[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 0545
ชื่อ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
ฉายา: เจ๋ง
อายุงาน: 6 ปี 2 เดือน 30 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (23)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2564 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2564 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2563 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2563 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2563 กรรมการ
2563 กรรมการ
2563 กรรมการ
2563 กรรมการ
2563 กรรมการ
2562 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2562 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2563 Support Team การสอนออนไลน์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 และ 4 6 พ.ค. 2563 6 ชั่วโมง 0 นาที
2563 การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 และ 4 18 มิ.ย. 2563 3 ชั่วโมง 0 นาที
2563 ประชมสัมมนาเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ณ สนามหญ้าเทียม 19 มิ.ย. 2563 3 ชั่วโมง 0 นาที
2563 นวัตกรรมการศึกษาในโลกยุคใหม่และแนวใหม่ในการพัฒนาบุคลิกตนและองค์กรอย่างสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 9 ต.ค. 2563 6 ชั่วโมง 0 นาที
2563 ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1/2563 โรงเรียนอัสสัมชัญ 15 พ.ย. 2563 3 ชั่วโมง 0 นาที
2563 ปฏิบัติธรรมครูพุทธ วัดบรมสถล (วัดดอน) เขตสาทร กรุงเทพฯ 22 พ.ย. 2563 6 ชั่วโมง 0 นาที
2563 ชวนพินิจหลักภาษาไทยในการจัดการเรียนรุ้เรื่องชนิดคำไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 23 พ.ย. 2563 3 ชั่วโมง 0 นาที
2563 ดูแลนักเรียนปฏิบัติธรรม วัดบรมสถล (วัดดอน) เขตสาทร กรุงเทพฯ 27 พ.ย. 2563-28 พ.ย. 2563 10 ชั่วโมง 0 นาที
2563 การทำคลิปการสอนโดยใช้ Power point การใช้ Microsoft Teams เพื่ออัดคลิปการสอน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 29 ม.ค. 2564 2 ชั่วโมง 0 นาที
2563 แนวทางการป้องกัน การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด19 สนามหญ้าเทียม 29 ม.ค. 2564 3 ชั่วโมง 0 นาที
2562 English Development Program Rinchen Higher Secondary School Thimphu Bhutan 9 มี.ค. 2562-1 มิ.ย. 2562 200 ชั่วโมง 0 นาที
2562 ปฏิบัติธรรมครูพุทธ วักบรมสถล (วัดดอน) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 8 ก.ย. 2562 6 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การก้าวสู่ 4.0 ของครูอัสสัมชัญ ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที
2561 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 พ.ค. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที
2561 รอบรู้สุขภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 6 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 กิจกรรมออกกำลังกาย/แกว่งแขนเพื่อสุขภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 8 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 นำทำวิจัย ครั้งที่ 1 ห้องประชุม 1 เซนหลุยส์ 8 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การจัดทำวิจัยโดย ผศ.ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 รอบรู้สุขภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 19 มิ.ย. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ร่วมฟังบรรยายธรรม ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 29 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 Training "นำทำวิจัย" ห้องสมุดดิจิตอล Digital library กับ ห้อวเรียนคอม 1-2 5 ก.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 โรงเรียนรอบรู้เรื่องสุขภาพ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 18 ก.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 กระบวนการ Recycle ขวด Pet บริษัทเทยิน(ประเทศไทย)จำกัด 23 ก.ค. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ฟังและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฝากเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปีการศึกษา2561 ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 10 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ปฏิบัติธรรม ณ วัดบรมสถล(วัดดอน) กรุงเทพมหานคร 9 ก.ย. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การพัฒนาบุคลากรอายุงาน 0-5ปี ชวาลันรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม 21 ต.ค. 2561-22 ต.ค. 2561 13 ชั่วโมง 0 นาที
2561 บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2 1 พ.ย. 2561-3 พ.ย. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การค้นหาศักยภาพของตนเองและการทำงานอย่างมีความสุข ปีการศึกษา 2561 ณ ประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 9 พ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 CEFR Skill Course ณ ห้องรับรองวิชาการ ตึกพระนางฯ ชั้น 2 12 พ.ย. 2561-28 ม.ค. 2562 7 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ฟังธรรม ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 30 พ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 กฏหมายการศึกษา กฏหมายลิขสิทธิ์ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 7 ธ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การดูแลป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่อที่พบบ่อยในโรงเรียน ณ ห้องรับรองวิชาการ ตึกพระนางฯ ชั้น 2 25 ม.ค. 2562 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 อบรมกฏหมายเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน กฏหมายสิทธิเด็ก พ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาฯ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 8 ก.พ. 2562 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การเรียนรู้สู่การพัฒนา EQ, MQ ของนักเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ 11 พ.ค. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การวิเคราะห์ SWOT โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2561-2565 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 12 พ.ค. 2560 2 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรม101 วินัยเชิงบวกแห่งศตวรรษที่ 21 วิทยากรโดยดร.ปนัดดา ธนาเศรษฐกร โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 12 พ.ค. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมฟื้นฟูจิตใจวิถีนักบุญหลุยส์ มารี โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 20 พ.ค. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การปฏิบัติธรรมครู ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 23 มิ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมโรคไข้เลือดออกและวัคซีน ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 30 มิ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 แนวทางการบริหารการเงิน ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 7 ก.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การปฏิบัติธรรมครูพุทธ ครั้งที่ 1/2560 วัดบรมสถล (วัดดอน) 20 ส.ค. 2560 6 ชั่วโมง 30 นาที
2560 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (iPad) ห้องปฏิบัติการ STEM 3 ตึกไมเกิ้ล ACP 2 ก.ย. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การปฏิบัติธรรมครู ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 22 ก.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 English Program Learning Innovation: Getting Ready for Thailand Education 4.0 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั้น 17 พ.ย. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะเสี่ยงโรคกลุ่มเมตาบอริก ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถ 24 พ.ย. 2560-26 พ.ย. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 ปฏิบัติธรรมครู ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 ธ.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การพัฒนา E.Q. & M.Q. ให้ลูกรัก ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 27 ม.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที
2559 iPad for ICT&Innovation Coach ห้องรับรองฝ่ายวิชาการชั้น 2 ตึกพระนางฯ 1 เม.ย. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 iPad Aduance ห้องปฏิบัติการ STEM 3 ตึกไมเกิ้ล 18 มิ.ย. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 ครูพุทธเข้าร่วมฟังธรรม ปี.ก.ศ.2559 ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 8 ก.ค. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 อบรมพร้อมเพย์ ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 15 ก.ค. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 ครูพุทธ ปฏิบัติธรรม 8 - 9 ต.ค. 2559 วัดมหาธาตุยุวรราชรังสฤษฏ์ราชวรมหาวิหาร พระนคร กทม. 8 ต.ค. 2559-9 ต.ค. 2559 19 ชั่วโมง 0 นาที
2559 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรงพยาบาลบางปะกอก 9 15 ธ.ค. 2559 4 ชั่วโมง 0 นาที
2559 ปฏิบัติธรรม ครูพุทธ ห้องประชุมหลุยส์มารีย์ 20 ม.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานประชาสัมพันธ์,   งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานประชาสัมพันธ์,   งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (9)
แสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันภายนอก27 ส.ค. 2564
วงดนตรีไทยของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้รับเชิญให้ไปแสดงดนตรีไทย ในรายการสถานีวัฒนธรรม9 ส.ค. 2564
พิธีสวดอภิธรรมพระคุณแม่สิริมน มารดามิสศิริรัตน์ เดชอัศวกุล20 ก.ค. 2564
คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่12 ก.ค. 2564
รับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 (ส่วนที่ยังไม่ครบ)​ แบบ Drive Thru2 ก.ค. 2564
พนักงานขับรถ พนักงานดูแลนักเรียนในรถตู้ทุกคัน รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารทุกคน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)25 มิ.ย. 2564
คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 211 มิ.ย. 2564
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขัน UDO Open Championships 20218 มิ.ย. 2564
คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)19 พ.ค. 2564
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(4)
วงดนตรีไทยของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้รับเชิญให้ไปแสดงดนตรีไทย ในรายการสถานีวัฒนธรรม9 ส.ค. 2564
รับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 (ส่วนที่ยังไม่ครบ)​ แบบ Drive Thru2 ก.ค. 2564
คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 211 มิ.ย. 2564
คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)19 พ.ค. 2564

• แฟ้มผลงาน (0)