[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 0295
ชื่อ: มาสเตอร์  ชาญสิทธิ์    วงศ์เสงี่ยม
ฉายา: -
อายุงาน: 16 ปี 6 เดือน 30 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 22  ศป.บ.  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2563 กรรมการ งานระดับชั้น ป.5
2563 กรรมการ งานกิจกรรม
2563 ประธานฝ่ายอิสลาม งานอภิบาล
2563 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2563 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2563 กรรมการ งานสุขอนามัย
2563 กรรมการ
2563 กรรมการ
2563 กรรมการ
2563 กรรมการ
2563 กรรมการ
2562 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2562 กรรมการ งานสุขอนามัย
2562 กรรมการ งานระดับชั้น ป.5
2562 กรรมการ งานกิจกรรม
2562 ประธานฝ่ายอิสลาม งานอภิบาล
2562 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานอนามัย
2561 กรรมการ งานกิจกรรม
2561 กรรมการ งานอภิบาล
2560 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ศิลปะ)
2560 กรรมการ งานระดับ ป.5
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2559 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ศิลปะ)
2559 กรรมการ ระดับชั้น ป.5
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2558 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ศิลปะ)
2558 กรรมการ ระดับชั้น ป.5
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2557 กรรมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2556 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2556 กรรมการ งานระดับชั้น ป.5
2556 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ (ACP)
2556 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2553 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 2/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- การอบรมระบบSWISสำหรับตัวแทนฝ่ายหน่วยงาน ห้อง Lab Computer โรงเรียนอัสสัมชัญ 21 ส.ค. 2553 - 21 ส.ค. 2553 3

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2563 วิทยากรฝึกอบรม Microsoft Teams ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 และ 4 29 เม.ย. 2563-30 เม.ย. 2563 20 ชั่วโมง 0 นาที
2563 การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 และ 4 18 มิ.ย. 2563 3 ชั่วโมง 0 นาที
2563 ประชมสัมมนาเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ณ สนามหญ้าเทียม 19 มิ.ย. 2563 3 ชั่วโมง 0 นาที
2562 ศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ innovation teachers โรงแรม The Resort Water Park 30 มี.ค. 2562-31 มี.ค. 2562 12 ชั่วโมง 0 นาที
2562 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนคาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 นโยบายและแนวปฏิบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญ และการเตรียมตัวนักเรียนสู่โลกอนาคต โรงเรียนอัสสัมชัญ 13 พ.ค. 2562 6 ชั่วโมง 0 นาที
2562 เรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 14 พ.ค. 2562 6 ชั่วโมง 0 นาที
2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 ส.ค. 2562-16 ส.ค. 2562 14 ชั่วโมง 30 นาที
2562 ภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการองค์กร ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 20 ต.ค. 2562-21 ต.ค. 2562 12 ชั่วโมง 0 นาที
2561 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้นำแบบครบวงจร โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 12 มี.ค. 2561-13 มี.ค. 2561 12 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การก้าวสู่ 4.0 ของครูอัสสัมชัญ ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที
2561 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 พ.ค. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที
2561 นำทำวิจัย ครั้งที่ 1 ห้องประชุม 1 ตึกหิรัญสมโภช 7 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 กิจกรรมออกกำลังกาย/แกว่งแขนเพื่อสุขภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 8 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 Training "นำทำวิจัย" ห้องสมุดดิจิตอล Digital library กับ ห้อวเรียนคอม 1-2 28 มิ.ย. 2561 0 ชั่วโมง 0 นาที
2561 โรงเรียนรอบรู้เรื่องสุขภาพ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 18 ก.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การบันทึกคะแนนประเมินระหว่างเรียนเข้าโปรแกรม ห้องสมุด ชั้น2 ตึกพระนางฯ 9 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ฟังและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฝากเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปีการศึกษา2561 ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 10 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ TQA (Thailand Quality Award) (การนำกรอบแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาประยกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร) ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 18 ส.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 Waldrof ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 24 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การค้นหาศักยภาพของตนเองและการทำงานอย่างมีความสุข ปีการศึกษา 2561 ณ ประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 9 พ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ฟังธรรม ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 30 พ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 กฏหมายการศึกษา กฏหมายลิขสิทธิ์ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 7 ธ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 อบรมกฏหมายเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน กฏหมายสิทธิเด็ก พ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาฯ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 8 ก.พ. 2562 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การเรียนรู้สู่การพัฒนา EQ, MQ ของนักเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ 11 พ.ค. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การวิเคราะห์ SWOT โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2561-2565 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 12 พ.ค. 2560 2 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรม101 วินัยเชิงบวกแห่งศตวรรษที่ 21 วิทยากรโดยดร.ปนัดดา ธนาเศรษฐกร โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 12 พ.ค. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมฟื้นฟูจิตใจวิถีนักบุญหลุยส์ มารี โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 20 พ.ค. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 กระบวนการ The 7 Habits School ณ ห้องประชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 27 พ.ค. 2560-28 พ.ค. 2560 15 ชั่วโมง 0 นาที
2560 ศึกษาดูงานสำหรับเตรียมรับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โรงเรียนอัสสัมชัญ 14 มิ.ย. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การปฏิบัติธรรมครู ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 23 มิ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การใช้งานระบบเก็บคะแนนสำหรับครูผู้สอน (ครั้งที่ 1) ห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 29 มิ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมโรคไข้เลือดออกและวัคซีน ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 30 มิ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 แนวทางการบริหารการเงิน ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 7 ก.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การปฏิบัติธรรมครู ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 22 ก.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมครูอิสลาม โรงเรียนอัสสัมชัญ 7 ต.ค. 2560 6 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ฉบับปีการศึกษา 2561-2565 (ระยะ 5ปี) ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 9 ต.ค. 2560 6 ชั่วโมง 30 นาที
2560 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะเสี่ยงโรคกลุ่มเมตาบอริก ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 24 พ.ย. 2560-28 พ.ย. 2560 5 ชั่วโมง 0 นาที
2560 ปฏิบัติธรรมครู ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 ธ.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 อบรม " การเสริมสร้างประสิทธิ-ภาพการทำงานเป็นทีม " ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 12 พ.ค. 2559 6 ชั่วโมง 0 นาที
2559 อบรม " เทคนิคการคิดอย่างสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน/การทำงาน " ( บ่าย ) ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 พ.ค. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 อบรม " การสร้างวัฒนธรรมการบริการ ACP ที่เป็นเลิศ " ครูสนับสนุน ( เช้า ) ห้องสมุดตึกหิรัญสมโภช 13 พ.ค. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 วัคซีนเด็กในวัยเรียนและวัคซีนผู้ใหญ่ ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 17 มิ.ย. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 ครูอิสลามเข้าร่วมพิธีอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอาน ปี.ก.ศ.2559 8 ก.ค. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 อบรมพร้อมเพย์ ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 15 ก.ค. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 เทคนิคการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ร.ร. 25 ก.ค. 2559 2 ชั่วโมง 0 นาที
2559 การปรับปรุงหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้เทอม 2/59 ห้องคอมฯ 30 ก.ย. 2559 6 ชั่วโมง 0 นาที
2559 ครูอิสลามปฏิบัติธรรม การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางศาสนา อย่างมีความสุขและไม่ผิดต่อศาสนาอิสลาม ห้อง Conference EP AC 8 ต.ค. 2559 6 ชั่วโมง 0 นาที
2559 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ห้องรับรองวิชาการ 13 ธ.ค. 2559-14 ธ.ค. 2559 11 ชั่วโมง 0 นาที
2559 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรงพยาบาลบางปะกอก 9 15 ธ.ค. 2559 4 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การสร้างนวัตกรรมการบริการ ACPที่เป็นเลิศ ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 15 พ.ค. 2558 7 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ดูงานเชิงสำรวจด้านงานบริการWelcome to ACP ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ,ไปรษณีย์ไทย,ธนาคารพานิช,Mobile phone 16 พ.ค. 2558 7 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำ Policies and Directives สู่การปฏิบัติ ห้องประชุมหลุยส์ มารีย์ ตึกพระนางฯโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 มิ.ย. 2558 4 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้หัวข้อ "สอนเก่ง...เขียนแผนฯดี..ก่อนลงสู่ ACP Step" ห้องรับรองวิชาการตึกพระนางฯ 17 ส.ค. 2558 3 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ประชุมครู ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 5 ก.พ. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ประชุมครู ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 12 ก.พ. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การอบรมระบบ SWIS และ E-Office ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ตึกอัสสัมชัญ 2000 4 มี.ค. 2557 3 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การอบรมระบบ SWIS และ E-Office ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ตึกอัสสัมชัญ 2000 5 มี.ค. 2557 3 ชั่วโมง 0 นาที
2557 TQA criteria ห้องประชุม Auditorium ชั้น9 โรงเรียนอัสสัมชัญ 15 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 0 นาที
2557 TQA criteria ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 16 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การใช้Smart Classroom และ E-learning ห้องดนตรีสากล 9 มิ.ย. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 27 มิ.ย. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การสร้างสื่อการสอนด้วย Keynote App. ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 4 ก.ค. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 i Tunes U ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 26 ก.ค. 2557 9 ชั่วโมง 0 นาที
2557 i Tunes U ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 26 ก.ค. 2557 9 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ตึกอัสสัมชัญ 2000 21 ส.ค. 2557 2 ชั่วโมง 30 นาที
2557 ประกันคุณภาพ ห้องคอมพิวเตอร์ 1-4 ตึกอัสสัมชัญ 2000 5 ก.ย. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 Overviews iPads ของกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 19 ก.ย. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 อบรมการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2558-2560 ห้องประชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 ต.ค. 2557-15 ต.ค. 2557 24 ชั่วโมง 0 นาที
2557 สัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558 ห้องประชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 29 พ.ย. 2557 11 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การสอนศิลปะสู่อาเซียน ห้องปฏิบัติการศิลปะ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 10 มิ.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การสอนศิลปะสู่อาเซียน ห้องปฏิบัติการศิลปะ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 17 มิ.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การสอนศิลปะสู่อาเซียน ห้องปฏิบัติการศิลปะ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 24 มิ.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การบริหารความมั่นคงทางการเงิน ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 28 มิ.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การสอนศิลปะสู่อาเซียน ห้องปฏิบัติการศิลปะ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ก.ค. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและอัมพฤกษ์ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 26 ก.ค. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 ระบบปฏิบัติการ I mau ห้องคอมพิวเตอร์ 5 ตึกไมเกิ้ล ชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 3 ส.ค. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที
2556 วิเคราะห์ผลการประกันคุณภาพและผลการประเมินแผนพัฒนา ปี 2556 และอบรมการสรุปงาน/โครงการ/กิจกรรมการนำตัวชี้วัด สรุปลงในแบบฟอร์ม สน.001 ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 9 ส.ค. 2556 2 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การปฏิบัติธรรมครู ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 20 ก.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 กิจรรมการอบรมจริยธรรมครูมุสลิม ณ ห้องประชุม Saint Peter 7 ต.ค. 2556 5 ชั่วโมง 0 นาที
2556 กิจรรมการอบรมจริยธรรมครูมุสลิม ณ ห้องประชุม Saint Peter 8 ต.ค. 2556 5 ชั่วโมง 0 นาที
2556 กิจรรมการอบรมจริยธรรมครูมุสลิม ณ ห้องประชุม Saint Peter 9 ต.ค. 2556 5 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การดูแลความปลอดภัยนักเรียน ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 8 พ.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานระดับชั้น ป.5,   งานกิจกรรม,   งานสุขอนามัย,   งานประชาสัมพันธ์,   งานอภิบาล,   งานระดับชั้น ป.5,   งานกิจกรรม,   งานสุขอนามัย,   งานประชาสัมพันธ์,   งานอภิบาล,   งานระดับชั้น ป.5,   งานกิจกรรม,   งานสุขอนามัย,   งานประชาสัมพันธ์,   งานอภิบาล,   งานระดับชั้น ป.5,   งานกิจกรรม,   งานสุขอนามัย,   งานประชาสัมพันธ์,   งานอภิบาล,   งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานประชาสัมพันธ์,   งานสุขอนามัย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (2)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์
    กรรมการ: (21)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น ป.5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสุขอนามัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอภิบาล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น ป.5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสุขอนามัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอภิบาล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น ป.5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสุขอนามัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอภิบาล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น ป.5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสุขอนามัย
     ตำแหน่ง ประธานฝ่ายอิสลาม   สังกัด งานอภิบาล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสุขอนามัย

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (9)
 กิจกรรม Open House 22 ก.ค. 2563
 วัดความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 13 ส.ค. 2563
 ผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มาลงทะเบียนจองสิทธิ์ 26 ส.ค. 2563
 บรรยากาศการทดสอบความพร้อม​นักเรียน​ และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง​ ป.1 ปีการศึกษา​ 2564 14 ก.ย. 2563
 ต้อนรับนิสิตปริญญาโท คณะบริหารการศึกษา มาดูงานฝ่ายธุรการและการเงิน 21 ก.ย. 2563
 การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 18 มิ.ย. 2563
  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 8 ต.ค. 2563
 พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 8 ต.ค. 2563
 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 8 ต.ค. 2563
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (3)
 ประกาศ : กำหนดชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 11 พ.ย. 2563
 วัดชุดเครื่องแบบลูกเสือและกางเกงพละ 26 พ.ย. 2563
 อวยพรในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ภราดาวิริยะ ฉันทะวโรดม 26 พ.ย. 2563
• โพสต์ภาพ : (3)
สวดบำเพ็ญกุศล และพิธีฌาปนกิจศพ คุณธนภัก (วิเชียร) ธนาวัชรเสก26 ต.ค. 2563
สวดพระอภิธรรม คุณพ่อสุเทพ แสนเขื่อน บิดามิสปุณณภา แสนเขื่อน26 ต.ค. 2563
4 ก.ย. 2563
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(9)
การแข่งขันว่ายน้ำกีฬาสี19 พ.ย. 2563
สวดภาวนาแด่ คุณแม่มารีอา มาลี ชมจันทร์ มารดามิสเพชรรัตน์ ชมจันทร์ 21 ต.ค. 2563
บรรยากาศการทดสอบความพร้อม​นักเรียน​ และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง​ ป.1 ปีการศึกษา​ 256414 ก.ย. 2563
เซ็นสัญญาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต11 ก.ย. 2563
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 25633 ส.ค. 2563
OPEN​ HOUSE​ สัญจร โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์​16 ก.ค. 2563
OPEN​ HOUSE​ สัญจร โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ16 ก.ค. 2563
ประชุมครู เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดเทอม29 มิ.ย. 2563
แนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม29 มิ.ย. 2563

• แฟ้มผลงาน (0)