[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 0191
ชื่อ: มิส  ชุลีพร    ดัดงาม
ฉายา: -
อายุงาน: 24 ปี 1 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (452)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2564 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2564 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2564 กรรมการ งาน ENS และ EML
2564 กรรมการ งานวัดผล
2564 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2564 กรรมการ งานห้องสมุด
2564 กรรมการ งานแนะแนว
2564 กรรมการ งานผู้คัดเลือกข้อสอบ
2564 กรรมการ งานผู้คัดเลือกข้อสอบ
2563 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2563 กรรมการ จัดทำระบบสารสนเทศสถานศึกษา
2563 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2563 กรรมการ งานบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา
2563 กรรมการ งาน ENS และ EML
2563 ประธานกรรมการ งานวัดผล
2563 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2563 รองประธาน งานห้องสมุด
2563 กรรมการ งานแนะแนว
2563 ประธานกรรมการ งานผู้คัดเลือกข้อสอบ
2563 กรรมการ งานบริหารการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล
2563 กรรมการ
2563 กรรมการ
2563 กรรมการ
2563 กรรมการ
2563 กรรมการ
2562 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2562 ประธานกรรมการ งานวัดผล
2562 กรรมการ งานกลุ่มสาระฯ
2562 กรรมการ การบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา
2562 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2562 กรรมการ งานแนะแนว
2562 กรรมการ งาน ENS และ EML
2562 กรรมการ จัดทำระบบสารสนเทศสถานศึกษา
2562 ประธานกรรมการ คัดเลือกข้อสอบและจัดทำข้อสอบ
2562 ประธานกรรมการ ผู้จัดทำข้อสอบ
2562 กรรมการ งานบริหาร Rosetta Stone
2562 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2561 ประธานกรรมการ งานวัดผล
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานกลุ่มสาระฯ
2561 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2561 กรรมการ งานแนะแนว
2561 กรรมการ งาน ENS EML
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 ที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2560 ประธานกรรมการ งานวัดผล
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 ที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2559 ประธานกรรมการ งานวัดผล
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 ประธานกรรมการ งานวัดผล
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2557 ประธานกรรมการ งานวัดผล
2557 ที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2556 ประธานกรรมการ งานวัดผล
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 หัวหน้างานวัดผล ฝ่ายวิชาการ (ACP)
2556 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2563 หัวหน้างานวัดผล 0 คำสั่งที่ 1/2563
2562 หัวหน้างานวัดผล - 0 คำสั่งที่ 1/2562

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2563 หลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฏกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2561 อบรมออนไลน์ 28 เม.ย. 2563 6 ชั่วโมง 0 นาที
2563 หลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฏกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2561 อบรมออนไลน์ 29 เม.ย. 2563 6 ชั่วโมง 0 นาที
2563 หลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฏกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2561 อบรมออนไลน์ 30 เม.ย. 2563 3 ชั่วโมง 0 นาที
2563 หลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฏกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2561 อบรมออนไลน์ 30 เม.ย. 2563 3 ชั่วโมง 0 นาที
2563 หลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฏกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2561 อบรมออนไลน์ 1 พ.ค. 2563-2 พ.ค. 2563 12 ชั่วโมง 0 นาที
2563 การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 และ 4 19 มิ.ย. 2563 3 ชั่วโมง 0 นาที
2563 ประชมสัมมนาเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ณ สนามหญ้าเทียม 19 มิ.ย. 2563 3 ชั่วโมง 0 นาที
2563 นวัตกรรมการศึกษาในโลกยุคใหม่และแนวใหม่ในการพัฒนาบุคลิกตนและองค์กรอย่างสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 9 ต.ค. 2563 3 ชั่วโมง 0 นาที
2563 ปฏิบัติธรรมครูพุทธ วัดบรมสถล (วัดดอน) เขตสาทร กรุงเทพฯ 22 พ.ย. 2563 6 ชั่วโมง 0 นาที
2563 ชวนพินิจหลักภาษาไทยในการจัดการเรียนรุ้เรื่องชนิดคำไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 23 พ.ย. 2563 3 ชั่วโมง 0 นาที
2563 ทนทวนการใช้ดปรแกรม Microsoft teams เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์รอบ2 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 12 ม.ค. 2564 2 ชั่วโมง 0 นาที
2563 การทำคลิปการสอนโดยใช้ Power point การใช้ Microsoft Teams เพื่ออัดคลิปการสอน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 29 ม.ค. 2564 2 ชั่วโมง 0 นาที
2563 แนวทางการป้องกัน การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด19 สนามหญ้าเทียม 29 ม.ค. 2564 3 ชั่วโมง 0 นาที
2563 อบรม Support การเรียนการสอนออนไลน์รอบ2 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 4 มี.ค. 2564 3 ชั่วโมง 0 นาที
2562 ศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ innovation teachers โรงแรม The Resort Water Park 30 มี.ค. 2562-31 มี.ค. 2562 12 ชั่วโมง 0 นาที
2562 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนคาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 นโยบายและแนวปฏิบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญ และการเตรียมตัวนักเรียนสู่โลกอนาคต โรงเรียนอัสสัมชัญ 13 พ.ค. 2562 6 ชั่วโมง 0 นาที
2562 เรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 14 พ.ค. 2562 6 ชั่วโมง 0 นาที
2562 การวัดและประเมินผลและการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 6 ก.ค. 2562-8 ก.ค. 2562 21 ชั่วโมง 0 นาที
2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 ส.ค. 2562-16 ส.ค. 2562 14 ชั่วโมง 30 นาที
2562 ปฏิบัติธรรมครูพุทธ วักบรมสถล (วัดดอน) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 8 ก.ย. 2562 6 ชั่วโมง 0 นาที
2562 การเลี้ยงเด็ก LD และสมาธิสั้นให้เป็นเด็กอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 9 พ.ย. 2562 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้นำแบบครบวงจร โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 12 มี.ค. 2561-13 มี.ค. 2561 12 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การศึกษาดูงานที่ประเทสไต้หวัน ประเทศไต้หวัน 3 พ.ค. 2561-7 พ.ค. 2561 14 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การก้าวสู่ 4.0 ของครูอัสสัมชัญ ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที
2561 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 พ.ค. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที
2561 กิจกรรมออกกำลังกาย/แกว่งแขนเพื่อสุขภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 8 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 นำทำวิจัย ครั้งที่ 1 ห้องประชุม 1 เซนหลุยส์ 8 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 แนวทางยกระดับผลงานการวิจัย โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การจัดทำวิจัยโดย ผศ.ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ความรู้พื้นฐานด้านการวิจัย ห้องประชุม 1 ตึกหิรัญสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 25 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ร่วมฟังบรรยายธรรม ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 29 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 Training "นำทำวิจัย" ห้องสมุดดิจิตอล Digital library กับ ห้อวเรียนคอม 1-2 5 ก.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การบันทึกคะแนนประเมินระหว่างเรียนเข้าโปรแกรม ห้องสมุด ชั้น2 ตึกพระนางฯ 6 ก.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 โรงเรียนรอบรู้เรื่องสุขภาพ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 18 ก.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การบันทึกคะแนนประเมินระหว่างเรียนเข้าโปรแกรม ห้องสมุด ชั้น2 ตึกพระนางฯ 6 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การบันทึกคะแนนประเมินระหว่างเรียนเข้าโปรแกรม ห้องสมุด ชั้น2 ตึกพระนางฯ 8 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การบันทึกคะแนนประเมินระหว่างเรียนเข้าโปรแกรม ห้องสมุด ชั้น2 ตึกพระนางฯ 9 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ฟังและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฝากเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปีการศึกษา2561 ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 10 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ TQA (Thailand Quality Award) (การนำกรอบแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาประยกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร) ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 18 ส.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การบันทึกคะแนนประเมินระหว่างเรียนเข้าโปรแกรม ห้องสมุด ชั้น2 ตึกพระนางฯ 23 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 Waldrof ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 24 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ปฏิบัติธรรม ณ วัดบรมสถล(วัดดอน) กรุงเทพมหานคร 9 ก.ย. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที
2561 บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2 1 พ.ย. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การค้นหาศักยภาพของตนเองและการทำงานอย่างมีความสุข ปีการศึกษา 2561 ณ ประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 9 พ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ฟังธรรม ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 30 พ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 กฏหมายการศึกษา กฏหมายลิขสิทธิ์ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 7 ธ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 อบรมกฏหมายเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน กฏหมายสิทธิเด็ก พ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาฯ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 8 ก.พ. 2562 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมฟื้นฟูจิตใจวิถีนักบุญหลุยส์ มารี โรงเรียนอัสสัมชัญ 11 มี.ค. 2560 5 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การเรียนรู้สู่การพัฒนา EQ, MQ ของนักเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ 11 พ.ค. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การวิเคราะห์ SWOT โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2561-2565 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 12 พ.ค. 2560 2 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรม101 วินัยเชิงบวกแห่งศตวรรษที่ 21 วิทยากรโดยดร.ปนัดดา ธนาเศรษฐกร โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 12 พ.ค. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 ศึกษาดูงานสำหรับเตรียมรับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โรงเรียนอัสสัมชัญ 14 มิ.ย. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การปฏิบัติธรรมครู ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 23 มิ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การใช้งานระบบเก็บคะแนนสำหรับครูผู้สอน (ครั้งที่ 1) ห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 26 มิ.ย. 2560-30 มิ.ย. 2560 5 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมโรคไข้เลือดออกและวัคซีน ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 30 มิ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมภาษาอังกฤษ ผ่าน Rosetta ภาคเรียนที่1/2560 เรียนด้วยตนเอง 3 ก.ค. 2560-4 ก.ค. 2560 16 ชั่วโมง 30 นาที
2560 แนวทางการบริหารการเงิน ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 7 ก.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การปฏิบัติธรรมครูพุทธ ครั้งที่ 1/2560 วัดบรมสถล (วัดดอน) 20 ส.ค. 2560 6 ชั่วโมง 30 นาที
2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2561-2565 (ระยะ 5ปี) ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 1 ก.ย. 2560 3 ชั่วโมง 30 นาที
2560 การใช้งานระบบเก็บคะแนนสำหรับครูผู้สอน (ครั้งที่ 2) ห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 4 ก.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การปฏิบัติธรรมครู ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 22 ก.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2561-2565 (ระยะ 5ปี) ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 29 ก.ย. 2560 4 ชั่วโมง 0 นาที
2560 ปฏิบัติธรรมครู ณ วัดยานนาวา วัดยานนาวา 8 ต.ค. 2560 4 ชั่วโมง 30 นาที
2560 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ฉบับปีการศึกษา 2561-2565 (ระยะ 5ปี) ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 9 ต.ค. 2560 6 ชั่วโมง 30 นาที
2560 ปฏิบัติธรรมครู ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 ธ.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 อบรม " การเสริมสร้างประสิทธิ-ภาพการทำงานเป็นทีม " ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 12 พ.ค. 2559 6 ชั่วโมง 0 นาที
2559 อบรม " เทคนิคการคิดอย่างสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน/การทำงาน " ( บ่าย ) ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 พ.ค. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 อบรม " เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจิตวิทยาการควบคุมชั้นเรียน " ครูผู้สอน ( เช้า ) ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 พ.ค. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ห้องรับรองฝ่ายวิชาการชั้น 2 ตึกพระนางฯ 19 พ.ค. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 iPad เบื้องต้น ห้อง stem 3 ตึกไมเกิ้ล 11 มิ.ย. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 วัคซีนเด็กในวัยเรียนและวัคซีนผู้ใหญ่ ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 17 มิ.ย. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 iPad Aduance ห้องปฏิบัติการ STEM 3 ตึกไมเกิ้ล 18 มิ.ย. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 Using iPad in your classroom ห้องรับรองฝ่ายวิชาการชั้น 2 ตึกพระนางฯ 25 มิ.ย. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 ครูพุทธเข้าร่วมฟังธรรม ปี.ก.ศ.2559 ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 8 ก.ค. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 อบรมพร้อมเพย์ ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 15 ก.ค. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้ยั่งยืนและเทคนิคการเป็ต Auditor ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 23 ก.ค. 2559 6 ชั่วโมง 0 นาที
2559 การจัดการเรียนการสอน กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 29 ส.ค. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 การบริหารการเงินและการออม ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 16 ก.ย. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 ครูพุทธ ปฏิบัติธรรม 8 - 9 ต.ค. 2559 วัดมหาธาตุยุวรราชรังสฤษฏ์ราชวรมหาวิหาร พระนคร กทม. 8 ต.ค. 2559-9 ต.ค. 2559 19 ชั่วโมง 0 นาที
2559 ปฏิบัติธรรม ครูพุทธ ห้องประชุมหลุยส์มารีย์ 20 ม.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ปี 2560 โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค 31 ม.ค. 2560 6 ชั่วโมง 0 นาที
2558 วิธีการสอนที่หลากหลาย ห้องประชุมหลุยส์มารี โรงเรียนอัสสัมชัญแผกประถม 16 พ.ค. 2558 7 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำ Policies and Directives สู่การปฏิบัติ ห้องประชุมหลุยส์ มารีย์ ตึกพระนางฯโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 มิ.ย. 2558 4 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การกรอกแผนงาน/โครงการลงในระบบ swis ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 18 มิ.ย. 2558 3 ชั่วโมง 0 นาที
2558 นวัตกรรมสำคัญสำหรับครูสู่การเขียนแผนการสอนจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ห้องประชุมหลุยส์มารี โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 6 ก.ค. 2558 3 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและผู้ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ห้องประชุมหลุยส์มารี โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 8 ส.ค. 2558-9 ส.ค. 2558 14 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การพัฒนาข้อสอบสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ห้องประชุมหลุยส์มารี โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 17 ส.ค. 2558 3 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ครูพุทธปฏิบัติธรรม ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 18 ก.ย. 2558 1 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การอบรมโปรแกรม E-book ห้องสมุดตึกหิรัญสมโภช 7 ต.ค. 2558 2 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ครูพุทธปฏิบัติธรรม ต้นบุญธรรมสถาน จังหวัดชลบุรี 9 ต.ค. 2558-10 ต.ค. 2558 20 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ครูพุทธปฏิบัติธรรม ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 27 พ.ย. 2558 1 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ประชุมครู ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 5 ก.พ. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ประชุมครู ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 12 ก.พ. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 TQA criteria ห้องประชุม Auditorium ชั้น9 โรงเรียนอัสสัมชัญ 15 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 0 นาที
2557 TQA criteria ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 16 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 0 นาที
2557 Overviews iPads ของกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 มิ.ย. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การส่งเสริมลูกที่มีความสามารถพิเศษให้มีความสุข ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 14 มิ.ย. 2557 3 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 27 มิ.ย. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การสร้างสื่อการสอนด้วย Keynote App. ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 4 ก.ค. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 i Tunes U ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 26 ก.ค. 2557 9 ชั่วโมง 0 นาที
2557 i Tunes U ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 26 ก.ค. 2557 9 ชั่วโมง 0 นาที
2557 อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นปี 2558 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 14 ก.ย. 2557 6 ชั่วโมง 0 นาที
2557 อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นปี 2558 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 15 ก.ย. 2557 6 ชั่วโมง 0 นาที
2557 Overviews iPads ของกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 19 ก.ย. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 อบรมการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2558-2560 ห้องประชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 ต.ค. 2557-15 ต.ค. 2557 24 ชั่วโมง 0 นาที
2557 สัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558 ห้องประชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 29 พ.ย. 2557 11 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การอบรมระบบการใช้ SWIS เบื้องต้น คอมพิวเตอร์1 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 12 มิ.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การอบรมระบบการใช้ SWIS เบื้องต้น คอมพิวเตอร์1 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 12 มิ.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การอบรมระบบการใช้ SWIS เบื้องต้น ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 14 มิ.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย รร.เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม 23 มิ.ย. 2556 6 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การวัดและประเมินผลการสอนภาษาไทย ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 24 มิ.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2556 ห้องประชุม 1 ตึกหิรัญสมโภช 28 มิ.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 29 มิ.ย. 2556 7 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและอัมพฤกษ์ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 26 ก.ค. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การเขียนปฎิทินแผนงาน/โครงการลงในระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 27 ก.ค. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที
2556 วิเคราะห์ผลการประกันคุณภาพและผลการประเมินแผนพัฒนา ปี 2556 และอบรมการสรุปงาน/โครงการ/กิจกรรมการนำตัวชี้วัด สรุปลงในแบบฟอร์ม สน.001 ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 9 ส.ค. 2556 2 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การปฏิบัติธรรมครู ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 20 ก.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การปฏิบัติธรรมครู ณ สำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีิวิติ จ.นครราชสีมา 7 ต.ค. 2556 8 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การปฏิบัติธรรมครู ณ สำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีิวิติ จ.นครราชสีมา 8 ต.ค. 2556 18 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การปฏิบัติธรรมครู ณ สำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีิวิติ จ.นครราชสีมา 9 ต.ค. 2556 4 ชั่วโมง 0 นาที
2556 โรคตับอักเสบชนิดบี โรคมะเร็งปากมดลูกและวัคซีน ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 25 ต.ค. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การดูแลความปลอดภัยนักเรียน ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 8 พ.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 สร้างสรรค์สื่อการอ่าน ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 25 พ.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานประกันคุณภาพการศึกษา,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งาน ENS และ EML,   งานวัดผล,   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,   งานห้องสมุด,   งานแนะแนว,   งานผู้คัดเลือกข้อสอบ,   งานบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งาน ENS และ EML,   งานวัดผล,   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,   งานห้องสมุด,   งานแนะแนว,   งานบริหารการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล,   งานผู้คัดเลือกข้อสอบ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (17)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประกันคุณภาพการศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งาน ENS และ EML
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดผล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานห้องสมุด
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานแนะแนว
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานผู้คัดเลือกข้อสอบ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งาน ENS และ EML
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดผล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานห้องสมุด
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานแนะแนว
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานผู้คัดเลือกข้อสอบ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (15)
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.1 หลักสูตรสถานศึกษา 12 มิ.ย. 2564
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.1 หลักสูตร English Program 12 มิ.ย. 2564
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.1 แผนการเรียน Chinese- English Program 12 มิ.ย. 2564
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.2 หลักสูตร สถานศึกษา 12 มิ.ย. 2564
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.2 หลักสูตร English Program 12 มิ.ย. 2564
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.2 แผนการเรียน Chinese- English Program 12 มิ.ย. 2564
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.3 หลักสูตร สถานศึกษา 12 มิ.ย. 2564
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.3 หลักสูตร English Program 12 มิ.ย. 2564
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.4 หลักสูตร สถานศึกษา 12 มิ.ย. 2564
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.4 หลักสูตร English Program 12 มิ.ย. 2564
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.5 หลักสูตร สถานศึกษา 12 มิ.ย. 2564
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.5 หลักสูตร English Program 12 มิ.ย. 2564
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.6 หลักสูตร สถานศึกษา 12 มิ.ย. 2564
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.6 หลักสูตร English Program 12 มิ.ย. 2564
 ประกาศ รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภท ใบเกียรตินิยม (Diploma) 12 มิ.ย. 2564
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (15)
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.1 หลักสูตรสถานศึกษา 12 มิ.ย. 2564
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.1 หลักสูตร English Program 12 มิ.ย. 2564
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.1 แผนการเรียน Chinese- English Program 12 มิ.ย. 2564
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.2 หลักสูตร สถานศึกษา 12 มิ.ย. 2564
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.2 หลักสูตร English Program 12 มิ.ย. 2564
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.2 แผนการเรียน Chinese- English Program 12 มิ.ย. 2564
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.3 หลักสูตร สถานศึกษา 12 มิ.ย. 2564
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.3 หลักสูตร English Program 12 มิ.ย. 2564
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.4 หลักสูตร สถานศึกษา 12 มิ.ย. 2564
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.4 หลักสูตร English Program 12 มิ.ย. 2564
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.5 หลักสูตร สถานศึกษา 12 มิ.ย. 2564
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.5 หลักสูตร English Program 12 มิ.ย. 2564
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.6 หลักสูตร สถานศึกษา 12 มิ.ย. 2564
 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.6 หลักสูตร English Program 12 มิ.ย. 2564
 ประกาศ รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภท ใบเกียรตินิยม (Diploma) 12 มิ.ย. 2564
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)