<< Home
ปีการศึกษา 2561
ชื่อผู้วิจัย ชื่อวิจัย
มิสศุภกร พันละภา 1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเรื่องคำนาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโมเดลซิปปา
มาสเตอร์สุชาติ วิบูลศิลป์โสภณ 2. ผลการฝึกกิจกรรมเกมวิ่งเปี้ยวที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561
มิสลัคนาวรรณ จันทร์เจริญ 3. การพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทานโดยใช้เทคนิคเค ดับเบิ้ลยู แอล (K W L) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/13 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
มิสอรทัย น้อยญาโณ 4. การศึกษาผลการจัดการเรียนด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องวัสดุของสาร วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มิสชนัญญา รัตนนิตย์ 5. การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้ศิลปะบำบัด ตามหลักมนุษยปรัชญา
มิสณัทปภาอร มหานิล 6. การแก้ปัญหาทักษะการเขียนภาษาไทยจากสื่อ Social Media ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2561 โดยใช้แบบฝึกการเขียนคำไทยที่มีคำสะกดผิด
มาสเตอร์ชลิต พิมพ์แก้ว 7. การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกด 8 มาตรา (ตรงแม่) โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
มิสวัชรินทร์ รัตตะมณี 8. การศึกษาความสามารถทางการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม โดยใช้เทคนิค 5 S Model
มิสรักชนก วิจิตรลัญจกร 9. การสร้างชุดแบบฝึกทักษะการอ่าน และเขียนมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
มิสวันดี จูเปี่ยม 10. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มิสนัยน์รัตน์ สันตะนาโท 11. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สังคมศึกษาฯ เรื่องวันสำคัญ โดยใช้โปรแกรม Kahoot ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
มิสสุทธิรัตน์ เลิศจตุรวิทย์ 12. การสร้างแบบฝึกทักษะทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องประเทศเพื่อนบ้านของไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
มิสจุฑามาส รัตนอุดม 13. การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับเทคนคิ KWDL ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
มิสสุกัญญา วิเชียรดิลก 14. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง “ภูมิศาสตร์น่ารู้” วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม โดยใช้ชุดแบบฝึกเติมคำ Mind Mapping ของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
มิสศศิพิมพ์ นิตโย 15. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง Prepositions ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม โดยใช้สื่อประสม
มิสนัดติกาญจน์ ทองบุญฤทธิ์ 16. การรับรู้และความเข้าใจต่อการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการ English Program โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์จิรโรจน์ จิรธรรมวศิน 17. การใช้นวัตกรรม Keynote เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะของประโยครวม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ทฤษฎีการใช้หลักฐานเป็นฐาน (Evidence Base Teaching)
มิสวชิรา วงศ์พันธุ์ 18. การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ทัศนศิลป์เป็นฐาน
มาสเตอร์ไพรัช คงกิจมั่น 19. ผลการใช้โปรแกรมการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานแบบเคลื่อนที่ส่งผลต่อการลดน้ำหนักของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์
มิสอรพรรณ นรมาศ 20. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิค KWDL เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
มิสบุญตา สหวงศ์เจริญ 21. การส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานร่วมกันโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 E เรื่องของเล่นของใช้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
มิสสุภาวดี คำฝึกฝน 22. การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นป.6 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ
มิสรัชดาวัลย์ ศรีวรกุล 23. การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนอ่านโดยวิธี MIA ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2561
มาสเตอร์สมเจตน์ สุขศาลา 24. ผลการใช้โปรแกรมการฝึกทักษะการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกลไกที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลของทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เขตสาทร รุ่นอายุ 12 ปี ปีการศึกษา 2561
มิสนิศารัตน์ คงสวัสดิ์ 25. กระบวนการ "ยกระดับผลงานวิจัยในชั้นเรียน/วิจัยเชิงปฏิบัติการ" ของคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม โดยใช้วิธีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในโรงเรียน
ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559 | ปี 2558