[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 0545
ชื่อ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
ฉายา: เจ๋ง
อายุงาน: 2019 ปี 11 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (2)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548    

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2562 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 iPad for ICT&Innovation Coach ห้องรับรองฝ่ายวิชาการชั้น 2 ตึกพระนางฯ 01 เม.ย. 2559 - 01 เม.ย. 2559 3
2559 iPad Aduance ห้องปฏิบัติการ STEM 3 ตึกไมเกิ้ล 18 มิ.ย. 2559 - 18 มิ.ย. 2559 3
2559 ครูพุทธเข้าร่วมฟังธรรม ปี.ก.ศ.2559 ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 08 ก.ค. 2559 - 08 ก.ค. 2559 1
2559 อบรมพร้อมเพย์ 15 ก.ค. 2559 - 15 ก.ค. 2559 1
2559 ครูพุทธ ปฏิบัติธรรม 8 - 9 ต.ค. 2559 08 ต.ค. 2559 - 09 ต.ค. 2559 19
2559 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรงพยาบาลบางปะกอก 9 15 ธ.ค. 2559 - 15 ธ.ค. 2559 4
2559 ปฏิบัติธรรม ครูพุทธ ห้องประชุมหลุยส์มารีย์ 20 ม.ค. 2560 - 20 ม.ค. 2560 1

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 ศึกษาดูงานโรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 04 พ.ย. 2559 - 04 พ.ย. 2559 3
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2562 English Development Program Rinchen Higher Secondary School Thimphu Bhutan 9 มี.ค. 2562-1 มิ.ย. 2562 200 ชั่วโมง 0 นาที
2562 ปฏิบัติธรรมครูพุทธ วักบรมสถล (วัดดอน) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 8 ก.ย. 2562 6 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การก้าวสู่ 4.0 ของครูอัสสัมชัญ ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที
2561 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 พ.ค. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที
2561 รอบรู้สุขภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 6 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 กิจกรรมออกกำลังกาย/แกว่งแขนเพื่อสุขภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 8 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 นำทำวิจัย ครั้งที่ 1 ห้องประชุม 1 เซนหลุยส์ 8 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การจัดทำวิจัยโดย ผศ.ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 รอบรู้สุขภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 19 มิ.ย. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ร่วมฟังบรรยายธรรม ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 29 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 Training "นำทำวิจัย" ห้องสมุดดิจิตอล Digital library กับ ห้อวเรียนคอม 1-2 5 ก.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 โรงเรียนรอบรู้เรื่องสุขภาพ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 18 ก.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 กระบวนการ Recycle ขวด Pet บริษัทเทยิน(ประเทศไทย)จำกัด 23 ก.ค. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ฟังและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฝากเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปีการศึกษา2561 ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 10 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ปฏิบัติธรรม ณ วัดบรมสถล(วัดดอน) กรุงเทพมหานคร 9 ก.ย. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การพัฒนาบุคลากรอายุงาน 0-5ปี ชวาลันรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม 21 ต.ค. 2561-22 ต.ค. 2561 13 ชั่วโมง 0 นาที
2561 บทเรียนออนไลน์ Rosetta Stone ภาคเรียนที่ 2 1 พ.ย. 2561-3 พ.ย. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การค้นหาศักยภาพของตนเองและการทำงานอย่างมีความสุข ปีการศึกษา 2561 ณ ประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 9 พ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 CEFR Skill Course ณ ห้องรับรองวิชาการ ตึกพระนางฯ ชั้น 2 12 พ.ย. 2561-28 ม.ค. 2562 7 ชั่วโมง 0 นาที
2561 ฟังธรรม ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 30 พ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 กฏหมายการศึกษา กฏหมายลิขสิทธิ์ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 7 ธ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การดูแลป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่อที่พบบ่อยในโรงเรียน ณ ห้องรับรองวิชาการ ตึกพระนางฯ ชั้น 2 25 ม.ค. 2562 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 อบรมกฏหมายเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน กฏหมายสิทธิเด็ก พ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาฯ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 8 ก.พ. 2562 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การเรียนรู้สู่การพัฒนา EQ, MQ ของนักเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ 11 พ.ค. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การวิเคราะห์ SWOT โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2561-2565 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 12 พ.ค. 2560 2 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรม101 วินัยเชิงบวกแห่งศตวรรษที่ 21 วิทยากรโดยดร.ปนัดดา ธนาเศรษฐกร โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 12 พ.ค. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมฟื้นฟูจิตใจวิถีนักบุญหลุยส์ มารี โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 20 พ.ค. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การปฏิบัติธรรมครู ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 23 มิ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 อบรมโรคไข้เลือดออกและวัคซีน ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 30 มิ.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 แนวทางการบริหารการเงิน ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 7 ก.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การปฏิบัติธรรมครูพุทธ ครั้งที่ 1/2560 วัดบรมสถล (วัดดอน) 20 ส.ค. 2560 6 ชั่วโมง 30 นาที
2560 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (iPad) ห้องปฏิบัติการ STEM 3 ตึกไมเกิ้ล ACP 2 ก.ย. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การปฏิบัติธรรมครู ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 22 ก.ย. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 English Program Learning Innovation: Getting Ready for Thailand Education 4.0 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั้น 17 พ.ย. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะเสี่ยงโรคกลุ่มเมตาบอริก ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถ 24 พ.ย. 2560-26 พ.ย. 2560 3 ชั่วโมง 0 นาที
2560 ปฏิบัติธรรมครู ห้องประุชุมหลุยส์ มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 ธ.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที
2560 การพัฒนา E.Q. & M.Q. ให้ลูกรัก ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา 27 ม.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที
2559 iPad for ICT&Innovation Coach ห้องรับรองฝ่ายวิชาการชั้น 2 ตึกพระนางฯ 1 เม.ย. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 iPad Aduance ห้องปฏิบัติการ STEM 3 ตึกไมเกิ้ล 18 มิ.ย. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที
2559 ครูพุทธเข้าร่วมฟังธรรม ปี.ก.ศ.2559 ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 8 ก.ค. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 อบรมพร้อมเพย์ ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 15 ก.ค. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที
2559 ครูพุทธ ปฏิบัติธรรม 8 - 9 ต.ค. 2559 วัดมหาธาตุยุวรราชรังสฤษฏ์ราชวรมหาวิหาร พระนคร กทม. 8 ต.ค. 2559-9 ต.ค. 2559 19 ชั่วโมง 0 นาที
2559 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรงพยาบาลบางปะกอก 9 15 ธ.ค. 2559 4 ชั่วโมง 0 นาที
2559 ปฏิบัติธรรม ครูพุทธ ห้องประชุมหลุยส์มารีย์ 20 ม.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานประชาสัมพันธ์,   งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานประชาสัมพันธ์,   งานประชาสัมพันธ์,   งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานประชาสัมพันธ์,   งานประชาสัมพันธ์,   งานประชาสัมพันธ์
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายธุรการ-การเงิน
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (8)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (17)
 วันเปิดกองลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 10 มิ.ย. 2562
 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 11 มิ.ย. 2562
 พิธีเปิดกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2562 11 มิ.ย. 2562
 พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชินี 24 มิ.ย. 2562
 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 24 มิ.ย. 2562
 การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562 25 มิ.ย. 2562
 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ACP BOWLING 2019 24 ก.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562 26 ก.ค. 2562
 พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 31 ก.ค. 2562
 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 19 ส.ค. 2562
 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 19 ส.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562 23 ส.ค. 2562
 การปฏิบัติธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 2 ก.ย. 2562
 ปฏิบัติธรรมครูพุทธ 8 ก.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 6/2562 20 ก.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 6/2562 20 ก.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 7/2562 15 พ.ย. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (162)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ACP​ FAMILY​ RALLY​ 201914 พ.ย. 2562
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง (Pack holiday) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 313 พ.ย. 2562
กิจกรรมคิดยามเช้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา13 พ.ย. 2562
รับคำปรึกษาด้านสุขภาพ โดยนายแพทย์จากโรงพยาบาลบางปะกอก 9 12 พ.ย. 2562
การเข้าค่ายลูกเสือสำรอง (Pack holiday) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 212 พ.ย. 2562
การเข้าค่ายลูกเสือสำรอง (Pack holiday) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 112 พ.ย. 2562
อบรมเรื่องการพัฒนาคุณภาพครูสู่นักเรียนในศตวรรษที่ 217 พ.ย. 2562
ผลการแข่งขัน ACP Basketball Championship 2019 รอบชิงชนะเลิศ30 ต.ค. 2562
กิจกรรมMorning Thinking : Halloween30 ต.ค. 2562
พิธีเปิดการแข่งขัน ACP Basketball Championship 201928 ต.ค. 2562
นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอสัมภาษณ์ผู้อำนวยการข28 ต.ค. 2562
ค่ายศิลปะสร้างสรรค์ ACP Creative Art Camp 2019 (วันสุดท้าย)9 ต.ค. 2562
ค่ายศิลปะสร้างสรรค์ ACP Creative Art Camp 2019 (วันที่สอง)8 ต.ค. 2562
ค่ายศิลปะสร้างสรรค์ ACP Creative Art Camp 2019 (วันแรก) 7 ต.ค. 2562
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปี 2562 (วันสุดท้าย)5 ต.ค. 2562
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปี 2562 วันที่สอง ช่วงกิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ4 ต.ค. 2562
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปี 2562 วันที่สอง ช่วงเช้า - บ่าย4 ต.ค. 2562
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปี 2562 วันแรก3 ต.ค. 2562
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3 ต.ค. 2562
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปี 2562 (วันสุดท้าย)2 ต.ค. 2562
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปี 2562 วันที่สอง ช่วงกิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ1 ต.ค. 2562
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปี 2562 วันที่สอง ช่วงเช้า - บ่าย1 ต.ค. 2562
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปี 2562 วันแรก30 ก.ย. 2562
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 30 ก.ย. 2562
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2562 วันสุดท้าย29 ก.ย. 2562
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2562 วันที่สอง ช่วงกิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ28 ก.ย. 2562
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2562 วันที่สอง ช่วงเช้า - บ่าย28 ก.ย. 2562
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2562 วันแรก27 ก.ย. 2562
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 627 ก.ย. 2562
กิจกรรมสัมพันธ์ครูและงานเลี้ยงสังสรรค์ครู27 ก.ย. 2562
ประชุมครูประจำเดือนกันยายน25 ก.ย. 2562
ตรวจสุขภาพครู พนักงาน ประจำปี25 ก.ย. 2562
รวมภาพการแข่งขันกีฬาสี (เดือนกันยายน)24 ก.ย. 2562
ศิษย์เก่าเยี่ยมเยียนและพบปะเพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม23 ก.ย. 2562
สวดอภิธรรมศพ คุณปรางทิพย์ พละศรี พนักงานของโรงเรียน20 ก.ย. 2562
การดำเนินการตรวจติดตามภายในโรงเรียน ครั้งที่ 1 /256220 ก.ย. 2562
นิมนต์พระมหาอดิศักดิ์ อภิปัญโญ บรรยายธรรม ก่อนสอบปลายภาค19 ก.ย. 2562
มอบเหรียญรางวัลกีฬาสี วิ่งเปรี้ยว ให้แก่นักกีฬาชั้นประถมศึกษาปีที่ 217 ก.ย. 2562
พิธีสวดภาวนาอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่มารีอา​ ​มัก​ดาเลนา​ ศิวพร​ อาจารีย์​17 ก.ย. 2562
ประกวดการพูด เรื่องความประทับใจในการไปทัศนศึกษาที่ซาฟารีเวิล์ด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 113 ก.ย. 2562
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือทางบกและทางน้ำ13 ก.ย. 2562
แสดงความยินดีกับนักเรียนชมรม Robot ที่ได้รางวัลจากการแข่งขันภายนอก13 ก.ย. 2562
มอบรางวัลให้กับนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ13 ก.ย. 2562
แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันเปียโนระดับนานาชาติ10 ก.ย. 2562
แสดงความยินดีกับรางวัลโรงเรียนดนตรีไทย100%10 ก.ย. 2562
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก และหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ให้กับนักเรียนชั้นป.19 ก.ย. 2562
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ให้กับนักเรียนชั้นป.69 ก.ย. 2562
ครูพุทธปฏิบัติธรรม ณ วัดบรมสถล8 ก.ย. 2562
ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม6 ก.ย. 2562
ต้อนรับนักเรียนคณิตศาสตร์นานาชาติ6 ก.ย. 2562
ประกวดการพูด เรื่องงานอดิเรกที่ผมรัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 26 ก.ย. 2562
พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ร่วมแสดง และผู้ให้การสนับสนุนการจัดสร้างภาพยนตร์สั้น เทิดพระคุณแม่​ เรื่อง​ "รักใดไหนเล่า.. เท่ารักของแม่"6 ก.ย. 2562
กิจกรรมโครงการโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ5 ก.ย. 2562
รวมภาพการแข่งขันกีฬาสี (เดือนสิงหาคม)3 ก.ย. 2562
กิจกรรม Open House หลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษา2 ก.ย. 2562
ปฏิบัติธรรมนักเรียน2 ก.ย. 2562
ชมรมฟุตบอลผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญ มอบเงินเข้ากองทุนโรงเรียน30 ส.ค. 2562
การแข่งขันกีฬาสี ว่ายน้ำ29 ส.ค. 2562
รับโล่ รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย100% 28 ส.ค. 2562
กิจกรรมวันวิชาการ "เปิดโลกกว้าง สร้างจินตนาการ"28 ส.ค. 2562
ตรวจคัดกรองสุขภาพฟันและช่องปาก24 ส.ค. 2562
เซ็นสัญญาจัดซื้อซอฟแวร์จัดการระบบสอนเสริม23 ส.ค. 2562
รับมอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันวิชาการ23 ส.ค. 2562
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 256222 ส.ค. 2562
งานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 3022 ส.ค. 2562
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง22 ส.ค. 2562
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ระยอง22 ส.ค. 2562
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 321 ส.ค. 2562
ประกวดพูด​ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่​ 520 ส.ค. 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา​ สพฐ.20 ส.ค. 2562
แต่งตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 256220 ส.ค. 2562
ประกวดการพูด เรื่องความประทับใจในรั้ว ACP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 619 ส.ค. 2562
การแข่งขันฟุตบอล ACP Kick for Mom 201919 ส.ค. 2562
ให้ความรู้แนวทางปฎิบัติและมาตรการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาลต่างๆ9 ส.ค. 2562
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน MOU จีน รุ่นที่ 49 ส.ค. 2562
แสดงความยินดี และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ9 ส.ค. 2562
สมโภชพระนางมารีย์พรหมจารีย์ ได้รับเกียรติยกขี้นสวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ9 ส.ค. 2562
กิจกรรมวันแม่ ช่วงบ่าย8 ส.ค. 2562
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ8 ส.ค. 2562
ให้ความรู้แก่พนักงานผู้สัมผัสอาหาร7 ส.ค. 2562
อบรมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล I/standard7 ส.ค. 2562
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 26 ส.ค. 2562
งานแถลงข่าว การแข่งขันฟุตบอล "KICK FOR MOM 2019"5 ส.ค. 2562
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 15 ส.ค. 2562
JDFA ฟุตบอลคลินิก 20194 ส.ค. 2562
การซ้อมอพยพหนีไฟ2 ส.ค. 2562
พิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรี-นาศิลป์แและศิลปะ1 ส.ค. 2562
เซ็นต์สัญญาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต1 ส.ค. 2562
อบรมสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องตัน1 ส.ค. 2562
รวมภาพการแข่งขันกีฬาสี (เดือนกรกฎาคม)31 ก.ค. 2562
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฮ่อหู และโรงเรียนสาธิตสองภาษา จากประเทศจีน31 ก.ค. 2562
ซ้อมย่อย การหนีไฟ30 ก.ค. 2562
กิจกรรม​ BOOMERANG SCHOOL TOUR 30 ก.ค. 2562
ท่านผู้อำนวยการให้โอวาททีมหุ่นยนต์ ก่อนไปแข่งขัน ณ ประเทศเกาหลีใต้30 ก.ค. 2562
ฉลองนักบุญ ยากอบ หรือ St. James ซึ่งเป็นศาสนานามของ ภราดาภูวรินทร์ เขมรัตน์อนนต์30 ก.ค. 2562
ศูนย์บริการสาธารณสุข14(แก้ว สีบุญเรือง) มาให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลโรคติดต่อ30 ก.ค. 2562
ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม27 ก.ค. 2562
ประกวดการพูด เรื่องเพื่อนรักของฉัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 327 ก.ค. 2562
พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร26 ก.ค. 2562
กิจกรรมคิดยามเช้า วันภาษาไทยแห่งชาติ25 ก.ค. 2562
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 256224 ก.ค. 2562
กิจกรรมเกมรักกันฉันท์พี่น้องระหว่างพี่ ป.5 กับ น้อง ป.324 ก.ค. 2562
กิจกรรมเกมรักกันฉันท์พี่น้องระหว่างพี่ ป.4 กับ น้อง ป.223 ก.ค. 2562
แสดงความยินดีกับวงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ที่ได้รับรางวัลจากภายนอก23 ก.ค. 2562
มอบถ้วยรางวัลจากการแข่งขัน ACP BOWLING 201923 ก.ค. 2562
บริษัท S&P จัดกิจกรรมแต่งหน้าเค้ก19 ก.ค. 2562
ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 1/256219 ก.ค. 2562
ร่วมสวดภาวนาให้แก่ดวงวิญญาณของภราดา สตีเฟ่น สุนัย กาญจนารัณย์ 19 ก.ค. 2562
พิธีสดุดีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต19 ก.ค. 2562
อบรม Visual Thinking Empower Your Mind and Rewire Your Brain18 ก.ค. 2562
บริษัท gammaco มอบรางวัลให้กับนักเรียนทีม ACP MISSION MOON18 ก.ค. 2562
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ18 ก.ค. 2562
กิจกรรมละครเวทีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต18 ก.ค. 2562
พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 256215 ก.ค. 2562
การแข่งขัน ACP BOWLING 2019 (วันที่สอง)15 ก.ค. 2562
การแข่งขัน ACP BOWLING 2019 (วันแรก)15 ก.ค. 2562
กิจกรรมคิดยามเช้า สัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต12 ก.ค. 2562
ตัวแทนบริษัทพรทิพย์เทรเวล จำกัด ได้นำกระเช้าเข้าเยี่ยมคารวะท่านผู้อำนวยการ10 ก.ค. 2562
ให้ความรู้และการเตรียมจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล (iPSLE)9 ก.ค. 2562
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 (สำหรับนักเรียนที่อายุไม่ถึง 9 ปีและยังไม่เคยรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่มาก่อน)8 ก.ค. 2562
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่1/25628 ก.ค. 2562
โรงเรียน Wutong Primary school ,Tianjin,China มาเยี่ยมชมการเรียนการสอน5 ก.ค. 2562
แสดงความยินดีรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำจากภายนอก5 ก.ค. 2562
ลงทะเบียนจองสิทธิ์นักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 25634 ก.ค. 2562
Visit from Assistant General Rev. Bro. Pratap Reddy4 ก.ค. 2562
นิมนต์พระมหาอดิศักดิ์ อภิปัญโญ บรรยายธรรมให้นักเรียนฟัง4 ก.ค. 2562
กิจกรรม Morning Thinking Activities คิดยามเช้าคณิตศาสตร์3 ก.ค. 2562
ร่วมทำบุญและบริจาคในโอกาสวันเข้าพรรษา2 ก.ค. 2562
ประชุมพนักงานประจำเดือน1 ก.ค. 2562
ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน1 ก.ค. 2562
ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา1 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม AC V RUN 201928 มิ.ย. 2562
กิจกรรมวันสุนทรภู่26 มิ.ย. 2562
บรรยากาศ ACP ยินดีต้อนรับพี่ๆจากอัสสัมชัญคอนแวนต์มาเรียนที่ ACC25 มิ.ย. 2562
ตรวจคัดกรองสุขภาพพนักงานขับรถตู้ร่วมบริการ พี่เลี้ยงประจำรถตู้ พนักงานร้านค้า และแม่ครัว24 มิ.ย. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สัมพันธ์ชุมชน24 มิ.ย. 2562
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใหม่ประจำปีการศึกษา 256323 มิ.ย. 2562
การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่สุดท้าย)23 มิ.ย. 2562
การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่สอง)21 มิ.ย. 2562
การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562 (วันแรก)21 มิ.ย. 2562
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่17 มิ.ย. 2562
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 256217 มิ.ย. 2562
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 256217 มิ.ย. 2562
สวดภาวนา วจนพิธีกรรมอุทิศแด่ เปโตร ม.สมาน มารีศรีสวัสดิ์17 มิ.ย. 2562
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลพญาไท3 เข้าพบท่านผู้อำนวยการ14 มิ.ย. 2562
มอบธงประธานสี ปีการศึกษา 256214 มิ.ย. 2562
แสดงความยินดีรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำจากภายนอก12 มิ.ย. 2562
มอบเงินรางวัล แก่นักเรียนที่แข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ( ระดับประเทศ)11 มิ.ย. 2562
การอบรม GREEN SCHOOL CAMP11 มิ.ย. 2562
หาเสียงเลือกประธานนักเรียน11 มิ.ย. 2562
กิจกรรม “1 เล่มอ่าน 1 ล้านความรู้ ”11 มิ.ย. 2562
พิธีเปิดกองลูกเสือ ปีการศึกษา 256210 มิ.ย. 2562
ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลและให้โอวาททีม ACP MISSION MOON9 มิ.ย. 2562
ผู้ปกครองแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ7 มิ.ย. 2562
กิจกรรมเกมรักกันฉันท์พี่น้องระหว่างพี่ ป.6 กับ น้อง ป.17 มิ.ย. 2562
ผลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำกรมพลศึกษาประจำปี 25626 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 25626 มิ.ย. 2562
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก5 มิ.ย. 2562
พิธีเฉลิมฉลอง 350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม4 มิ.ย. 2562
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (วันสุดท้าย)4 มิ.ย. 2562
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (วันที่สาม)4 มิ.ย. 2562
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (วันที่สอง)4 มิ.ย. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(135)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ACP​ FAMILY​ RALLY​ 201914 พ.ย. 2562
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง (Pack holiday) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 313 พ.ย. 2562
กิจกรรมคิดยามเช้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา13 พ.ย. 2562
รับคำปรึกษาด้านสุขภาพ โดยนายแพทย์จากโรงพยาบาลบางปะกอก 9 12 พ.ย. 2562
การเข้าค่ายลูกเสือสำรอง (Pack holiday) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 212 พ.ย. 2562
การเข้าค่ายลูกเสือสำรอง (Pack holiday) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 112 พ.ย. 2562
อบรมเรื่องการพัฒนาคุณภาพครูสู่นักเรียนในศตวรรษที่ 217 พ.ย. 2562
ผลการแข่งขัน ACP Basketball Championship 2019 รอบชิงชนะเลิศ30 ต.ค. 2562
กิจกรรมMorning Thinking : Halloween30 ต.ค. 2562
พิธีเปิดการแข่งขัน ACP Basketball Championship 201928 ต.ค. 2562
นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอสัมภาษณ์ผู้อำนวยการข28 ต.ค. 2562
ค่ายศิลปะสร้างสรรค์ ACP Creative Art Camp 2019 (วันสุดท้าย)9 ต.ค. 2562
ค่ายศิลปะสร้างสรรค์ ACP Creative Art Camp 2019 (วันที่สอง)8 ต.ค. 2562
ค่ายศิลปะสร้างสรรค์ ACP Creative Art Camp 2019 (วันแรก) 7 ต.ค. 2562
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปี 2562 (วันสุดท้าย)5 ต.ค. 2562
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปี 2562 วันที่สอง ช่วงกิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ4 ต.ค. 2562
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปี 2562 วันที่สอง ช่วงเช้า - บ่าย4 ต.ค. 2562
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปี 2562 วันแรก3 ต.ค. 2562
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปี 2562 (วันสุดท้าย)2 ต.ค. 2562
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปี 2562 วันที่สอง ช่วงกิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ1 ต.ค. 2562
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปี 2562 วันที่สอง ช่วงเช้า - บ่าย1 ต.ค. 2562
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปี 2562 วันแรก30 ก.ย. 2562
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 30 ก.ย. 2562
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2562 วันสุดท้าย29 ก.ย. 2562
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2562 วันที่สอง ช่วงกิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ28 ก.ย. 2562
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2562 วันที่สอง ช่วงเช้า - บ่าย28 ก.ย. 2562
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2562 วันแรก27 ก.ย. 2562
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 627 ก.ย. 2562
กิจกรรมสัมพันธ์ครูและงานเลี้ยงสังสรรค์ครู27 ก.ย. 2562
ประชุมครูประจำเดือนกันยายน25 ก.ย. 2562
ตรวจสุขภาพครู พนักงาน ประจำปี25 ก.ย. 2562
รวมภาพการแข่งขันกีฬาสี (เดือนกันยายน)24 ก.ย. 2562
ศิษย์เก่าเยี่ยมเยียนและพบปะเพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม23 ก.ย. 2562
สวดอภิธรรมศพ คุณปรางทิพย์ พละศรี พนักงานของโรงเรียน20 ก.ย. 2562
การดำเนินการตรวจติดตามภายในโรงเรียน ครั้งที่ 1 /256220 ก.ย. 2562
นิมนต์พระมหาอดิศักดิ์ อภิปัญโญ บรรยายธรรม ก่อนสอบปลายภาค19 ก.ย. 2562
มอบเหรียญรางวัลกีฬาสี วิ่งเปรี้ยว ให้แก่นักกีฬาชั้นประถมศึกษาปีที่ 217 ก.ย. 2562
ประกวดการพูด เรื่องความประทับใจในการไปทัศนศึกษาที่ซาฟารีเวิล์ด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 113 ก.ย. 2562
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือทางบกและทางน้ำ13 ก.ย. 2562
แสดงความยินดีกับนักเรียนชมรม Robot ที่ได้รางวัลจากการแข่งขันภายนอก13 ก.ย. 2562
มอบรางวัลให้กับนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ13 ก.ย. 2562
แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันเปียโนระดับนานาชาติ10 ก.ย. 2562
แสดงความยินดีกับรางวัลโรงเรียนดนตรีไทย100%10 ก.ย. 2562
ครูพุทธปฏิบัติธรรม ณ วัดบรมสถล8 ก.ย. 2562
ประกวดการพูด เรื่องงานอดิเรกที่ผมรัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 26 ก.ย. 2562
พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ร่วมแสดง และผู้ให้การสนับสนุนการจัดสร้างภาพยนตร์สั้น เทิดพระคุณแม่​ เรื่อง​ "รักใดไหนเล่า.. เท่ารักของแม่"6 ก.ย. 2562
กิจกรรมโครงการโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ5 ก.ย. 2562
รวมภาพการแข่งขันกีฬาสี (เดือนสิงหาคม)3 ก.ย. 2562
กิจกรรม Open House หลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษา2 ก.ย. 2562
ปฏิบัติธรรมนักเรียน2 ก.ย. 2562
ชมรมฟุตบอลผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญ มอบเงินเข้ากองทุนโรงเรียน30 ส.ค. 2562
กิจกรรมวันวิชาการ "เปิดโลกกว้าง สร้างจินตนาการ"28 ส.ค. 2562
ตรวจคัดกรองสุขภาพฟันและช่องปาก24 ส.ค. 2562
เซ็นสัญญาจัดซื้อซอฟแวร์จัดการระบบสอนเสริม23 ส.ค. 2562
รับมอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันวิชาการ23 ส.ค. 2562
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 256222 ส.ค. 2562
แต่งตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 256220 ส.ค. 2562
ประกวดการพูด เรื่องความประทับใจในรั้ว ACP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 619 ส.ค. 2562
การแข่งขันฟุตบอล ACP Kick for Mom 201919 ส.ค. 2562
ให้ความรู้แนวทางปฎิบัติและมาตรการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาลต่างๆ9 ส.ค. 2562
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน MOU จีน รุ่นที่ 49 ส.ค. 2562
แสดงความยินดี และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ9 ส.ค. 2562
สมโภชพระนางมารีย์พรหมจารีย์ ได้รับเกียรติยกขี้นสวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ9 ส.ค. 2562
กิจกรรมวันแม่ ช่วงบ่าย8 ส.ค. 2562
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ8 ส.ค. 2562
อบรมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล I/standard7 ส.ค. 2562
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 26 ส.ค. 2562
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 15 ส.ค. 2562
JDFA ฟุตบอลคลินิก 20194 ส.ค. 2562
การซ้อมอพยพหนีไฟ2 ส.ค. 2562
พิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรี-นาศิลป์แและศิลปะ1 ส.ค. 2562
เซ็นต์สัญญาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต1 ส.ค. 2562
อบรมสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องตัน1 ส.ค. 2562
รวมภาพการแข่งขันกีฬาสี (เดือนกรกฎาคม)31 ก.ค. 2562
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฮ่อหู และโรงเรียนสาธิตสองภาษา จากประเทศจีน31 ก.ค. 2562
ซ้อมย่อย การหนีไฟ30 ก.ค. 2562
กิจกรรม​ BOOMERANG SCHOOL TOUR 30 ก.ค. 2562
ท่านผู้อำนวยการให้โอวาททีมหุ่นยนต์ ก่อนไปแข่งขัน ณ ประเทศเกาหลีใต้30 ก.ค. 2562
ฉลองนักบุญ ยากอบ หรือ St. James ซึ่งเป็นศาสนานามของ ภราดาภูวรินทร์ เขมรัตน์อนนต์30 ก.ค. 2562
ศูนย์บริการสาธารณสุข14(แก้ว สีบุญเรือง) มาให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลโรคติดต่อ30 ก.ค. 2562
ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม27 ก.ค. 2562
ประกวดการพูด เรื่องเพื่อนรักของฉัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 327 ก.ค. 2562
พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร26 ก.ค. 2562
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 256224 ก.ค. 2562
กิจกรรมเกมรักกันฉันท์พี่น้องระหว่างพี่ ป.5 กับ น้อง ป.324 ก.ค. 2562
กิจกรรมเกมรักกันฉันท์พี่น้องระหว่างพี่ ป.4 กับ น้อง ป.223 ก.ค. 2562
แสดงความยินดีกับวงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ที่ได้รับรางวัลจากภายนอก23 ก.ค. 2562
มอบถ้วยรางวัลจากการแข่งขัน ACP BOWLING 201923 ก.ค. 2562
บริษัท S&P จัดกิจกรรมแต่งหน้าเค้ก19 ก.ค. 2562
ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 1/256219 ก.ค. 2562
ร่วมสวดภาวนาให้แก่ดวงวิญญาณของภราดา สตีเฟ่น สุนัย กาญจนารัณย์ 19 ก.ค. 2562
พิธีสดุดีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต19 ก.ค. 2562
อบรม Visual Thinking Empower Your Mind and Rewire Your Brain18 ก.ค. 2562
บริษัท gammaco มอบรางวัลให้กับนักเรียนทีม ACP MISSION MOON18 ก.ค. 2562
พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 256215 ก.ค. 2562
การแข่งขัน ACP BOWLING 2019 (วันที่สอง)15 ก.ค. 2562
กิจกรรมคิดยามเช้า สัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต12 ก.ค. 2562
ตัวแทนบริษัทพรทิพย์เทรเวล จำกัด ได้นำกระเช้าเข้าเยี่ยมคารวะท่านผู้อำนวยการ10 ก.ค. 2562
ให้ความรู้และการเตรียมจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล (iPSLE)9 ก.ค. 2562
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 (สำหรับนักเรียนที่อายุไม่ถึง 9 ปีและยังไม่เคยรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่มาก่อน)8 ก.ค. 2562
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่1/25628 ก.ค. 2562
โรงเรียน Wutong Primary school ,Tianjin,China มาเยี่ยมชมการเรียนการสอน5 ก.ค. 2562
แสดงความยินดีรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำจากภายนอก5 ก.ค. 2562
ลงทะเบียนจองสิทธิ์นักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 25634 ก.ค. 2562
Visit from Assistant General Rev. Bro. Pratap Reddy4 ก.ค. 2562
นิมนต์พระมหาอดิศักดิ์ อภิปัญโญ บรรยายธรรมให้นักเรียนฟัง4 ก.ค. 2562
กิจกรรม Morning Thinking Activities คิดยามเช้าคณิตศาสตร์3 ก.ค. 2562
ร่วมทำบุญและบริจาคในโอกาสวันเข้าพรรษา2 ก.ค. 2562
ประชุมพนักงานประจำเดือน1 ก.ค. 2562
ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน1 ก.ค. 2562
ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา1 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม AC V RUN 201928 มิ.ย. 2562
กิจกรรมวันสุนทรภู่26 มิ.ย. 2562
บรรยากาศ ACP ยินดีต้อนรับพี่ๆจากอัสสัมชัญคอนแวนต์มาเรียนที่ ACC25 มิ.ย. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สัมพันธ์ชุมชน24 มิ.ย. 2562
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใหม่ประจำปีการศึกษา 256323 มิ.ย. 2562
การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่สุดท้าย)23 มิ.ย. 2562
การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่สอง)21 มิ.ย. 2562
การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562 (วันแรก)21 มิ.ย. 2562
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 256217 มิ.ย. 2562
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 256217 มิ.ย. 2562
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลพญาไท3 เข้าพบท่านผู้อำนวยการ14 มิ.ย. 2562
มอบธงประธานสี ปีการศึกษา 256214 มิ.ย. 2562
แสดงความยินดีรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำจากภายนอก12 มิ.ย. 2562
มอบเงินรางวัล แก่นักเรียนที่แข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ( ระดับประเทศ)11 มิ.ย. 2562
การอบรม GREEN SCHOOL CAMP11 มิ.ย. 2562
หาเสียงเลือกประธานนักเรียน11 มิ.ย. 2562
กิจกรรม “1 เล่มอ่าน 1 ล้านความรู้ ”11 มิ.ย. 2562
พิธีเปิดกองลูกเสือ ปีการศึกษา 256210 มิ.ย. 2562
ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลและให้โอวาททีม ACP MISSION MOON9 มิ.ย. 2562
ผู้ปกครองแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ7 มิ.ย. 2562
กิจกรรมเกมรักกันฉันท์พี่น้องระหว่างพี่ ป.6 กับ น้อง ป.17 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 25626 มิ.ย. 2562
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก5 มิ.ย. 2562
พิธีเฉลิมฉลอง 350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม4 มิ.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)