บทภาวนา ถวายสดุดีท่านนักบุญมงฟอร์ด

บนหลุมฝังศพของท่านนักบุญหลุยส์มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ด
มีข้อความจารึกบน แผ่นศิลาเป็นภาษาลาติน
ได้สรุปชีวิตของท่านนักบุญ ไว้อย่างดียิ่ง มีใจความว่า
"...ท่านทั้งหลายที่ผ่านมาทางนี้ ท่านเห็นอะไรบ้าง ?
ท่านเห็นแสงสว่างที่ดับแล้ว
ท่านเห็นบุรุษผู้ทุ่มตัวในไฟความรัก
ผู้ยอมเป็นทุกสิ่งสำหรับทุกคน
คือผู้นี้ หลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
หากท่านอยากทราบถึงชีวิตของบุคคลผู้นี้
ก็ไม่มีผู้ใดศักดิ์สิทธิ์กว่าท่านผู้นี้
ในเรื่องการใช้โทษบาป
ไม่มีใครบำเพ็ญตบะเท่าท่านผู้นี้
ในเรื่องความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระมารดามารีอา
ท่านเหมือนนักบุญแบร์นาร์ด ผู้ที่ไม่มีใครเทียบเท่า
ในฐานะเป้นสงฆ์ของพระคริสตเจ้า ท่านแสดงถึง
องค์พระคริสตเจ้าอย่างแท้จริง ในทุกกิจการของท่าน
ท่านเทศน์ถึงพระองค์ทั่วทุกหนทุกแห่ง โดยมิรู้เหน็ดเหนื่อย
ท่านได้หยุดพักก็เพียงในหลุมศพเท่านั้น
ท่านเป็นบิดาของผู้ยากจน
เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองเด็กกำพร้า
เป็นผู้นำคนบาปให้กลับมาหาพระเป็นเจ้า
ความตายอย่างรุ่งเรืองของท่าน
เป็นภาพพจน์แห่งชีวิตท่าน
ท่านมีชีวิตอยู่ แบบเดียวที่ท่านสิ้นชีวิตไป "

...GOD ALONE...

บทภาวนาต่อท่านนักบุญ

ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระองค์ทรงส่งบุรุษผู้มีน้ำใจดีคนหนึ่ง นามว่า หลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
ให้เป็นแบบอย่างด้านความรัก เมตตา การเสียสละ การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยชีวิต โดยเฉพาะกับ
บุคคลที่ต่ำต้อย คนไร้ที่พึ่ง คนที่ไร้โอกาสในสังคม ให้ได้รับเกียรติ สมกับเป็นพระฉายาลักษณ์ของ
พระองค์ ขอพระองค์โปรดประทานกำลังแก่พวกลูก

...จงมาดูเถิด...

Montfort © 2016 Assumption College Primary Section.