้องรับรองวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 17 พ.ย. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ฟังธรรม ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 30 พ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 กฏหมายการศึกษา กฏหมายลิขสิทธิ์ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 7 ธ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การดูแลป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่อที่พบบ่อยในโรงเรียน ณ ห้องรับรองวิชาการ ตึกพระนางฯ ชั้น 2 25 ม.ค. 2562 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 อบรมกฏหมายเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน กฏหมายสิทธิเด็ก พ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาฯ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 8 ก.พ. 2562 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมฟื้นฟูจิตใจวิถีนักบุญหลุยส์ มารี โรงเรียนอัสสัมชัญ 11 มี.ค. 2560 5 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การเรียนรู้สู่การพัฒนา EQ, MQ ของนักเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ 11 พ.ค. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การวิเคราะห์ SWOT โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2561-2565 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 12 พ.ค. 2560 2 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรม101 วินัยเชิงบวกแห่งศตวรรษที่ 21 วิทยากรโดยดร.ปนัดดา ธนาเศรษฐกร โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 12 พ.ค. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การปฏิบัติธรรมครู ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 23 มิ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การใช้งานระบบเก็บคะแนนสำหรับครูผู้สอน (ครั้งที่ 1) ห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 29 มิ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมโรคไข้เลือดออกและวัคซีน ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 30 มิ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 แนวทางการบริหารการเงิน ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 7 ก.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การปฏิบัติธรรมครู ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 22 ก.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 ปฏิบัติธรรมครู ณ วัดยานนาวา วัดยานนาวา 8 ต.ค. 2560 4 ชั่วโมง 30 นาที
2560 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะเสี่ยงโรคกลุ่มเมตาบอริก ห้องประชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 24 พ.ย. 2560-27 พ.ย. 2560 4 ชั่วโมง 0 นาที
2560 สนุกกับ Adobe Photoshop cs 4 ห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 7 ธ.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 สนุกกับ Adobe Photoshop cs 4 ห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 14 ธ.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 ปฏิบัติธรรมครู ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 ธ.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "สร้างสรรค์ผลงานด้วย Program Photoshop CS4" ห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 11 ม.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 อบรม " การเสริมสร้างประสิทธิ-ภาพการทำงานเป็นทีม " ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 12 พ.ค. 2559 6 ชั่วโมง 0 นาที
2559 อบรม " เทคนิคการคิดอย่างสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน/การทำงาน " ( บ่าย ) ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 พ.ค. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 อบรม " เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจิตวิทยาการควบคุมชั้นเรียน " ครูผู้สอน ( เช้า ) ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 พ.ค. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 ครูพุทธเข้าร่วมฟังธรรม ปี.ก.ศ.2559 ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 8 ก.ค. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 อบรมพร้อมเพย์ ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 15 ก.ค. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 เทคนิคการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ร.ร. 25 ก.ค. 2559 2 ชั่วโมง 0 นาที
2559 การใช้ระบบ sis (ผ่านทาง Eddudee) STEM 4 10 ก.ย. 2559 2 ชั่วโมง 0 นาที
2559 การบริหารการเงินและการออม ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 16 ก.ย. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 Information Management Serrices ห้อง EP 2/1 26 ก.ย. 2559 1 ชั่วโมง 30 นาที
2559 การปรับปรุงหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้เทอม 2/59 ห้องคอมฯ 30 ก.ย. 2559 6 ชั่วโมง 0 นาที
2559 ครูพุทธ ปฏิบัติธรรม 8 - 9 ต.ค. 2559 วัดมหาธาตุยุวรราชรังสฤษฏ์ราชวรมหาวิหาร พระนคร กทม. 8 ต.ค. 2559-9 ต.ค. 2559 19 ชั่วโมง 0 นาที
2559 ปฏิบัติธรรม ครูพุทธ ห้องประชุมหลุยส์มารีย์ 20 ม.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การจัดการเรียนรู้ของครูาในศตวรรษทึ่ 21 ห้องประชุมหลุยส์มารี โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 15 พ.ค. 2558 7 ชั่วโมง 0 นาที
2558 วิธีการสอนที่หลากหลาย ห้องประชุมหลุยส์มารี โรงเรียนอัสสัมชัญแผกประถม 16 พ.ค. 2558 7 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำ Policies and Directives สู่การปฏิบัติ ห้องประชุมหลุยส์มารีโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 มิ.ย. 2558 4 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การกรอกแผนงาน/โครงการลงในระบบ swis ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 18 มิ.ย. 2558 3 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและผู้ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ห้องประชุมหลุยส์มารี โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 8 ส.ค. 2558-9 ส.ค. 2558 14 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้หัวข้อ "สอนเก่ง...เขียนแผนฯดี..ก่อนลงสู่ ACP Step" ห้องรับรองวิชาการตึกพระนางฯ 17 ส.ค. 2558 3 ชั่วโมง 0 นาที
2558 อบรม การใช้ระบบ e-office swis youtube downlad ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 31 ส.ค. 2558 1 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ครูพุทธปฏิบัติธรรม ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 18 ก.ย. 2558 1 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ครูปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล กลุ่มสาระศิลปะ ห้องรับรองฝ่ายวิชาการชั้น 2 ตึกพระนางฯ 21 ก.ย. 2558 1 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การอบรมโปรแกรม E-book ห้องสมุดตึกหิรัญสมโภช 7 ต.ค. 2558 2 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ครูพุทธปฏิบัติธรรม ต้นบุญธรรมสถาน จังหวัดชลบุรี 9 ต.ค. 2558-10 ต.ค. 2558 20 ชั่วโมง 0 นาที
2558 สร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 2 พ.ย. 2558-3 พ.ย. 2558 12 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ครูพุทธปฏิบัติธรรม ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 27 พ.ย. 2558 1 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ประชุมครู ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 5 ก.พ. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ประชุมครู ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 12 ก.พ. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 TQA criteria ห้องประชุม Auditorium ชั้น9 โรงเรียนอัสสัมชัญ 15 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 0 นาที
2557 TQA criteria ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 16 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การใช้Smart Classroom และ E-learning ห้องดนตรีสากล 9 มิ.ย. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 Overviews iPads ของกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 มิ.ย. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การจัดจัดสื่อการเรียนการสอนและการเข้าโปรแกรมของ E-learning และ Smart classroom โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 14 มิ.ย. 2557 3 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 27 มิ.ย. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การสร้างสื่อการสอนด้วย Keynote App. ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 4 ก.ค. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 Engy My Aword ห้องเปียโน โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 25 ก.ค. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 i Tunes U ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 26 ก.ค. 2557 9 ชั่วโมง 0 นาที
2557 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน" โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 2 ส.ค. 2557 7 ชั่วโมง 30 นาที
2557 Let's Go,Smart Flow Sathorn ห้องคอมพิวเตอร์ 1-4 ตึกอัสสัมชัญ 2000 22 ส.ค. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 ประกันคุณภาพ ห้องคอมพิวเตอร์ 1-4 ตึกอัสสัมชัญ 2000 5 ก.ย. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 Overviews iPads ของกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 19 ก.ย. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 อบรมการใช้งาน Rosetta Stone ห้องคอมพิวเตอร์ 3,4 ตึกอัสสัมชัญ 2000 26 ก.ย. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 สัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558 ห้องประชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 29 พ.ย. 2557 11 ชั่วโมง 0 นาที
2557 อบรม The 7 Habits for Educators รุ่นที่ 2 ห้องประชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 ธ.ค. 2557-14 ธ.ค. 2557 16 ชั่วโมง 0 นาที
2556 เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 8 มิ.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การสอนศิลปะสู่อาเซียน ห้องปฏิบัติการศิลปะ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 10 มิ.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การอบรมระบบการใช้ SWIS เบื้องต้น คอมพิวเตอร์1 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 12 มิ.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การอบรมระบบการใช้ SWIS เบื้องต้น ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 14 มิ.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 15 มิ.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การสอนศิลปะสู่อาเซียน ห้องปฏิบัติการศิลปะ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 17 มิ.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การสอนศิลปะสู่อาเซียน ห้องปฏิบัติการศิลปะ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 24 มิ.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การบริหารความมั่นคงทางการเงิน ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 28 มิ.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 29 มิ.ย. 2556 7 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การสอนศิลปะสู่อาเซียน ห้องปฏิบัติการศิลปะ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ก.ค. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและอัมพฤกษ์ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 26 ก.ค. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การเขียนปฎิทินแผนงาน/โครงการลงในระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 27 ก.ค. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที
2556 อบรมการเขียนข่าว ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 3 ส.ค. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที
2556 วิเคราะห์ผลการประกันคุณภาพและผลการประเมินแผนพัฒนา ปี 2556 และอบรมการสรุปงาน/โครงการ/กิจกรรมการนำตัวชี้วัด สรุปลงในแบบฟอร์ม สน.001 ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 9 ส.ค. 2556 2 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การปฏิบัติธรรมครู ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 20 ก.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การปฏิบัติธรรมครู ณ สำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีิวิติ จ.นครราชสีมา 7 ต.ค. 2556 8 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การปฏิบัติธรรมครู ณ สำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีิวิติ จ.นครราชสีมา 8 ต.ค. 2556 18 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การปฏิบัติธรรมครู ณ สำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีิวิติ จ.นครราชสีมา 9 ต.ค. 2556 4 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 543  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดสื่อการสอนประเภทเดี่ยว ปีการศึกษา 2543  โล่ห์รางวัล และใบประกาศ
2  0 543  ครูปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ไม่ขาด ไม่สาย ไม่ลา ปีการศึกษา 2547  ใบประกาศ
3  0 543  ครูปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ไม่ขาด ไม่สาย ไม่ลา ปีการศึกษา 2548  ใบประกาศ
4  0 543  ครูปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ไม่ขาด ไม่สาย ไม่ลา ปีการศึกษา 2549  ใบประกาศ
5  0 543  ครูปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ไม่ขาด ไม่สาย ไม่ลา ปีการศึกษา 2550  ใบประกาศ
6  0 543  ครูปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ไม่ขาด ไม่สาย ไม่ลา ปีการศึกษา 2551  ใบประกาศ
7  0 543  ครูปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ไม่ขาด ไม่สาย ไม่ลา ปีการศึกษา 2553  ใบประกาศ
8  0 543  ครูปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ไม่ขาด ไม่สาย ไม่ลา ปีการศึกษา 2554  ใบประกาศ
9  0 543  ครูปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ไม่ขาด ไม่สาย ไม่ลา ปีการศึกษา 2555  ใบประกาศ
10  0 543  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ รางวัล "คุรุสดุดี"ปีการศึกษา 2555  ใบประกาศและเข็มเชิดชูเกียรติ
11  0 543  เป็นผู้ได้รับคะแนนจากการทำงานวิจัยในชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2554 อยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 70 ในโครงการประกวดงานวิจัยของบุคลากรครู ปีการศึกษา 2555  ใบประกาศเกียรติบัตร
12  0 543  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประกวดสื่อการสอนประเภทเกม ปีการศึกษา 2555  ใบประกาศ
13  0 543  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันโครงการ Best Practice ปีการศึกษา 2556  ใบประกาศเกียรติบัตร
14  0 543  ได้คะแนนจากการทำงานวิจัยในชั้นเรียน อยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 80 ปีการศึกษา 2556  ใบประกาศเกียรติบัตร
15  0 543  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดสื่อการสอนภูมิปัญญา ประเภททีม ปีการศึกษา 2548  ใบประกาศ
16  0 543  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ รางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ปีการศึกษา 2554  ใบประกาศและเข็มเชิดชูเกียรติ
17  20 ก.พ. 2558  รองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภมงานวิจัยไม่เต็มรูปแบบในโครงการประกวดงานวิจัยของบุคลากรครู ปีการศึกษา 2557  ใบเกียรติบัตรและภาพถ่าย
18  20 ก.พ. 2558  ผู้ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทตลอดมาเป็นระยะเวลา 27 ปี  โล่ประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสฉลองโรงเรียน 48 ปี
19  20 ก.พ. 2558  เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกผลงานวิจัยในชั้นเรียน/วิจัยเชิงปฏิบัติการเข้ารอบที่ 2  ใบเกียรติบัตร
20  3 มี.ค. 2558  รางวัลชนะเลิศโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ(คุณครูผู้นำสื่อการสอนเข้าระบบ Smart Classroom สูงสุด)  ภาพถ่าย
21  10 ก.พ. 2561  รางวัล 100 ปีครูดีศรีเอกชน  ใบเกียรติบัตรและเข็ม
22  16 พ.ค. 2562  งานวิจัยระดับดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2561  งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2542  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 116 212 75 13 ธ.ค. 2542 หนังสือประกาศรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
5 ธ.ค. 2548  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 122 2221 32 29 ธ.ค. 2548 หนังสือประกาศรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานระดับชั้น ป.2,   ดูแลงานวิจัย,   กลุ่มสาระฯศิลปะ,   งานอภิบาล,   งานระดับชั้น ป.2,   ดูแลงานวิจัย,   กลุ่มสาระฯศิลปะ,   งานอภิบาล,   งานระดับชั้น ป.2,   ดูแลงานวิจัย,   กลุ่มสาระฯศิลปะ,   งานอภิบาล,   งานระดับชั้น ป.2,   ดูแลงานวิจัย,   กลุ่มสาระฯศิลปะ,   งานอภิบาล
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (16)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น ป.2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ดูแลงานวิจัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระฯศิลปะ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอภิบาล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น ป.2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ดูแลงานวิจัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระฯศิลปะ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอภิบาล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น ป.2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ดูแลงานวิจัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระฯศิลปะ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอภิบาล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น ป.2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ดูแลงานวิจัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระฯศิลปะ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอภิบาล

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (2)
 ประชุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 /2563 ครั้งที่ 1 2 ก.ค. 2563
 วัดความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 13 ส.ค. 2563
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)