Assumption College Primary Section.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : งานพัสดุ-ครุภัณฑ์

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(1)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน()
-มอบหมายหน้าที่งาน(2) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(2)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(3)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
-เอกสารจาก e-office(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : งานพัสดุ-ครุภัณฑ์

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : งานพัสดุ-ครุภัณฑ์

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (1)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
06 มิ.ย. 2556 06 มิ.ย. 2556   P แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ 2         0   2 *** *** ผ่านมาแล้ว 1778 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (2) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ 3   แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัสดุ-ครุภัณฑ์
  งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ 1   แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัสดุ-ครุภัณฑ์

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (2)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : 1.กำกับและติดตามการทำงานของงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 2.รับ-ตรวจสอบรายการพัสดุ-ครุภัณฑ์จากร้านค้ากับใบส่งของและนำส่งให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 3.ลงบัญชีทรัพย์สิน โดยแยกประเภทและคำนวณค่าเสื่อมรายเดือน 4.สำรวจ ตรวจติดตามทรัพย์สินของโรงเรียนเพื่อดูสภาพปัจจุบัน 5.จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : 1.กำกับและติดตามการทำงานของงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพภายใน 2.รับ-ครวจสอบรายการพัสดุ-ครุภัณฑ์จากร้านค้ากำกับใบส่งของและนำส่งให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 3.ลงบัญชีทรัพย์สิน โดยแยกประเภทและคำนวณค่าเสื่อมรายเดือน 4.สำรวจ ตรวจติดตามทรัพย์สินของโรงเรียนเพื่อดูสภาพปัจจุบัน 5.จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (3)

ขั้นตอน: แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัสดุ-ครุภัณฑ์
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มาสเตอร์  ฐิติวัฒน์    จตุรวิธวงศ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ประธานกรรมการ
 มิส  อำไพพร    สุวรรณกาญจน์ กรรมการและเลขานุการ
 มาสเตอร์  หนูออน    สันตะนาโท (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) กรรมการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน งานทะเบียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ฐิติวัฒน์    จตุรวิธวงศ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ฐิติวัฒน์    จตุรวิธวงศ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )


เอกสารจาก e-office (0 )
เอกสารจากหนังสือเข้า (0)

เอกสารจากบันทึกข้อความ (0)