<< Home
  ปีการศึกษา 2555  
  - ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  
  ปีการศึกษา 2554  
  - การศึกษาการรับรู้ ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ปกครองและศิษย์เก่าเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมในอนาคต โดย ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์ และคณะที่ปรึกษา  
  - รายงานการถอดบทเรียน องค์กรทางการศึกษาที่มีการบริหารจัดการดีเด่น "โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม" เสนอต่อ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
  ปีการศึกษา 2553  
  การศึกษาสภาพการปฏิบัติจริงด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ปีการศึกษา 2553 โดยมิสนิศารัตน์ คงสวัสดิ์ สังกัดงานวิจัย ฝ่ายวิชาการ  
 
 
 
งานวิจัยปีการศึกษา 2556
การศึกษาผลการพัฒนาทักษะการทดลองของที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึก ของมิสวันดี จูเปี่ยม
การพัฒนาการเขียนคาที่มีตัว ร ล และคาควบกล้าโดยใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะการเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 ของมิสนันท์นิชา นิธิวงศ์กุลภัทร
ิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกด้านดนตรีสากล ของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ของ ม.ขจรพรรณ แก้วสุวรรณ์
การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการดาเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ปีการศึกษา 2556 ของมิสนิศารัตน์ คงสวัสดิ์
การพัฒนาทักษะการระบายสี Oil Pastels ด้วยเทคนิคระบายสี 5 เทคนิค ของนักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมปี การศึกษา 2556 ของมิสวชิรา วงศ์พันธุ์
การพัฒนาคุณภาพการผันเสียงวรรณยุกติ์ สัทอักษรภาษาจีนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะและสื่ออินเตอร์เน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ของมิสชุติมา ภาคกาย
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านจับใจความสาคัญ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนศึกสายเลือด ของนักเรียน ระดับชั้นป. 6/3 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ ของมิสสุภาวดี คำฝึกฝน
การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละการลดราคา กำไร ขาดทุน ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 ของมิสธิติยา ใจชื่น
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ B-SLIM Model ของนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 4/7 ปีการศึกษา 2556 ของ ม.อดิศักดิ์ ศรีวรกุล
การศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ วิชา ภาษาไทย ชั้น ป. 1 – 6 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ของมิสรัตนา คอมแพงจันทร์
การแก้ปัญหาการเรียนวิชาพิมพ์ดีดสัมผัสภาษาอังกฤษโดยใช้แรงเสริมทางบวกด้วยเบี้ยอรรถกร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ปีการศึกษา 2556. ของมิสนัตติกาญจน์ ทองบุญฤทธิ์
การศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ปีกรศึกษา 2557 ของ ม.ณัฐพัฒน์ มงคลวรกิจชัย
 
งานวิจัยปีการศึกษา 2555
- การพัฒนาความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7 โดยใช้รูปแบบการสอน Communicative Approach (3P) และสื่อการสอน ของ ม.อดิศักดิ์ ศรีวรกุล
- การพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน ด้วยกิจกรรมคิดยามเช้า ( Morning Thinking Activity) ของ มิสจิราวรรณ เกิดผล
- การศึกษาความสามารถการใช้ทักษะชีวิตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ปีการศึกษา 2554 ของ มิสชุลีพร ดัดงาม
- การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียน ด้วยสื่อหุ่นยนต์ ปีการศึกษา 2554 ของ มิสดารณี ไทยประเสริฐ
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของ จานวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม ของ มิสประภัสสร บางอ้น
- การพัฒนาการเขียนสะกดคาประวิสรรชนีย์และคาไม่ประวิสรรชนีย์โดยใช้ แบบฝึกหัดเสริมทักษะกระบวนการอ่านและเขียนคาประวิสรรชนีย์ ของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/8 ของ มิสรัตนาภรณ์ เนียมจันทร์
- การพัฒนาทักษะการวาดภาพคนครึ่งตัวด้วยวิธีการสอนวาดส่วนต่างๆ ของรูปคนอย่างเป็นขั้นตอน ของนักเรียนชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2554 ของ มิสวชิรา วงศ์พันธู์
- การหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Prepositions ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ของ มิสศศิพิมพ์ นิตโย
- ผลของการใช้นิทานในการพัฒนาการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2/7 จานวน 5 คน ของโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ของ มิสสุขเพ็ญ เหรียญเกษมสกุล
- การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเรียงความพัฒนาความสามารถใน การเขียนเรียงความของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ของ มิสสุภาวดี คำฝึกฝน
- การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของ มิสอรทัย น้อยญาโณ
- การหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อประสม โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ของ มิสพรวิไล ขันธวิสูตร
- ความต้องการการนิเทศการสอนของครูเครือข่ายโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ของ มิสวราภรณ์ แสงพลสิทธิ์
- ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 E ของนักเรียนชมรมนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของ มิสวันดี จูเปี่ยม
- ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสาธิต (Demonstration) ในการวาดภาพระบายสีคนเหมือนในแนว Pop Art ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ของ มิสอัญชลี วงศ์ชัยสุริยะ
- The Effect of Internet In Students Learning and Development By Miss Meriam Seno Ewican
- Case Study on Using Manipulatives in Teaching Elementary Mathematics By Mr. Rodimar O. Jaranilla
- The Mastery Level of the Grade 6 Students in Science Vocabulary at Assumption College Primary Section during the Academic Year 2013 By Mr. Chris G. De Torres
- ATTITUDE OF GRADE 2/8 TOWARDS MATHEMATICS BY RUBY G. RIVERA
- The Outcome of Learning and Understanding about Social Studies in Prathom 5 By Ann Margaret D. Ledesma
 
งานวิจัยปีการศึกษา 2554
- ความต้องการการนิเทศการสอนของครูเครือข่าย โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ของมิสวราภรณ์ แสงพลสิทธิ์
- การพัฒนาความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ปีการศึกษา 2554 โดยใช้รูปแบบการสอน Communicative Approach (3P) และสื่อการสอน ของ ม.อดิศักดิ์ ศรีวรกุล
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของโรงเรียนอัสสัมชัญและโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ของ มิสนิศารัตน์ คงสวัสดิ์
- การศึกษาผลของการใช้แรงเสริมทางบวกด้วยเบี้ยอรรถกรที่มีต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ของมิสวันดี จูเปี่ยม
- การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียน ด้วยสื่อหุ่นยนต์ ปีการศึกษา 2554 ของมิสดารณี ไทยประเสริฐ
- การศึกษาผลสัมฤทธิ์การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชาภาษาไทย เรื่องอักษรควบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ของมิสรัตนา มรพงษ์
- การพัฒนาทักษะการวาดภาพคนครึ่งตัว ด้วยวิธีการสอนวาดส่วนต่างๆ ของรูปคนอย่างเป็นขั้นตอน ของนักเรียนชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2554 ของมิสวชิรา วงศ์พันธุ์
- การพัฒนาระกบวนการคิดของผู้เรียน ด้วยกิจกรรมคิดยามเช้า (Morning Thinking Activity) ของมิสจิราวรรณ เกิดผล
- การศึกษาความสามารถการใช้ทักษะชีวิตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ปีการศึกษา 2554 ของมิสชุลีพร ดัดงาม
- การหาประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนแบบบูรณาการ หน่วยที่ 6 เรื่องด้วง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ของมิสบุญตา สหวงศ์เจริญ
- การหาประสิทธิภาพชุดของหน่วยการเรียนแบบบูรณาการหน่วยที่ 8 เรื่องปูลม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ของมิสรุจนา บุญปักษ์
- การหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Prepositions ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ของมิสศศิพิมพ์ นิตโย
- การศึกษาผลการใช้การสอนคิดแบบหมวก 6 ใบของเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ ของนักเรียน EP 6/4 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ของมิสอาจารี ศิริรัตนศักดิ์
- ผลของการใช้นิทานในการพัฒนาการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 จำนวน 5 คน ของโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ของมิสสุขเพ็ญ เหรียญเกษมสกุล
- การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเรียงความพัฒนาความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ของมิสสุภาวดี คำฝึกฝน
- การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของมิสอรทัย น้อยญาโณ
- การพัฒนาความสามารถทางการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/11 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม โดยการใช้เทคนิคการกำหนดประเด็นหลักเสริมประเด็นย่อยของมิสวัชรินทร์ รัตตะมณี
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมของมิสวราภรณ์ กิจสวัสดิ์
- การทดสอบความสามารถของโปรแกรม Antivirus เพื่อแก้ไขปัญหาการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ของ ม.ณัฐพัฒน์ มงคลวรกิจชัย
 
งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2553
- การพัฒนาผลการเรียนรู้และความสามารถ ในการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL งานวิจัยในชั้นเรียนของ มิสวราภรณ์ กิจสวัสดิ์
- การพัฒนาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 งานวิจัยในชั้นเรียนของมิสรัตนาภรณ์ เนียมจันทร์
- การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึก งานวิจัยในชั้นเรียนของมิสธิติยา ใจชื่น
- การหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องเงิน ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 งานวิจัยในชั้นเรียนของ มิสพรวิไล ขันธวิสูตร
- การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณทางคณิตศาสตร์ งานวิจัยในชั้นเรียนของมิสประภัสสร บางอ้น
- ผลของการใช้แรงเสริมทางบวก ด้วยเบี้ยอรรถกรมที่มีต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 งานวิจัยในชั้นเรียนของมิสวันดี จูเปี่ยม
- ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ การทำหน้าที่ของครอบครัว และพฤติกรรมความก้าวร้าว ของนักเรียนชายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 งานวิจัยในชั้นเรียนของ มิสชนัญญา เงินเมือง
- ศึกษาความพึงพอใจต่อวิธีการชำระเงินค่ารถรับ-ส่งนักเรียน งานวิจัยในหน่วยงานของมิสโสภิต จันทร์ชลอ
- การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2553 งานวิจัยเชิงปฏิบัติการของมิสชุลีพร ดัดงาม
- การศึกษาสภาพการปฏิบัติจริงด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ปีการศึกษา 2553 ของมิสนิศารัตน์ คงสวัสดิ์
 
ปี 2559 | ปี 2558 | ปี 2557 | ปี 2556 - ปี 2553