Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5935 : ลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนและจัดเตรียมเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์ประกอบกำรเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564

ระหว่างวันพฤหัสที่ 11 - วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564  เวลา 08.30 - 14.30 น. โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  กำหนดให้ผู้ปกครองนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก มาลงทะเบียนรับมอบตัวนักเรียนและการจัดเตรียมเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์ประกอบการ เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องธุรการ-การเงิน และ ใต้ตึกอัสสัมชัญ 2000

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 56 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เกียรติศักดิ์    เพ็ญพาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 162 ครั้ง (Login 33 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 129 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3