[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 0138
ชื่อ: มิส  โสภิต    จันทร์ชลอ
ฉายา: -
อายุงาน: 27 ปี 3 เดือน 15 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (150)


3 รูป

12 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 2545  คอ.ม.  วุฒิบัตร
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2540  ศษ.บ  วุฒิบัตร
3  ปริญญาตรี  พาณิชยการสีลม 2538  ปวส  วุฒิบัตร
4  มัธยมศึกษาปีที่6  โยนออฟอาร์คพานิชการ 2536  ปวช  วุฒิบัตร
5  มัธยมศึกษาปีที่3  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 2532  มัธยมศึกษา  
6  ประถมศึกษาปีที่6  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 2528  ประถมศึกษา  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2563 กรรมการ งานระดับชั้น ป.3
2563 กรรมการ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสอนคอมพิวเตอร์)
2563 กรรมการ งานอภิบาล
2563 กรรมการ ครูคำสอน
2562 กรรมการ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสอนคอมพิวเตอร์)
2562 กรรมการ งานระดับชั้น ป.3
2562 กรรมการฝ่ายคริสต์ งานอภิบาล
2562 กรรมการ ครูคำสอน
2561 กรรมการ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสอนคอมพิวเตอร์)
2561 กรรมการ งานระดับชั้น ป.3
2560 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานอภิบาล,ครูคำสอน
2560 ประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2560 ที่ปรึกษา Innovation & ICT Coaching
2559 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ งานอภิบาล,ครูคำสอน
2559 ประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2558 ประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558 กรรมการ งานอภิบาล,ครูคำสอน
2557 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2557 ประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2557 กรรมการ ครูคำสอน
2556 ประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2556 กรรมการ งานระดับชั้น ป.5
2556 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ (ACP)
2556 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2563 ประธานคณะกรรมการสวัสดิการครู (กองทุนครูอัสสัมชัญ) 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2563 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ป.3/3 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2563 ครูคำสอน ป.6 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2562 ครูคำสอน ป.6 0 ใบคำสั่งแต่งตั้ง
2562 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ป.3/7 0 ใบคำสั่งแต่งตั้ง
2562 ประธานคณะกรรมการสวัสดิการครู (กองทุนครูอัสสัมชัญ) ประถม+มัธยม 0 ใบคำสั่งแต่งตั้ง
2561 ครูคำสอน ป.6 0 ใบคำสั่งแต่งตั้ง
2561 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ป.3/3 0 ใบคำสั่งแต่งตั้ง
2561 ประธานคณะกรรมการสวัสดิการครู(รอง) ประถม 0 ใบคำสั่งแต่งตั้ง
2560 หน.งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 0 คำสั่งแต่งตั้งหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2560
2560 ครูคำสอน 0 คำสั่งแต่งตั้งหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2560
2560 ประธานคณะกรรมการสวัสดิการครู(รอง) ประถม 0 ใบคำสั่ง (มัธยม)
2559 ครูคำสอน ป.6 0 คำสั่งแต่งตั้งหน้าที่ประจำปีการศึกษา 2559
2559 หน.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ 0 คำสั่งแต่งตั้งหน้าที่ประจำปีการศึกษา 2559
2558 หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ 0 คำสั่งแต่งตั้งหน้าที่ประจำปีการศึกษา 2558
2558 ครูคำสอน ป.4 0 คำสั่งแต่งตั้งหน้าที่ประจำปีการศึกษา 2558
2557 หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ 0 คำสั่งแต่งตั้งหน้าที่ประจำปีการศึกษา 2557
2557 ครูคำสอน ป.4 0 คำสั่งแต่งตั้งหน้าที่ประจำปีการศึกษา 2557
2556 หน.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ 0 คำสั่งแต่งตั้ง ปี 2556
2556 คุณครูผู้ช่วย ป.5/3 ป.5 0 ูคำสั่งแต่งตั้งปี 2556
2555 หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 คำสั่งแต่งตั้งหน้าที่ประจำปี การศึกษา 2555
2554 ครูผู้ช่วย ประจำชั้น ป.5/4 ป.5 0 คำสั่งแต่งตั้งหน้าที่ประจำปี การศึกษา 2554
2553 คณะกรรมการสวัสดิการครูโรงเรียนอัสสัมชัญ 0
2553 คณะกรรมการกลุ่มเครดิตยูเนียนโรงเรียนอัสสัมชัญจำกัด 0
2538 คณะกรรมการสวัสดิการครูโรงเรียนอัสสัมชัญ 2538-2554 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 ร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 จังหวัดเชียงใหม่ 04 ธ.ค. 2562 - 09 ธ.ค. 2562
2561 ร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19 จังหวัดลำปาง 01 ธ.ค. 2559 - 05 ธ.ค. 2559
2561 ร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20 จังหวัดจันทบุรี 04 ธ.ค. 2561 - 07 ธ.ค. 2561
2558 The Workshop program requirement for Learning with IPAD ห้องเรียนคอมพิวเตอร์2 ชั้น 4 ตึกอัสสัมชัญ 2000 13 พ.ค. 2558 - 13 พ.ค. 2558 6
2558 การอบรมหลักสูตรพิชิตใจลูกค้าในงานบริการ ห้องสมุด ชั้น 2 ตึกหิรัญฯ และเซ็นทรัล พระราม 3 15 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 9
2558 ร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17 จังหวัดอุบลราชธานี 05 ธ.ค. 2558 - 09 ธ.ค. 2558
2557 สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2556 ณ สำนักงานมิสซังเชียงใหม่ และ โรงเรียนมงฟอร์ต ประถม 05 เม.ย. 2557 - 07 เม.ย. 2557 18
2557 ร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 16 จังหวัดลำปาง อำเภอแม่งาว 05 ธ.ค. 2557 - 09 ธ.ค. 2557
2557 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 07 ต.ค. 2557 - 13 ต.ค. 2557 56
2557 SMART WIFI SOLUTION FOR SMART SCHOOLS ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 04 ก.พ. 2558 - 04 ก.พ. 2558 3.5
2557 THE 7 HABITS FOR EDUCATORS ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ชั้น 2 ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 21 ก.พ. 2558 - 22 ก.พ. 2558 12.5
2556 สัมมนาเชิงปฏิบัติการครูงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2555 ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์แมรี่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 12 มี.ค. 2556 - 13 มี.ค. 2556 12
2556 สัมมนา "กลยุทธ์ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพิมพ์สำหรับองค์กร" ณ Infinity Room ชั้น 7 โรงแรม AETAS Lumpini Hotel 06 มิ.ย. 2556 - 06 มิ.ย. 2556 4
2556 ทำอย่างไรจึงจะถ่ายภาพเป็น เก่ง สวย สนุก ห้องโสตฯ ชั้น 2 ตึกพระนางฯ 08 ก.ค. 2556 - 15 มิ.ย. 2556 6
2556 สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2556 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 12 ก.ค. 2556 - 13 ก.ค. 2556 12
2556 ร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 15 จังหวัดชัยภูมิ และ ACN จังหวัดนครราชสีมา 05 ธ.ค. 2556 - 09 ธ.ค. 2556
2555 สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียล ณ บ้านพักสวัสดิการทหารอากาศบ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์ 13 ม.ค. 2555 - 14 ม.ค. 2555 16
2555 สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2555 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 23 มิ.ย. 2555 - 24 มิ.ย. 2555 12
2555 ปฏิบัติธรรมคาทอลิก "ชีวิตคริสตชน" โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 6
2555 ร่วมกิจกรรมค่าย CREATIVE ART & SCIENCE CAMP 2012 ชมวนารีสอร์ท จ.ชลบุรี 05 ต.ค. 2555 - 07 ต.ค. 2555
2555 อบรม "IBOOKS AUTHOR" โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 12 ต.ค. 2555 - 12 ต.ค. 2555 6
2555 ร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14 จ.เชียงใหม่ 30 พ.ย. 2555 - 06 ธ.ค. 2555
2555 โปรแกรมสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ม.ราชภัฏสวนดุสิต กทม 21 เม.ย. 2555 - 21 เม.ย. 2555 6
2554 งานระบบ Swiss เบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 09 มี.ค. 2554 - 09 มี.ค. 2554 3
2554 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี 13 มี.ค. 2554 - 19 มี.ค. 2554 51
2554 อบรมการใช้ระบบสารสนเทศสถานศึกษาและการบริหารจัดการเงินอุดหนุน(PSIS) โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ่ 13 มิ.ย. 2554 - 13 มิ.ย. 2554 6
2554 ร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 13 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 11 ส.ค. 2554 - 15 ส.ค. 2554
2553 สัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล ครั้งที่ 1/2553 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 02 ก.ค. 2553 - 03 ก.ค. 2553 12
2553 แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของบุคลากร สำนักผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 03 ก.ค. 2553 - 03 ก.ค. 2553 3
2553 การวิจัยในชั้นเรียน/วิจัยเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 04 ก.ค. 2553 - 04 ก.ค. 2553 6
2553 ติดตั้งระบบแม่ข่ายเพื่องานในสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 17 ก.ค. 2553 - 17 ก.ค. 2553 6
2553 ทบทวนระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 23 ก.ค. 2553 - 23 ก.ค. 2553 2
2553 ระบบ SWIS ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนอัสสัมชัญ 21 ส.ค. 2553 - 21 ส.ค. 2553 3
2553 อบรมศาสนา ฝ่ายกิจการนักเรียน 17 ก.ย. 2553 - 17 ก.ย. 2553 1
2553 การบรรยายทรัพย์สินและบัญชีสำหรับผู้บริหาร ร.ร.เอกชนตาม พรบ. ร.ร.เอกชน โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 09 ก.ค. 2553 - 09 ก.ค. 2553 5
2553 สัมมนาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 11 ต.ค. 2553 - 11 ต.ค. 2553 5
2553 ร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 12 สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน จ.มุกดาหาร 01 ธ.ค. 2553 - 06 ธ.ค. 2553
2553 อบรมฟื้นฟูจิตใจ "บทบาทและหน้าที่ของครูคาทอลิกต่องานอภิบาล" วัดนักบุญอันนา จ.สุราษฎร์นี 13 มี.ค. 2553 - 15 มี.ค. 2553
2553 การใช้งานระบบตรวจข้อสอบ (Multiple Choices Test Analyzer V4.52) ห้องวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 08 พ.ย. 2553 - 08 พ.ย. 2553 6
2553 ระบบจัดการคลังข้อสอบ บริษัท สตาร์ซอฟท์แวร์ จำกัด 13 พ.ย. 2553 - 13 พ.ย. 2553 5
2553 งานอภิบาลในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 /2553 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 19 พ.ย. 2553 - 20 พ.ย. 2553 6
2552 ร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 11 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จ.ลำปาง 04 ธ.ค. 2552 - 09 ธ.ค. 2552

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 วิเคราะห์และแปรผลการสอบวัดคุณภาพ FSG ปี 62 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 16 ม.ค. 2563 - 26 ม.ค. 2563 0
2561 วิเคราะห์และแปรผลการสอบวัดคุณภาพ FSG ปี 61 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 19 ม.ค. 2562 - 28 ม.ค. 2562 0
2560 วิเคราะห์และแปรผลการสอบวัดคุณภาพ FSG ปี 60 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 12 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561 0
2559 วิเคราะห์และแปรผลการสอบวัดคุณภาพ FSG ปี 59 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 14 ม.ค. 2560 - 31 ม.ค. 2560 0
2558 วิเคราะห์และแปรผลการสอบวัดคุณภาพ FSG ปี 58 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 15 ม.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2559 0
2557 วิเคราะห์และแปรผลการสอบวัดคุณภาพ FSG ปี 57 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 16 ม.ค. 2558 - 01 ก.พ. 2558 0
2556 วิเคราะห์และแปรผลการสอบวัดคุณภาพ FSG ปี 56 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 15 ม.ค. 2557 - 14 ก.พ. 2557 0
2555 วิเคราะห์และแปรผลการสอบวัดคุณภาพ FSG ปี 55 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 14 ม.ค. 2556 - 01 ก.พ. 2556 0
2554 วิเคราะห์และแปรผลการสอบวัดคุณภาพ FSG ปี 54 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 13 ม.ค. 2555 - 30 ม.ค. 2555 0
2553 วิเคราะห์และแปรผลการสอบวัดคุณภาพ FSG ปี 53 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 14 ม.ค. 2554 - 30 ม.ค. 2554 0
2552 วิเคราะห์และแปรผลการสอบวัดคุณภาพ FSG ปี 52 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 15 ม.ค. 2553 - 30 ม.ค. 2553 0
- แปรผลและจัดทำรายงานตามโครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิฯ ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย - 24 ม.ค. 2553
- แปรผลและจัดทำรายงานตามโครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิฯ ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย - 28 ม.ค. 2554
- แปรผลและจัดทำรายงานตามโครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิฯ ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย - 29 ก.พ. 2555
- แปรผลและจัดทำรายงานตามโครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิฯ ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย - 03 ก.พ. 2556
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 วิทยากรอบรมลูกเสือ (A.T.C.) ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี 09 ต.ค. 2562 - 15 ต.ค. 2562 56
2560 งานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ชลบุรี 05 ธ.ค. 2559 - 09 ธ.ค. 2559 40
2560 วิทยากรอบรมผู้กำกับลูกเสือ A.T.C ค่ายลูกเสือชั่วคราวแม่พระประจักษ์สุพรรณบุรี 09 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 56
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2562 ศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ innovation teachers โรงแรม The Resort Water Park 30 มี.ค. 2562-31 มี.ค. 2562 12 ชั่วโมง 0 นาที
2562 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนคาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 นโยบายและแนวปฏิบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญ และการเตรียมตัวนักเรียนสู่โลกอนาคต โรงเรียนอัสสัมชัญ 13 พ.ค. 2562 6 ชั่วโมง 0 นาที
2562 เรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 14 พ.ค. 2562 6 ชั่วโมง 0 นาที
2562 การสอน STEM อาจารย์ ดร.สิริวัฒน์ พงศ์แพทย์พินิจ ห้อง STEM 1 ตึก AC 2000 6 ส.ค. 2562 1 ชั่วโมง 0 นาที
2562 นำเสนอหุ่นยนต์ ROBBO โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ห้อง STEM1 10 ก.ย. 2562 1 ชั่วโมง 0 นาที
2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลมูลนิธิเซนคาเบรียล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 27 ก.ย. 2562 4 ชั่วโมง 0 นาที
2562 การพัฒนาคุณภาพครูสู่นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์2 7 พ.ย. 2562 2 ชั่วโมง 0 นาที
2561 สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/60 งานอภิบาลโรงเรียนในเครือฯ 6 เม.ย. 2561-8 เม.ย. 2561 15 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การก้าวสุ่ 4.0 ของครูอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที
2561 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 พ.ค. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที
2561 นำทำวิจัย ครั้งที่ 1 ห้องประชุม St.Peter 5 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 กิจกรรมออกกำลังกาย/แกว่งแขนเพื่อสุขภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 8 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การจัดทำวิจัยโดย ผศ.ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 23 มิ.ย. 2561 6 ชั่วโมง 30 นาที
2561 ร่วมฟังบรรยายธรรม ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 29 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 Training "นำทำวิจัย" ห้องสมุดดิจิตอล Digital library กับ ห้อวเรียนคอม 1-2 3 ก.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 โรงเรียนรอบรู้เรื่องสุขภาพ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 18 ก.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การจัดเตรียมเครื่องบูชามิสซา วัดน้อย 3 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การบันทึกคะแนนประเมินระหว่างเรียนเข้าโปรแกรม ห้องสมุด ชั้น2 ตึกพระนางฯ 6 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ฟังและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฝากเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปีการศึกษา2561 ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 10 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 Waldrof ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 24 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจ วัดน้อย 7 ต.ค. 2561-9 ต.ค. 2561 18 ชั่วโมง 0 นาที
2561 เข้าร่วมมิซศุกร์ต้นเดือน วัดน้อย 2 พ.ย. 2561-1 ก.พ. 2562 8 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การค้นหาศักยภาพของตนเองและการทำงานอย่างมีความสุข ปีการศึกษา 2561 ณ ประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 9 พ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 swift playground and x code โรงเรียนอัสัมชัญธนบุรี 21 พ.ย. 2561 4 ชั่วโมง 0 นาที
2561 อบรมกฏหมายเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน กฏหมายสิทธิเด็ก พ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาฯ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 8 ก.พ. 2562 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมฟื้นฟูจิตใจวิถีนักบุญหลุยส์ มารี โรงเรียนอัสสัมชัญ 11 มี.ค. 2560 5 ชั่วโมง 0 นาที
2560 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2559 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 22 มี.ค. 2560-24 มี.ค. 2560 13 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การเรียนรู้สู่การพัฒนา EQ, MQ ของนักเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ 11 พ.ค. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การวิเคราะห์ SWOT โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2561-2565 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 12 พ.ค. 2560 2 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรม101 วินัยเชิงบวกแห่งศตวรรษที่ 21 วิทยากรโดยดร.ปนัดดา ธนาเศรษฐกร โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 12 พ.ค. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 มิสซาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน วัดน้อย (วัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด) ชั้น 5 ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 2 มิ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การเขียน E-Mail, Basic Journal ห้องรับรองวิชาการ 9 มิ.ย. 2560-10 มิ.ย. 2560 13 ชั่วโมง 0 นาที
2560 ศึกษาดูงานสำหรับเตรียมรับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โรงเรียนอัสสัมชัญ 14 มิ.ย. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การปฏิบัติธรรมครู ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 23 มิ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การใช้งานระบบเก็บคะแนนสำหรับครูผู้สอน (ครั้งที่ 1) ห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 26 มิ.ย. 2560-30 มิ.ย. 2560 5 ชั่วโมง 0 นาที
2560 สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 30 มิ.ย. 2560 6 ชั่วโมง 0 นาที
2560 แนวทางการบริหารการเงิน ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 7 ก.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 มิสซาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน วัดน้อย (วัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด) ชั้น 5 ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 7 ก.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 มิสซาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน วัดน้อย (วัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด) ชั้น 5 ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 4 ส.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมพัฒนาความรู้ คริสตศาสน์ ครั้งที่ 1 ห้องประชุมเซนต์ปีเตอร์ 18 ส.ค. 2560 1 ชั่วโมง 30 นาที
2560 มิสซาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน วัดน้อย (วัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด) ชั้น 5 ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 1 ก.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2561-2565 (ระยะ 5ปี) ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 1 ก.ย. 2560 3 ชั่วโมง 30 นาที
2560 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (iPad) ห้องปฏิบัติการ STEM 3 ตึกไมเกิ้ล ACP 2 ก.ย. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การใช้งานระบบเก็บคะแนนสำหรับครูผู้สอน (ครั้งที่ 2) ห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 4 ก.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมพัฒนาความรู้ คริสตศาสน์ ครั้งที่ 2 ห้องประชุมเซนต์ปีเตอร์ 15 ก.ย. 2560 1 ชั่วโมง 30 นาที
2560 การปฏิบัติธรรมครู ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 22 ก.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2561-2565 (ระยะ 5ปี) ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 29 ก.ย. 2560 4 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก โรงเรียนอัสสัมชัญ 7 ต.ค. 2560-8 ต.ค. 2560 12 ชั่วโมง 30 นาที
2560 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ฉบับปีการศึกษา 2561-2565 (ระยะ 5ปี) ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 9 ต.ค. 2560 6 ชั่วโมง 30 นาที
2560 อบรม Learning English through Quilting ห้องรับรองวิชาการ 1 พ.ย. 2560-5 พ.ย. 2560 5 ชั่วโมง 0 นาที
2560 มิสซาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน วัดน้อย (วัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด) ชั้น 5 ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 3 พ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การพัฒนาระบบ VDO Conference และอบรมเชิงปฏิบัติการ Network Management Systems with CISCO Cloud. บริษัทชิชางและโรงแรมดุสิต ปริ้น 4 พ.ย. 2560-7 พ.ย. 2560 19 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมพัฒนาความรู้ คริสตศาสน์ ครั้งที่ 3 ห้องประชุมเกียรติยศ 10 พ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 30 นาที
2560 เข้าอบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก วัดน้อย (วัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด) ชั้น 5 ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 15 ธ.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 เข้าร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน วัดน้อย (วัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด) ชั้น 5 ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 5 ม.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมพัฒนาความรู้ คริสตศาสน์ ครั้งที่ 5 วัดน้อย (วัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด) ชั้น 5 ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 2 ก.พ. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2560 การอบรมการตั้งค่า Switch เบื้องต้นและการสร้าง VLAN ห้องเรียน STEM 4 ตึกไมเกิ้ล 24 ก.พ. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 iPad for ICT&Innovation Coach ห้องรับรองฝ่ายวิชาการชั้น 2 ตึกพระนางฯ 7 มี.ค. 2559-9 มี.ค. 2559 18 ชั่วโมง 0 นาที
2559 อบรม " การเสริมสร้างประสิทธิ-ภาพการทำงานเป็นทีม " ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 12 พ.ค. 2559 6 ชั่วโมง 0 นาที
2559 อบรม " เทคนิคการคิดอย่างสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน/การทำงาน " ( บ่าย ) ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 พ.ค. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 อบรม " การสร้างวัฒนธรรมการบริการ ACP ที่เป็นเลิศ " ครูสนับสนุน ( เช้า ) ห้องสมุดตึกหิรัญสมโภช 13 พ.ค. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 วัคซีนเด็กในวัยเรียนและวัคซีนผู้ใหญ่ ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 17 มิ.ย. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 iPad IT Management ห้อง STEM 3 ตึกไมเกิ้ลชั้น 4 25 มิ.ย. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 กระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ห้องประชุม 1 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ก.ค. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 ครูคาทอลิกเข้าร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ปี ก.ศ.2559 วัดน้อย 8 ก.ค. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 ครูพุทธเข้าร่วมฟังธรรม ปี.ก.ศ.2559 ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 8 ก.ค. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 อบรมพร้อมเพย์ ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 15 ก.ค. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ทองหล่อ 29 ก.ค. 2559-30 ก.ค. 2559 10 ชั่วโมง 0 นาที
2559 การบริหารการเงินและการออม ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 16 ก.ย. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 office 365 ห้องเซนต์ปีเตอร์ 19 ก.ย. 2559 4 ชั่วโมง 30 นาที
2559 อบรมพระคัมภีร์และฟื้นฟูจิตใจ " โครงการเสียงประกาศแห่งความเมตตา" บ้านผู้หว่าน 24 ก.ย. 2559-25 ก.ย. 2559 12 ชั่วโมง 0 นาที
2559 ครูคาทอลิกเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูจิตใจ 8 - 10 ต.ค.2559 บ้านผู้หว่าน 8 ต.ค. 2559-9 ต.ค. 2559 19 ชั่วโมง 0 นาที
2559 Empower Your business เสริมกำลังความสำเร็จของธุรกิจด้วยเอชพีเทคโนโลยี บริษัทเอชพี ปทท. 18 พ.ย. 2559 6 ชั่วโมง 0 นาที
2559 ชุมนุมลส รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8 จ.ชลบุรี 3 ธ.ค. 2559-10 ธ.ค. 2559 48 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การสร้างนวัตกรรมการบริการ ACPที่เป็นเลิศ ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 15 พ.ค. 2558 7 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำ Policies and Directives สู่การปฏิบัติ ห้องประชุมหลุยส์ มารีย์ ตึกพระนางฯโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 มิ.ย. 2558 4 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การใช้เครื่อง iPad ในการจัดการเรียนการสอน ห้องวิทย์ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 มิ.ย. 2558 6 ชั่วโมง 0 นาที
2558 อบรม HPเวิร์กเตชั่นเพื่อการศึกษา ห้องแกลเลอเรีย S 31 สุขุมวิท 31 16 มิ.ย. 2558 3 ชั่วโมง 30 นาที
2558 การใช้งาน Saras K12 ในระดับ Adminและหัวหน้ากลุ่มสาระ ห้องรับรองวิชาการตึกพระนางฯ 9 ก.ค. 2558 3 ชั่วโมง 0 นาที
2558 Technical training with iPad ครั้งที่ 3 ห้องปฏิบัติการ STEM Education 1 11 ก.ค. 2558 3 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การอบรม "การใช้ Firewall" ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกหิรัญสมโภช 16 ก.ค. 2558 7 ชั่วโมง 30 นาที
2558 การใช้งาน Saras K12 เบื้องต้น ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 3 ส.ค. 2558-4 ส.ค. 2558 6 ชั่วโมง 0 นาที
2558 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558" มูลนิธิคณะเซนต์การเบรียล 28 ส.ค. 2558-29 ส.ค. 2558 12 ชั่วโมง 0 นาที
2558 เงินสมทบ 3 online โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา เขตบางเขน 5 ก.ย. 2558 2 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ครูคริสต์ปฏิบัติธรรม วัดน้อย 18 ก.ย. 2558 1 ชั่วโมง 0 นาที
2558 สัมมนาหัวข้อ " Breakthrough Strategic with Business Process Management " ณ ห้องร่วมฤดี บอลรูม โรงแรมโนโทเวล เพลินจิต สุขุมวิท กรุงเทพฯ 25 ก.ย. 2558 4 ชั่วโมง 30 นาที
2558 การอบรมโปรแกรม E-book ห้องสมุดตึกหิรัญสมโภช 7 ต.ค. 2558 2 ชั่วโมง 0 นาที
2558 Lenovo think FWD for smart Education Seminar Intercontinental Hotel (BTS Chidlom Exit 6) 2 ธ.ค. 2558 4 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ประชุมครู ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 5 ก.พ. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ประชุมครู ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 12 ก.พ. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การอบรมระบบ SWIS และ E-Office ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ตึกอัสสัมชัญ 2000 4 มี.ค. 2557 6 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การอบรมระบบ SWIS และ E-Office ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ตึกอัสสัมชัญ 2000 5 มี.ค. 2557 6 ชั่วโมง 0 นาที
2557 TQA criteria ห้องประชุม Auditorium ชั้น9 โรงเรียนอัสสัมชัญ 15 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 0 นาที
2557 TQA criteria ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 16 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 0 นาที
2557 อบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 31 พ.ค. 2557 3 ชั่วโมง 0 นาที
2557 Overviews iPads ของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ-ภาษาอังกฤษ ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 มิ.ย. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 i Tunes U ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 26 ก.ค. 2557 9 ชั่วโมง 0 นาที
2557 i Tunes U ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 26 ก.ค. 2557 9 ชั่วโมง 0 นาที
2557 Overviews iPads ของกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม (ห้องโสตฯ1) 2 ส.ค. 2557 8 ชั่วโมง 30 นาที
2557 จัดงานครบรอบ 1 ปี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาครุศาสตร์เทียนจินแห่งประเทศไทย Mysore ประเทศอินเดีย 15 ส.ค. 2557-19 ส.ค. 2557 10 ชั่วโมง 0 นาที
2557 อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 22 ส.ค. 2557-23 ส.ค. 2557 8 ชั่วโมง 0 นาที
2557 Overviews iPads ของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ-ภาษาอังกฤษ วัดน้อย ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 19 ก.ย. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 Smart Classroom in Science and Mathematics by Excelsoft Company ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 5 29 ก.ย. 2557 5 ชั่วโมง 0 นาที
2557 อบรมการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2558-2560 ห้องประชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 14 ต.ค. 2557-15 ต.ค. 2557 16 ชั่วโมง 0 นาที
2557 สัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558 ห้องประชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 29 พ.ย. 2557 11 ชั่วโมง 0 นาที
2556 กลยุทธ์ลดค่าใช้จ่าย และเ่พิ่มประสิทธิภาพด้านการพิมพ์สำหรับองค์กร ณ Infinity Room ชั้น 7, AETAS Lumpini Hotel (กรุงเทพฯ) 6 มิ.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที
2556 เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 8 มิ.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การอบรมระบบการใช้ SWIS เบื้องต้น คอมพิวเตอร์1 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 12 มิ.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 15 มิ.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การบริหารความมั่นคงทางการเงิน ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 28 มิ.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2556 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 12 ก.ค. 2556-13 ก.ค. 2556 12 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและอัมพฤกษ์ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 26 ก.ค. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 อบรมการเขียนข่าว ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 3 ส.ค. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที
2556 วิเคราะห์ผลการประกันคุณภาพและผลการประเมินแผนพัฒนา ปี 2556 และอบรมการสรุปงาน/โครงการ/กิจกรรมการนำตัวชี้วัด สรุปลงในแบบฟอร์ม สน.001 ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 9 ส.ค. 2556 2 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การปฏิบัติธรรมครู ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 20 ก.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 ฟื้นฟูจิตใจ ครูคาทอลิก ณ บ้านหาดหฤทัย อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี 7 ต.ค. 2556 11 ชั่วโมง 0 นาที
2556 ฟื้นฟูจิตใจ ครูคาทอลิก ณ บ้านหาดหฤทัย อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี 8 ต.ค. 2556 13 ชั่วโมง 0 นาที
2556 ฟื้นฟูจิตใจ ครูคาทอลิก ณ บ้านหาดหฤทัย อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี 9 ต.ค. 2556 2 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การดูแลความปลอดภัยนักเรียน ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 8 พ.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 สื่อสารเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต/Smart Education ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒน์ 11 พ.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที
2556 Smart Education ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒน์ 12 พ.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  21 มิ.ย. 2544  คะแนนการทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 อยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 70 ในโครงการประกวดงานวิจัยของบุคลากรครู ปีการศึกษา 2555  ใบเกียรติบัตร
2  5 มี.ค. 2553  รางวัลชมเชย สื่อประเภทนวัตกรรมสร้างสรรค์แนวใหม่ในหน่วยงาน (ทีม)  วุฒิบัตร
3  5 มี.ค. 2554  รางวัลชมเชยการประกวดสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครั้งที่ 7 "นวัตกรรมสร้างสรรค์.. Show four shot"  วุฒิบัตร
4  22 ก.ค. 2554  เข้าร่วมโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ สนามชิงแชมป์ภาคกลาง ปี 2554  วุฒิบัตร
5  20 ก.ย. 2554  ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)  หนังสือสำคัญจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ/เกียรติบัตร
6  8 ต.ค. 2554  คะแนนการทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2553 อยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 70 ในโครงการประกวดงานวิจัยของบุคลากรครู ปีการศึกษา 2554  ใบเกียรติบัตร
7  8 ต.ค. 2554  รางวัลอันดับที่ 8 ในโครงการประกวดงานวิจัยของบุคลากรครูโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ปีการศึกษา 2554  ใบเกียรติบัตร
8  6 มี.ค. 2555  รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสื่อประเภท "สื่อเทคโนโลยี Power Point"  วุฒิบัตร
9  16 พ.ย. 2555  "หนึ่งแสนครูดี"  ใบเกียรติบัตร
10  26 ธ.ค. 2555  พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น  วุฒิบัตร
11  8 มี.ค. 2556  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวดในโครงการประกวดสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2555  ใบเกียรติบัตร
12  7 พ.ย. 2559  ผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T)  หนังสือสำคัญจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ/เกียรติบัตร
13  25 ก.ค. 2560  ติวพระคัมภีร์ "พงศ์กษัตริย์ 2" เด็กเพื่อเข้าแข่งขัน  หนังสือขอบคุณ / ใบประกาศเกียรติคุณ
14  19 ก.พ. 2562  "Reading is Brain food"  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2003   ที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 120 20 107 1 ธ.ค. 2003 ประกาศนียบัตร
5 ธ.ค. 2009  ที่ 4 ชื่อ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 126 172 64 5 ธ.ค. 2009 ประกาศนียบัตร

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานระดับชั้น ป.3,   กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสอนคอมพิวเตอร์),   งานอภิบาล,   ครูคำสอน,   งานระดับชั้น ป.3,   กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสอนคอมพิวเตอร์),   งานอภิบาล,   ครูคำสอน,   งานระดับชั้น ป.3,   กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสอนคอมพิวเตอร์),   งานอภิบาล,   ครูคำสอน,   งานระดับชั้น ป.3,   กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสอนคอมพิวเตอร์),   งานอภิบาล,   ครูคำสอน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (16)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น ป.3
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสอนคอมพิวเตอร์)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอภิบาล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูคำสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น ป.3
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสอนคอมพิวเตอร์)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอภิบาล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูคำสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น ป.3
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสอนคอมพิวเตอร์)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอภิบาล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูคำสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น ป.3
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสอนคอมพิวเตอร์)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอภิบาล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูคำสอน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (2)
 แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดมิสซาเปิดปีการศึกษา 2563 และแห่เทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต" 16 ก.ค. 2563
 วัดความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 13 ส.ค. 2563
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (1)
 แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดมิสซาเปิดปีการศึกษา 2563 และแห่เทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต" 16 ก.ค. 2563
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)