[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 0113
ชื่อ: มิส  ชลิดา    สังขรัตน์
ฉายา: -
อายุงาน: 28 ปี 1 เดือน 13 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (1)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 27 พ  ค.ม.  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2563 กรรมการ งานระดับชั้น ป.2
2563 กรรมการ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2563 กรรมการ ครูคำสอน
2562 กรรมการ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2562 กรรมการ งานระดับชั้น ป.2
2561 กรรมการ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2561 กรรมการ งานระดับชั้น ป.2
2560 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2560 กรรมการ งานระดับ ป.2
2559 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2559 กรรมการ ระดับชั้น ป.2
2558 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2558 กรรมการ ระดับชั้น ป.3
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัย
2557 กรรมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2557 กรรมการ ครูคำสอน
2556 กรรมการ งานสุขอนามัย
2556 กรรมการ งานระดับชั้น ป.6
2556 ประธานกรรมการ งานบุคลากรต่างชาติ
2556 ประธานกรรมการ งานห้องสมุด EP
2556 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์ EP
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
2556 กรรมการ ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ (ACP)
2556 กรรมการ ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
2553 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/12
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 อบรมระบบการใช้ E-office โพสข่าว โพสภาพ ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 26 ส.ค. 2558 - 26 ส.ค. 2558 1
- อบรมหลักสูตร swis เบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 08 มี.ค. 2554 - 08 มี.ค. 2554 3
- การวัดและประเมินผลการสอนภาษาไทย ห้องประชุมหลุยส์มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 3

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 smart kids (ค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการอาเซียน) โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 06 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 14
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2562 ศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ innovation teachers โรงแรม The Resort Water Park 30 มี.ค. 2562-31 มี.ค. 2562 12 ชั่วโมง 0 นาที
2562 ทัศนศึกษาที่จังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร 28 เม.ย. 2562-30 เม.ย. 2562 5 ชั่วโมง 0 นาที
2562 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนคาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 นโยบายและแนวปฏิบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญ และการเตรียมตัวนักเรียนสู่โลกอนาคต โรงเรียนอัสสัมชัญ 13 พ.ค. 2562 6 ชั่วโมง 0 นาที
2562 เรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 14 พ.ค. 2562 6 ชั่วโมง 0 นาที
2562 การใช้ Google Form เพื่อสร้างแบบฝึกหัด ครั้งที่ 1 ห้องสมุดดิจิตอล Digital library 19 มิ.ย. 2562 2 ชั่วโมง 0 นาที
2562 การใช้ Google Form เพื่อสร้างแบบฝึกหัด ครั้งที่ 2 ห้องสมุดดิจิตอล Digital library 26 มิ.ย. 2562 1 ชั่วโมง 0 นาที
2562 Visual Thinking Empower Your Mind and Rewire Your Brain ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 18 ก.ค. 2562 3 ชั่วโมง 0 นาที
2562 google form ห้องสมุดดิจิตอล Digital library 19 ส.ค. 2562-26 ส.ค. 2562 2 ชั่วโมง 0 นาที
2562 อบรมหลักสูตร iPSLE โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 24 ส.ค. 2562-7 ก.ย. 2562 11 ชั่วโมง 0 นาที
2562 การพัฒนาภาษาอังกฤษ ประเทศอินเดีย 12 ต.ค. 2562-7 ธ.ค. 2562 170 ชั่วโมง 0 นาที
2561 นำทำวิจัย ครั้งที่ 1 ห้องประชุม 1 ห้องประชุม St.Peter และห้องประชุมรับรองวิชาการ 4 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 รอบรู้สุขภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 6 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 กิจกรรมออกกำลังกาย/แกว่งแขนเพื่อสุขภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 8 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การจัดทำวิจัยโดย ผศ.ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 รอบรู้สุขภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 19 มิ.ย. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที
2561 Training "นำทำวิจัย" ห้องรับรองวิชาการ ตึกพระนางฯ ชั้น 2 2 ก.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การบันทึกคะแนนประเมินระหว่างเรียนเข้าโปรแกรม ห้องสมุด ชั้น2 ตึกพระนางฯ 6 ก.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 โรงเรียนรอบรู้เรื่องสุขภาพ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 18 ก.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 Waldrof ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 24 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจ วัดน้อย 7 ต.ค. 2561-9 ต.ค. 2561 18 ชั่วโมง 0 นาที
2561 บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2 1 พ.ย. 2561-2 พ.ย. 2561 4 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การค้นหาศักยภาพของตนเองและการทำงานอย่างมีความสุข ปีการศึกษา 2561 ณ ประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 9 พ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 กฏหมายการศึกษา กฏหมายลิขสิทธิ์ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 7 ธ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การดูแลป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่อที่พบบ่อยในโรงเรียน ณ ห้องรับรองวิชาการ ตึกพระนางฯ ชั้น 2 25 ม.ค. 2562 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 อบรมกฏหมายเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน กฏหมายสิทธิเด็ก พ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาฯ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 8 ก.พ. 2562 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมฟื้นฟูจิตใจวิถีนักบุญหลุยส์ มารี โรงเรียนอัสสัมชัญ 11 มี.ค. 2560 5 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การเรียนรู้สู่การพัฒนา EQ, MQ ของนักเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ 11 พ.ค. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การวิเคราะห์ SWOT โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2561-2565 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 12 พ.ค. 2560 2 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรม101 วินัยเชิงบวกแห่งศตวรรษที่ 21 วิทยากรโดยดร.ปนัดดา ธนาเศรษฐกร โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 12 พ.ค. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Innomedia นวัตกรรมสื่อการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อครูไทยยุคใหม่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 23 มิ.ย. 2560-24 มิ.ย. 2560 12 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การใช้งานระบบเก็บคะแนนสำหรับครูผู้สอน (ครั้งที่ 1) ห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 26 มิ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมโรคไข้เลือดออกและวัคซีน ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 30 มิ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 แนวทางการบริหารการเงิน ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 7 ก.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การบริหารจัดการห้องเรียนและงานในชีีวิตประจำวันของครู (iPad) ห้องปฏิบัติการ STEM 3 ตึกไมเกิ้ล ACP 26 ส.ค. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การใช้งานระบบเก็บคะแนนสำหรับครูผู้สอน (ครั้งที่ 2) ห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 4 ก.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การปฏิบัติธรรมครู ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 22 ก.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 บทเรียนออนไลท์โดยใช้ iTunes U ห้องปฏิบัติการ Com4 4 ต.ค. 2560 6 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก โรงเรียนอัสสัมชัญ 7 ต.ค. 2560-8 ต.ค. 2560 12 ชั่วโมง 30 นาที
2560 เข้าอบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก วัดน้อย (วัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด) ชั้น 5 ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 15 ธ.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2/2560 1 มี.ค. 2561 5 ชั่วโมง 0 นาที
2559 English Dcvelopment Program for Thai Bhutan 16 มี.ค. 2559-30 เม.ย. 2559 276 ชั่วโมง 0 นาที
2559 การสร้างหลักสูตร iTune U ห้องปฏิบัติการ STEM 3 ตึกไมเกิ้ล 28 พ.ค. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 การสร้าง Multitouch Book ด้วย iBooks Author ห้องปฏิบัติการ STEM 3 ตึกไมเกิ้ล 4 มิ.ย. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 ครูคาทอลิกเข้าร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ปี ก.ศ.2559 วัดน้อย 8 ก.ค. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 อบรมพร้อมเพย์ ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 15 ก.ค. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 การสอนโดยใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน ห้องรับรองฝ่ายวิชาการชั้น 2 ตึกพระนางฯ 17 ส.ค. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 การใช้ระบบ sis (ผ่านทาง Eddudee) STEM 4 10 ก.ย. 2559 2 ชั่วโมง 0 นาที
2559 การบริหารการเงินและการออม ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 16 ก.ย. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 การปรับปรุงหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้เทอม 2/59 ห้องคอมฯ 30 ก.ย. 2559 6 ชั่วโมง 0 นาที
2559 ครูคาทอลิกเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูจิตใจ 8 - 10 ต.ค.2559 บ้านผู้หว่าน 8 ต.ค. 2559-9 ต.ค. 2559 19 ชั่วโมง 0 นาที
2559 การจัดการเรียนการสอนด้วย iPad โดยใช้ App imovic และ Pages ห้องรับรองวิชาการ 23 พ.ย. 2559 2 ชั่วโมง 0 นาที
2558 วิธีการสอนที่หลากหลาย ห้องประชุมหลุยส์มารี โรงเรียนอัสสัมชัญแผกประถม 16 พ.ค. 2558 7 ชั่วโมง 0 นาที
2558 Capturing with photo and Apps ห้องปฏิบัติการ STEM Education1 25 ก.ค. 2558 3 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การใช้งาน GarageBand ห้องปฏิบัติการ STEM 1 ตึกอัสสัมชัญ 2000 ชั้น 4 22 ส.ค. 2558 5 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การสร้างสื่อการสอนด้วย Ms.PowerPoint ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ 4 ตึกอัสสัมชัญ 2000 ชั้น 4 5 ก.ย. 2558 3 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การสร้างสื่อการสอนด้วย Ms.PowerPoint ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ 4 ตึกอัสสัมชัญ 2000 ชั้น 4 12 ก.ย. 2558 3 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ครูปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ห้องประชุม 1 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 16 ก.ย. 2558 0 ชั่วโมง 50 นาที
2558 ครูคริสต์ปฏิบัติธรรม วัดน้อย 18 ก.ย. 2558 1 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การอบรมโปรแกรม E-book ห้องสมุดตึกหิรัญสมโภช 7 ต.ค. 2558 2 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ประชุมครู ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 12 ก.พ. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 TQA criteria ห้องประชุม Auditorium ชั้น9 โรงเรียนอัสสัมชัญ 15 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 0 นาที
2557 TQA criteria ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 16 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 0 นาที
2557 Overviews iPads ของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ-ภาษาอังกฤษ ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 มิ.ย. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 27 มิ.ย. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การสร้างสื่อการสอนด้วย Keynote App. ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 4 ก.ค. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 i Tunes U ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 26 ก.ค. 2557 9 ชั่วโมง 0 นาที
2557 i Tunes U ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 26 ก.ค. 2557 9 ชั่วโมง 0 นาที
2557 2016 Project ANNUL PLAN ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง 15 ส.ค. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 Overviews iPads ของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ-ภาษาอังกฤษ วัดน้อย ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 19 ก.ย. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การสอน Robot ในยุคศตวรรษที่ 21 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ตึกอัสสัมชัญ 2000 7 ต.ค. 2557 2 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การวัดและประเมินผลการสอนภาษาไทย ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 24 มิ.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การบริหารความมั่นคงทางการเงิน ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 28 มิ.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและอัมพฤกษ์ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 26 ก.ค. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยแสงธรรม 17 ส.ค. 2556 6 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยแสงธรรม 24 ส.ค. 2556 6 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยแสงธรรม 31 ส.ค. 2556 6 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยแสงธรรม 7 ก.ย. 2556 6 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยแสงธรรม 14 ก.ย. 2556 6 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยแสงธรรม 21 ก.ย. 2556 6 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยแสงธรรม 28 ก.ย. 2556 6 ชั่วโมง 0 นาที
2556 ฟื้นฟูจิตใจ ครูคาทอลิก ณ บ้านหาดหฤทัย อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี 7 ต.ค. 2556 11 ชั่วโมง 0 นาที
2556 ฟื้นฟูจิตใจ ครูคาทอลิก ณ บ้านหาดหฤทัย อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี 8 ต.ค. 2556 13 ชั่วโมง 0 นาที
2556 ฟื้นฟูจิตใจ ครูคาทอลิก ณ บ้านหาดหฤทัย อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี 9 ต.ค. 2556 2 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การดูแลความปลอดภัยนักเรียน ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 8 พ.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  5 พ.ย. 2557  หนึ่งแสนครูดี  ใบประกาศ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
2  20 ก.พ. 2558  ผู้ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทตลอดมาเป็นระยะเวลา 22 ปี  โล่ประกาศเกียรติคุณในโอกาฉลองโรงเรียน 48 ปี

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานระดับชั้น ป.2,   กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,   งานระดับชั้น ป.2,   กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,   งานระดับชั้น ป.2,   กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,   งานระดับชั้น ป.2,   กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,   ครูคำสอน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (9)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น ป.2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น ป.2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น ป.2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น ป.2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูคำสอน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 วัดความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 13 ส.ค. 2563
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)