[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 0495
ชื่อ: มิส  นัดติกาญจน์    ทองบุญฤทธิ์
ฉายา: นัท
อายุงาน: 2020 ปี 1 เดือน 18 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (285)


1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

1 รูป

2 รูป

1 รูป

1 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ใบประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2562 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2562 กรรมการ งานหลักสูตร การเรียนการสอนและวัดผล
2562 กรรมการ งานบุคลากรต่างชาติ
2562 กรรมการ งานระดับชั้น
2562 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์ EP
2562 Admin (หลักสูตร EP) งานบริหาร Rosetta Stone
2562 กรรมการ งานบริหาร Rosetta Stone
2562 กรรมการ ICT Coaching
2562 กรรมการ ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
2561 กรรมการ งานหลักสูตร การเรียนการสอนและวัดผล
2561 กรรมการ งานระดับชั้น
2561 กรรมการ งานบุคคลากรต่างชาติ
2561 ประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์ EP
2560 กรรมการ งานระดับ ป.1
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
2560 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี EP
2559 กรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559 กรรมการ ระดับชั้น ป.1
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
2559 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี EP
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
2558 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี EP
2558 กรรมการ ระดับชั้น ป.1
2557 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
2557 ประธานกรรมการ งานเทคโนฯ/ประชาสัมพันธ์ EP
2557 กรรมการ ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
2556 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์ EP
2556 ประธานกรรมการ งานเทคโนโลยี (EP)
2556 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
2556 กรรมการ ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 ครูสอนคอมพิวเตอร์และ STEM นักเรียนหลักสูตร (English Program) EP Grade 3-4 0
2560 คุณครูประจำชั้น EP 1/3 EP Grade 1 0
2559 ครูสอนคอมพิวเตอร์หลักสูตร (English Program) EP Grade 3-4 0
2559 คุณครูประจำชั้น EP 1/3 ป.1 0
2558 คุณครูประจำชั้น EP 1/3 ป 1 0 เอกสารแต่งตั้งหน้าที่
2557 ครูสอนคอมพิวเตอร์หลักสูตร (English Program) ป.3-ป.4 0 http://www.acp.ac.th/ep/ep_admin.html

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 อบรมการใช้งาน Swis และ E-Office โพสต์ข่าว โพสต์ภาพ กฤตภาค EP Teacher Room ตึกมาร์ตินชั้น 2 18 ก.ย. 2558 - 18 ก.ย. 2558 1
2558 อบรมการใช้งาน Interactive whiteboard โครงการ English Program ห้องเรียน EP 2/4 27 มี.ค. 2558 - 27 มี.ค. 2558 3
2558 อบรมการใช้งาน Interactive whiteboard โครงการ English Program ห้องเรียน EP 2/4 03 เม.ย. 2558 - 03 เม.ย. 2558 3
2558 การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา หลักสูตรที่ 6 การบริหารจัดการในชั้นเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 14 ก.พ. 2559 - 19 มี.ค. 2559 60
2557 เป็นวิทยากรอบรมให้ครูต่างชาติ (IT Training - Wireless Projection) ห้องเรียน EP 6/1 ชั้น 3 ตึกไมเกิ้ล โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 18 ธ.ค. 2557 - 18 ธ.ค. 2557 1
2557 Educational Trends in The 21th Century:East Meets West Siam Kempinski Hotel Bangkok 28 ก.พ. 2558 - 28 ก.พ. 2558 4

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 Assumption College Primary Section Exchange Student at Scots College, Wellington, New Zealand New Zealand 01 พ.ค. 2559 - 21 พ.ค. 2559 90
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 ป็นวิทยากรอบรมให้ครูต่างชาติ (IT Training - Wireless Projection) EP 6/1 18 ธ.ค. 2557 - 18 ธ.ค. 2557 1
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2562 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนคาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 นโยบายและแนวปฏิบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญ และการเตรียมตัวนักเรียนสู่โลกอนาคต โรงเรียนอัสสัมชัญ 13 พ.ค. 2562 6 ชั่วโมง 0 นาที
2562 เรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 14 พ.ค. 2562 6 ชั่วโมง 0 นาที
2562 Visual Thinking Empower Your Mind and Rewire Your Brain ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 18 ก.ค. 2562 3 ชั่วโมง 0 นาที
2562 ภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการองค์กร ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 20 ต.ค. 2562-21 ต.ค. 2562 6 ชั่วโมง 0 นาที
2562 การเลี้ยงเด็ก LD และสมาธิสั้นให้เป็นเด็กอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 9 พ.ย. 2562 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด้จเจ้าพระยา 24 มี.ค. 2561-29 เม.ย. 2561 60 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การก้าวสู่ 4.0 ของครูอัสสัมชัญ ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที
2561 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 พ.ค. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที
2561 รอบรู้สุขภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 6 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 กิจกรรมออกกำลังกาย/แกว่งแขนเพื่อสุขภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 8 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 นำทำวิจัย ครั้งที่ 1 ห้องประชุม 1 เซนหลุยส์ 8 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 แนวทางยกระดับผลงานการวิจัย โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การจัดทำวิจัยโดย ผศ.ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 รอบรู้สุขภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 19 มิ.ย. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ร่วมฟังบรรยายธรรม ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 29 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 Training "นำทำวิจัย" ห้องสมุดดิจิตอล Digital library กับ ห้อวเรียนคอม 1-2 5 ก.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 โรงเรียนรอบรู้เรื่องสุขภาพ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 18 ก.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ออกกำลังกาย อาคารเอกประสงค์ 48 ปี 3 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ฟังและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฝากเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปีการศึกษา2561 ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 10 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 Waldrof ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 24 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ปฏิบัติธรรม วัดป่ามณีกาญจน์ จังหวัดนนทบุรี 4 ต.ค. 2561 7 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การพัฒนาบุคลากรอายุงาน 0-5ปี ชวาลันรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม 21 ต.ค. 2561-22 ต.ค. 2561 13 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การค้นหาศักยภาพของตนเองและการทำงานอย่างมีความสุข ปีการศึกษา 2561 ณ ประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 9 พ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 CEFR Skill Course ณ ห้องรับรองวิชาการ ตึกพระนางฯ ชั้น 2 12 พ.ย. 2561-28 ม.ค. 2562 7 ชั่วโมง 0 นาที
2561 กฏหมายการศึกษา กฏหมายลิขสิทธิ์ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 7 ธ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 อบรมกฏหมายเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน กฏหมายสิทธิเด็ก พ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาฯ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 8 ก.พ. 2562 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมฟื้นฟูจิตใจวิถีนักบุญหลุยส์ มารี โรงเรียนอัสสัมชัญ 11 มี.ค. 2560 5 ชั่วโมง 0 นาที
2560 มาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 18 มี.ค. 2560-27 มี.ค. 2560 60 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การปฏิบัติธรรมครู ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 23 มิ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การใช้งานระบบเก็บคะแนนสำหรับครูผู้สอน (ครั้งที่ 1) ห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 26 มิ.ย. 2560-30 มิ.ย. 2560 5 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมโรคไข้เลือดออกและวัคซีน ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 30 มิ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 แนวทางการบริหารการเงิน ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 7 ก.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การใช้งานระบบเก็บคะแนนสำหรับครูผู้สอน (ครั้งที่ 2) ห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 4 ก.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การปฏิบัติธรรมครู ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 22 ก.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง-สามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C. ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนแม่พระประจักษ์ จังหวัดสุพรรณบุรี 9 ต.ค. 2560-15 ต.ค. 2560 84 ชั่วโมง 0 นาที
2560 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะเสี่ยงโรคกลุ่มเมตาบอริก ห้องประชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 24 พ.ย. 2560-27 พ.ย. 2560 4 ชั่วโมง 0 นาที
2560 ปฏิบัติธรรมครู ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 ธ.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 iPad for ICT&Innovation Coach ห้องรับรองฝ่ายวิชาการชั้น 2 ตึกพระนางฯ 7 มี.ค. 2559-9 มี.ค. 2559 12 ชั่วโมง 0 นาที
2559 การแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างอัสสัมชัญแผนกประถมและ Scot College, New Zealand Scot College,Wellington, New Zealand 2 พ.ค. 2559-20 พ.ค. 2559 45 ชั่วโมง 0 นาที
2559 วัคซีนเด็กในวัยเรียนและวัคซีนผู้ใหญ่ ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 17 มิ.ย. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 STEM - Roboties Education คณะเซนต์คาเบรียล แห่ง ปทท. 24 มิ.ย. 2559-26 มิ.ย. 2559 18 ชั่วโมง 0 นาที
2559 ครูพุทธเข้าร่วมฟังธรรม ปี.ก.ศ.2559 ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 8 ก.ค. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 อบรมพร้อมเพย์ ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 15 ก.ค. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 Children with Difficult Behaviors ห้องประชุม 1 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 25 ก.ค. 2559 2 ชั่วโมง 0 นาที
2559 SUMMATIVE ASSESSMENT ANALYSIS ห้องประชุม 1 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 22 ส.ค. 2559 2 ชั่วโมง 0 นาที
2559 การบริหารการเงินและการออม ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 16 ก.ย. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 Special Needs Case Studies ห้องประชุม 1 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 19 ก.ย. 2559 2 ชั่วโมง 0 นาที
2559 Information Management Serrices ห้อง EP 2/1 26 ต.ค. 2559 1 ชั่วโมง 30 นาที
2559 ครูพุทธ ปฏิบัติธรรม 8 - 9 ต.ค. 2559 วัดมหาธาตุ 8 พ.ย. 2559-9 พ.ย. 2559 12 ชั่วโมง 0 นาที
2559 ปฏิบัติธรรม ครูพุทธ ห้องประชุมหลุยส์มารีย์ 20 ม.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การใช้ Interactive Whiteboard Training ห้องเรียน EP 2/4 27 มี.ค. 2558 4 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การสร้างนวัตกรรมการบริการ ACPที่เป็นเลิศ ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 15 พ.ค. 2558 7 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ดูงานเชิงสำรวจด้านงานบริการWelcome to ACP ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ,ไปรษณีย์ไทย,ธนาคารพานิช,Mobile phone 16 พ.ค. 2558 7 ชั่วโมง 0 นาที
2558 Technical Training with iPad ห้องปฏิบัติการ STEM Education1 13 มิ.ย. 2558 3 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การกรอกแผนงาน/โครงการลงในระบบ swis ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 18 มิ.ย. 2558 3 ชั่วโมง 0 นาที
2558 iOS 8.Power User..iPad for Learning ครั้งที่ 2 ห้องปฏิบัติการ STEM Education 1 27 มิ.ย. 2558 3 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การใช้งาน GarageBand ห้องปฏิบัติการ STEM 1 ตึกอัสสัมชัญ 2000 ชั้น 4 22 ส.ค. 2558 5 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การใช้งาน apps iMovie เพื่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ STEM 1 ตึกอัสสัมชัญ 2000 ชั้น 4 5 ก.ย. 2558 3 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ครูพุทธปฏิบัติธรรม ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 18 ก.ย. 2558 1 ชั่วโมง 0 นาที
2558 Apps ใช้ในการเรียนการสอน Socrative,showbie,puplet paw,popplet ห้องประชุม 1 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 19 ก.ย. 2558 3 ชั่วโมง 0 นาที
2558 STEM Education Training II ห้องปฏิบัติการ STEM 1 ตึกอัสสัมชัญ 2000 ชั้น 4 5 ต.ค. 2558-9 ต.ค. 2558 30 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ครูพุทธปฏิบัติธรรม ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 27 พ.ย. 2558 1 ชั่วโมง 0 นาที
2558 Observing STEM Sakasai Elementary School,Chiba Japan 3 ก.พ. 2559 5 ชั่วโมง 0 นาที
2558 Observing STEM Sakasai Elementary School,Chiba Japan 3 ก.พ. 2559-5 ก.พ. 2559 18 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ประชุมครู ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 12 ก.พ. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การอบรมระบบ SWIS และ E-Office ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ตึกอัสสัมชัญ 2000 4 มี.ค. 2557 6 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การอบรมระบบ SWIS และ E-Office ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ตึกอัสสัมชัญ 2000 5 มี.ค. 2557 6 ชั่วโมง 0 นาที
2557 TQA criteria ห้องประชุม Auditorium ชั้น9 โรงเรียนอัสสัมชัญ 15 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 0 นาที
2557 TQA criteria ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 16 พ.ค. 2557 8 ชั่วโมง 0 นาที
2557 อบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 31 พ.ค. 2557 3 ชั่วโมง 0 นาที
2557 Overviews iPads ของกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 มิ.ย. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 27 มิ.ย. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 การสร้างสื่อการสอนด้วย Keynote App. ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 4 ก.ค. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที
2557 อบรมการใช้งาน iMac ห้อง EP Computer Lab 22 ก.ค. 2557 4 ชั่วโมง 0 นาที
2557 i Tunes U ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 26 ก.ค. 2557 9 ชั่วโมง 0 นาที
2557 i Tunes U ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 26 ก.ค. 2557 9 ชั่วโมง 0 นาที
2557 Smart Classroom in Science and Mathematics by Excelsoft Company ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 5 29 ก.ย. 2557 5 ชั่วโมง 0 นาที
2556 เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 8 มิ.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การอบรมระบบการใช้ SWIS เบื้องต้น คอมพิวเตอร์1 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 12 มิ.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 15 มิ.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การบริหารความมั่นคงทางการเงิน ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 28 มิ.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและอัมพฤกษ์ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 26 ก.ค. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 ระบบปฏิบัติการ I mau ห้องคอมพิวเตอร์ 5 ตึกไมเกิ้ล ชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 3 ส.ค. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การปฏิบัติธรรมครู ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 20 ก.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 Emergency first Response Care for Children and Infants. ตึกไมเกิ้ล ห้องเรียน EP 4/2 25 ก.ย. 2556 3 ชั่วโมง 30 นาที
2556 ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2556 ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 7 ต.ค. 2556 11 ชั่วโมง 30 นาที
2556 ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2556 ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 8 ต.ค. 2556 12 ชั่วโมง 30 นาที
2556 ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2556 ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 9 ต.ค. 2556 3 ชั่วโมง 30 นาที
2556 โรคตับอักเสบชนิดบี โรคมะเร็งปากมดลูกและวัคซีน ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 25 ต.ค. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 การดูแลความปลอดภัยนักเรียน ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 8 พ.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที
2556 สื่อสารเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต/Smart Education ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒน์ 11 พ.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  20 ก.พ. 2558  รางวัลชนะเลิศ วิจัยไม่เต็มรูปแบบปีการศึกษา 2557  ใบประกาศนียบัตร, รูปถ่าย
2  15 พ.ค. 2562  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 การประกวดงานวิจัยครู กลุ่มB ประจำปีการศึกษา 2561  ใบประกาศนียบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,   งานประชาสัมพันธ์,   งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ,   งานหลักสูตร การเรียนการสอนและวัดผล,   งานระดับชั้น,   งานบุคคลากรต่างชาติ,   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ,   งานประชาสัมพันธ์ EP,   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,   งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ,   งานหลักสูตร การเรียนการสอนและวัดผล,   งานระดับชั้น,   งานบุคคลากรต่างชาติ,   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ,   งานประชาสัมพันธ์ EP,   งานประชาสัมพันธ์,   งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ,   งานหลักสูตร การเรียนการสอนและวัดผล,   งานระดับชั้น,   งานบุคคลากรต่างชาติ,   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ,   งานประชาสัมพันธ์ EP,   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,   งานระดับชั้น,   งานประชาสัมพันธ์ EP,   งานประชาสัมพันธ์,   งานบริหาร Rosetta Stone,   งานบริหาร Rosetta Stone,   ICT Coaching,   งานหลักสูตร การเรียนการสอนและวัดผล,   งานบุคลากรต่างชาติ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (31)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตร การเรียนการสอนและวัดผล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบุคคลากรต่างชาติ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์ EP
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตร การเรียนการสอนและวัดผล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบุคคลากรต่างชาติ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์ EP
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตร การเรียนการสอนและวัดผล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบุคคลากรต่างชาติ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์ EP
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์ EP
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์
     ตำแหน่ง Admin (หลักสูตร EP)   สังกัด งานบริหาร Rosetta Stone
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหาร Rosetta Stone
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ICT Coaching
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตร การเรียนการสอนและวัดผล
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบุคลากรต่างชาติ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (10)
 A Welcome Party EP, ENS, EML new teachers 5 มิ.ย. 2562
 EP Grade 1 Assembly week 6. 20 มิ.ย. 2562
 ตารางสอบ และ เนื้อหาสอบ การสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับชั้น Grade 1- Grade 6 หลักสูตร English Program 26 มิ.ย. 2562
 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ACP BOWLING 2019 24 ก.ค. 2562
 Visual Thinking Empower Your Mind and Rewire Your Brain 18 ก.ค. 2562
 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 19 ส.ค. 2562
 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 19 ส.ค. 2562
 ภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการองค์กร 20 ต.ค. 2562
 งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จัดงานสัมมนาเรื่อง "การเลี้ยงเด็กLD และสมาธิสั้นให้เป็นเด็กอัจฉริยะ" 12 พ.ย. 2562
 การเลี้ยงเด็ก LD และสมาธิสั้นให้เป็นเด็กอัจฉริยะ 9 พ.ย. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (2)
 School Approval Visit from Cambridge Assessment International Education 21 ส.ค. 2562
 งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จัดงานสัมมนาเรื่อง "การเลี้ยงเด็กLD และสมาธิสั้นให้เป็นเด็กอัจฉริยะ" 12 พ.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (5)
 EP Content Summaries Weeks 1-9 28 พ.ค. 2562
 A Welcome Party EP, ENS, EML new teachers 5 มิ.ย. 2562
 EP Grade 1 Assembly week 6. 20 มิ.ย. 2562
 EP and CEP Revision Worksheets and Exam Summary Test 1 24 มิ.ย. 2562
 School Approval Visit from Cambridge Assessment International Education 21 ส.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (2)
Mr. Guy Pascoe from Scots College visiting ACP.27 ส.ค. 2562
School Approval Visit from Cambridge Assessment International Education21 ส.ค. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (4)  
   1. การพัฒนาตน
   2. วิชาการ
   3. ด้านอื่นๆ
   4. กิจกรรม