[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 0537
ชื่อ: มิส  พรพรรณ    อัตตะนันทน์
ฉายา: Jubjib
อายุงาน: 2020 ปี 1 เดือน 25 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (119)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสอนคอมพิวเตอร์)
2562 กรรมการ งานระดับชั้น ป.5
2561 กรรมการ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสอนคอมพิวเตอร์)
2561 กรรมการ งานระดับชั้น ป.5
2560 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
2560 กรรมการ งานระดับ ป.5
2559 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการและเลขานุการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559 กรรมการ ระดับชั้น ป.3
2558 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2558 กรรมการและเลขานุการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การอบรมครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การจัดการเรียนรู้วิชา Coding การเรียนรู้ด้วยหุ่นยนต์ โรงแรมรอยัลริเวอร์ 15 ต.ค. 2562 - 16 ต.ค. 2562 16
2558 การอบรม Firewall ห้องประชุมเล็ก (ในห้องสมุด) 23 ก.ค. 2558 - 23 ก.ค. 2558 6
2558 สัมมนาเชองปฏิบัติการบุคลากรใหม่ "จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง มงฟอร์ต กับครูอัสสัมชัญ" ภูรีนันต์ รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 10 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 18
2558 อบรม Saras12 ขั้นสูง ห้องประชุมรับรองวิชาการ 19 ส.ค. 2558 - 19 ส.ค. 2558 3

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 NEC House 2015 สุขุมวิท 21 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 4
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2562 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนคาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 นโยบายและแนวปฏิบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญ และการเตรียมตัวนักเรียนสู่โลกอนาคต โรงเรียนอัสสัมชัญ 13 พ.ค. 2562 6 ชั่วโมง 0 นาที
2562 เรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 14 พ.ค. 2562 6 ชั่วโมง 0 นาที
2562 การสอน STEM อาจารย์ ดร.สิริวัฒน์ พงศ์แพทย์พินิจ ห้อง STEM 1 ตึก AC 2000 6 ส.ค. 2562 1 ชั่วโมง 0 นาที
2562 นำเสนอหุ่นยนต์ ROBBO โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ห้อง STEM1 10 ก.ย. 2562 1 ชั่วโมง 0 นาที
2562 การจัดการเรียนรู้วิชา Coding : การเรียนรู้ด้วยหุ่นยนต์รุ่น 1 ระดับประถมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 15 ต.ค. 2562-16 ต.ค. 2562 14 ชั่วโมง 0 นาที
2562 การพัฒนาคุณภาพครูสู่นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์2 7 พ.ย. 2562 2 ชั่วโมง 0 นาที
2562 ไปปฏิบัติธรรม วัดบรมสถล (วัดดอน) 17 พ.ย. 2562 6 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การสอน STEM โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 23 เม.ย. 2561-24 เม.ย. 2561 12 ชั่วโมง 0 นาที
2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอบรมวิทยาการคำนวณขั้นพื้นฐาน Apple South Asia (Thailand) ชั้น44 ออฟฟิสเศส แอทเซ็นทรัลเวิลด์ 26 เม.ย. 2561 3 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การศึกษาดูงานที่ประเทสไต้หวัน ประเทศไต้หวัน 3 พ.ค. 2561-7 พ.ค. 2561 14 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การก้าวสู่ 4.0 ของครูอัสสัมชัญ ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที
2561 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 พ.ค. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที
2561 นำทำวิจัย ครั้งที่ 1 ห้องประชุม St.Peter 5 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 กิจกรรมออกกำลังกาย/แกว่งแขนเพื่อสุขภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 8 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การจัดทำวิจัยโดย ผศ.ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ร่วมฟังบรรยายธรรม ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 29 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 Training "นำทำวิจัย" ห้องสมุดดิจิตอล Digital library กับ ห้อวเรียนคอม 1-2 3 ก.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 โรงเรียนรอบรู้เรื่องสุขภาพ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 18 ก.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การบันทึกคะแนนประเมินระหว่างเรียนเข้าโปรแกรม ห้องสมุด ชั้น2 ตึกพระนางฯ 6 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ฟังและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฝากเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปีการศึกษา2561 ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 10 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 Waldrof ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 24 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การพัฒนาบุคลากรอายุงาน 0-5ปี ชวาลันรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม 21 ต.ค. 2561-22 ต.ค. 2561 13 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การค้นหาศักยภาพของตนเองและการทำงานอย่างมีความสุข ปีการศึกษา 2561 ณ ประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 9 พ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 กฏหมายการศึกษา กฏหมายลิขสิทธิ์ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 7 ธ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 อบรมกฏหมายเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน กฏหมายสิทธิเด็ก พ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาฯ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 8 ก.พ. 2562 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การเรียนรู้สู่การพัฒนา EQ, MQ ของนักเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ 11 พ.ค. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การวิเคราะห์ SWOT โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2561-2565 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 12 พ.ค. 2560 2 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรม101 วินัยเชิงบวกแห่งศตวรรษที่ 21 วิทยากรโดยดร.ปนัดดา ธนาเศรษฐกร โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 12 พ.ค. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมฟื้นฟูจิตใจวิถีนักบุญหลุยส์ มารี โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 20 พ.ค. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 กระบวนการ The 7 Habits School ณ ห้องประชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 27 พ.ค. 2560-28 พ.ค. 2560 15 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การใช้งานระบบเก็บคะแนนสำหรับครูผู้สอน (ครั้งที่ 2) ห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 5 ก.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การปฏิบัติธรรมครู ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 22 ก.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 Classroom App ห้อง STEM1 ตึกอัสสัมชัญ 2000 ชั้น 4 14 ธ.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 ปฏิบัติธรรมครู ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 ธ.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 iPad for ICT&Innovation Coach ห้องรับรองฝ่ายวิชาการชั้น 2 ตึกพระนางฯ 7 มี.ค. 2559-9 มี.ค. 2559 18 ชั่วโมง 0 นาที
2559 อบรม " การเสริมสร้างประสิทธิ-ภาพการทำงานเป็นทีม " ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 12 พ.ค. 2559 6 ชั่วโมง 0 นาที
2559 อบรม " เทคนิคการคิดอย่างสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน/การทำงาน " ( บ่าย ) ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 พ.ค. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 อบรม " การสร้างวัฒนธรรมการบริการ ACP ที่เป็นเลิศ " ครูสนับสนุน ( เช้า ) ห้องสมุดตึกหิรัญสมโภช 13 พ.ค. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 " Digital Thailand 2016" ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ 28 พ.ค. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 วัคซีนเด็กในวัยเรียนและวัคซีนผู้ใหญ่ ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 17 มิ.ย. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 iPad IT Management ห้อง STEM 3 ตึกไมเกิ้ลชั้น 4 25 มิ.ย. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 กระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ห้องประชุม 1 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 ก.ค. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 ครูพุทธเข้าร่วมฟังธรรม ปี.ก.ศ.2559 ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 8 ก.ค. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 อบรมพร้อมเพย์ ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 15 ก.ค. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 office 365 ห้องเซนต์ปีเตอร์ 19 ก.ย. 2559 4 ชั่วโมง 30 นาที
2559 Information Management Serrices ห้อง EP 2/1 26 ก.ย. 2559 1 ชั่วโมง 30 นาที
2559 ครูพุทธ ปฏิบัติธรรม 8 - 9 ต.ค. 2559 วัดมหาธาตุยุวรราชรังสฤษฏ์ราชวรมหาวิหาร พระนคร กทม. 8 ต.ค. 2559-9 ต.ค. 2559 19 ชั่วโมง 0 นาที
2559 Empower Your business เสริมกำลังความสำเร็จของธุรกิจด้วยเอชพีเทคโนโลยี บริษัทเอชพี ปทท. 18 พ.ย. 2559 6 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การสร้างนวัตกรรมการบริการ ACPที่เป็นเลิศ ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 15 พ.ค. 2558 7 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ดูงานเชิงสำรวจด้านงานบริการWelcome to ACP ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ,ไปรษณีย์ไทย,ธนาคารพานิช,Mobile phone 16 พ.ค. 2558 7 ชั่วโมง 0 นาที
2558 อบรม HPเวิร์กเตชั่นเพื่อการศึกษา ห้องแกลเลอเรีย S 31 สุขุมวิท 31 16 มิ.ย. 2558 3 ชั่วโมง 30 นาที
2558 การใช้งาน Saras K12 ในระดับ Adminและหัวหน้ากลุ่มสาระ ห้องรับรองวิชาการตึกพระนางฯ 9 ก.ค. 2558 3 ชั่วโมง 0 นาที
2558 สัมมนาเชิงปฎิบัติการบุคลากรใหม่หัวข้อ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์มารีย์กรีญองเดอมองฟอร์ต ภูรีนันท์ รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 10 ก.ค. 2558-12 ก.ค. 2558 18 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การอบรม "การใช้ Firewall" ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกหิรัญสมโภช 16 ก.ค. 2558 7 ชั่วโมง 30 นาที
2558 การใช้งาน Saras K12 เบื้องต้น ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 3 ส.ค. 2558-4 ส.ค. 2558 6 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ครูพุทธปฏิบัติธรรม ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 18 ก.ย. 2558 1 ชั่วโมง 0 นาที
2558 การอบรมโปรแกรม E-book ห้องสมุดตึกหิรัญสมโภช 7 ต.ค. 2558 2 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ครูพุทธปฏิบัติธรรม ต้นบุญธรรมสถาน จังหวัดชลบุรี 9 ต.ค. 2558-10 ต.ค. 2558 20 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ครูพุทธปฏิบัติธรรม ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 27 พ.ย. 2558 1 ชั่วโมง 0 นาที
2558 Lenovo think FWD for smart Education Seminar Intercontinental Hotel (BTS Chidlom Exit 6) 2 ธ.ค. 2558 4 ชั่วโมง 0 นาที
2558 ประชุมครู ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 12 ก.พ. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2558 Overviews iPads ของกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ห้องรับรองฝ่ายวิชาการชั้น 2 ตึกพระนางฯ 15 ก.พ. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสอนคอมพิวเตอร์),   งานระดับชั้น ป.5,   กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสอนคอมพิวเตอร์),   งานระดับชั้น ป.5,   กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสอนคอมพิวเตอร์),   งานระดับชั้น ป.5,   กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสอนคอมพิวเตอร์),   งานระดับชั้น ป.5,   กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสอนคอมพิวเตอร์),   งานระดับชั้น ป.5
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (10)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสอนคอมพิวเตอร์)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น ป.5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสอนคอมพิวเตอร์)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น ป.5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสอนคอมพิวเตอร์)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น ป.5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสอนคอมพิวเตอร์)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น ป.5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การสอนคอมพิวเตอร์)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น ป.5

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (23)
 อบรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 16 พ.ค. 2562
 ผลการแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์ First Lego League Junior (FLL Jr.) Thailand 2018/19หัวข้อ MISSION MOON 20 พ.ค. 2562
 อบรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 20 พ.ค. 2562
 ประชุมนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 เดือนมิถุนายน 2562 28 มิ.ย. 2562
 ประชุมนักเรียนระดับชั้น ป.5 เดือนพฤษภาคม 2562 28 มิ.ย. 2562
 ประชุมครูระดับชั้น ป.5 28 มิ.ย. 2562
 ประชุมระดับชั้น ป.5 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 9 ก.ค. 2562
 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ACP BOWLING 2019 24 ก.ค. 2562
 อบรมครูในชั่วโมง Traning 8 ส.ค. 2562
 อบรมครูในชั่วโมง Traning 8 ส.ค. 2562
 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 19 ส.ค. 2562
 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 19 ส.ค. 2562
  ประกวดพูด​ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่​ 5 ปีการศึกษา 2562 21 ส.ค. 2562
 อบรมนักเรียน และประชุมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 21 ส.ค. 2562
 อบรมนักเรียน และประชุมคุณครูระดับชั้น ป.5 4 ก.ย. 2562
 อบรมนักเรียนระดับชั้น ป.5 21 ก.ย. 2562
 นำเสนอหุ่นยนต์ ROBBO 10 ก.ย. 2562
 การอบรมครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การจัดการเรียนรู้วิชา Coding การเรียนรู้ด้วยหุ่นยนต์ 8 พ.ย. 2562
 การเรียนการสอนเสริมหลักสูตร Coding Micro bit : Maqueen การเรียนรู้ด้วยหุ่นยนต์ 8 พ.ย. 2562
 การจัดการเรียนรู้วิชา Coding : การเรียนรู้ด้วยหุ่นยนต์รุ่น 1 ระดับประถมศึกษา 15 ต.ค. 2562
 การพัฒนาคุณภาพครูสู่นักเรียนในศตวรรษที่ 21 7 พ.ย. 2562
 การสอน STEM อาจารย์ ดร.สิริวัฒน์ พงศ์แพทย์พินิจ 6 ส.ค. 2562
 ไปปฏิบัติธรรม 17 พ.ย. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (3)
 ผลการแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์ First Lego League Junior (FLL Jr.) Thailand 2018/19หัวข้อ MISSION MOON 20 พ.ค. 2562
 การอบรมครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การจัดการเรียนรู้วิชา Coding การเรียนรู้ด้วยหุ่นยนต์ 8 พ.ย. 2562
 ภาพบรรยาการการเรียนเสริมหลักสูตรด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Coding Micro bit : Maqueen การเรียนรู้ด้วยหุ่นยนต์ 8 พ.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (10)
 อบรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 16 พ.ค. 2562
 อบรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 20 พ.ค. 2562
 ประชุมนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 เดือนมิถุนายน 2562 28 มิ.ย. 2562
 ประชุมนักเรียนระดับชั้น ป.5 เดือนพฤษภาคม 2562 28 มิ.ย. 2562
 ประชุมครูระดับชั้น ป.5 28 มิ.ย. 2562
 ประชุมระดับชั้น ป.5 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 9 ก.ค. 2562
  ประกวดพูด​ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่​ 5 ปีการศึกษา 2562 21 ส.ค. 2562
 อบรมนักเรียน และประชุมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 21 ส.ค. 2562
 อบรมนักเรียน และประชุมคุณครูระดับชั้น ป.5 4 ก.ย. 2562
 อบรมนักเรียนระดับชั้น ป.5 21 ก.ย. 2562
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (6)  
   1. อบรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   2. วิชาการ
   3. กิจกรรม
   4. พัฒนาตนเอง
   5. อื่นๆ
   6.