<< Home
   
  - สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า ปีการศึกษา 2557-2559
  - สถิติการใช้น้ำประปา ปีการศึกษา 2557-2559
  - สถิติการใช้รถโรงเรียนของฝ่ายต่าง ๆ งานยานพาหนะ ปีการศึกษา 2556-2558
  - สถิติการใช้อาคารเรียน ปีการศึกษา 2558-2559
  - จำนวนห้องเรียน ปีการศึกษา 2559
  - สถิติการใช้ห้องพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558
   
   
  - ระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษาปี 2557-2558
        ระบบสารสนเทศปี 2557 | ระบบสารสนเทศปี 2558
  - สรุปการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานครู ปีการศึกษา 2559
  - สรุปการดำเนินงานในระบบ SWIS
        ปีการศึกษา 2556 | ปีการศึกษา 2557 | ปีการศึกษา 2558
  - ข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
        ปีการศึกษา 2556 | ปีการศึกษา 2557 | ปีการศึกษา 2558
  - ข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ
        ปีการศึกษา 2556 | ปีการศึกษา 2557 | ปีการศึกษา 2558
  - ผลการดำเนินงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 3 ปี 2556-2558
  - สรุปบุคลากรครูที่ได้รับรางวัล ประจำปีการศึกษา 2554-2561
   
   
  - สรุปผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนแต่ละระดับชั้น และแต่ละกลุ่มสาระฯ ย้อนหลัง 3 ปี ปีการศึกษา 2556-2558
  - สรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ย้อนหลัง 3 ปี ปีการศึกษา 2556-2558
  - สรุปการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ย้อนหลัง 3 ปี ปีการศึกษา 2556-2558
  - สรุปผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ช่วงชั้นที่ 2 ย้อนหลัง 3 ปี ปีการศึกษา 2556-2558
  - สรุปผลการแข่งขันด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2556 - 2558
   
   
  - สรุปการแข่งขันกิจกรรมภายนอก ปีการศึกษา 2556-2559
   
   
  - บุคลากรครูโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2556 - 2559
  - จำนวนครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2556 - 2559
  - สถิติจำนวนและร้อยละของครูผู้สอนในแต่ละระดับชั้น ปีการศึกษา 2556 - 2559
  - สถิติจำนวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ปีการศึกษา 2556 - 2559
  - สรุปงบประมาณรายจ่าย ปีการศึกษา 2556 - 2559