[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว:
ชื่อ:      
ฉายา:
อายุงาน: 2021 ปี 9 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2558 ประธานที่ปรึกษา งานทะเบียน
2557 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 ประธานที่ปรึกษา งานการเงิน
2556 ประธานที่ปรึกษา งานสุขอนามัย
2556 ประธานที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา
2556 ประธานที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2556 ประธานที่ปรึกษา งานดนตรีและการแสดง
2556 ประธานที่ปรึกษา งานดนตรีและการแสดง
2556 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
2556 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายธุรการ - การเงิน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2559 ผู้อำนวยการ 0 กำลังตรวจสอบ

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2563 นวัตกรรมการศึกษาในโลกยุคใหม่และแนวใหม่ในการพัฒนาบุคลิกตนและองค์กรอย่างสร้างสรรค์ 0 543 23 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2563 ปฏิบัติธรรมครูพุทธ วัดบรมสถล (วัดดอน) เขตสาทร กรุงเทพฯ 22 พ.ย. 2563 6 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2563 ปฏิบัติธรรมครูพุทธ วัดบรมสถล (วัดดอน) เขตสาทร กรุงเทพฯ 22 พ.ย. 2563 6 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2563 การทำคลิปการสอนโดยใช้ Power point การใช้ Microsoft Teams เพื่ออัดคลิปการสอน ห้อง Computer1 28 ม.ค. 2564 2 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 ส.ค. 2562-16 ส.ค. 2562 14 ชั่วโมง 30 นาที รายงาน
2561 วิธีการเขียนแผนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย 5E ห้องปฏิิบัติการวิทยาศสาตร์ 1 โดย รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาวถีรติพงศ์ 12 เม.ย. 2561-14 เม.ย. 2561 12 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 การก้าวสู่ 4.0 ของครูอัสสัมชัญ ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 การก้าวสู่ 4.0 ของครูอัสสัมชัญ ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 การก้าวสู่ 4.0 ของครูอัสสัมชัญ ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 การก้าวสู่ 4.0 ของครูอัสสัมชัญ ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 พ.ค. 2561 6 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 Training "นำทำวิจัย" ห้องสมุดดิจิตอล Digital library กับ ห้อวเรียนคอม 1-2 6 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 การจัดทำวิจัยโดย ผศ.ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 15 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 ความรู้พื้นฐานด้านการวิจัย ห้องประชุม 1 ตึกหิรัญสมโภช 27 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 ร่วมฟังบรรยายธรรม ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 29 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 Training "นำทำวิจัย" ห้องสมุดดิจิตอล Digital library กับ ห้อวเรียนคอม 1-2 3 ก.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 Training "นำทำวิจัย" ห้องสมุดดิจิตอล Digital library กับ ห้อวเรียนคอม 1-2 5 ก.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 ipad Fundamental & Apple Eco System ณ ห้องรับรองวิชาการ ตึกพระนางฯ ชั้น 2 7 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 โรงเรียนรอบรู้เรื่องสุขภาพ ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 18 ก.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 Waldrof ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ โรงเรียนอัสสัมชัย แผนกประถม 24 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 ipad Fundamentals Content Creation I ครั้งที่ 2 ณ ห้องรับรองวิชาการ ตึกพระนางฯ ชั้น 2 25 ส.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Open Approach ณ ห้องรับรองวิชาการ ตึกพระนางฯ ชั้น 2 27 ส.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2561 Active learning ll : ipad ณ ห้องรับรองวิชาการ ตึกพระนางฯ ชั้น 2 24 พ.ย. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2559 การใช้ App ใน iPad ห้องรับรองฝ่ายวิชาการชั้น 2 ตึกพระนางฯ 25 เม.ย. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2559 อบรม " การเสริมสร้างประสิทธิ-ภาพการทำงานเป็นทีม " ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 12 พ.ค. 2559 6 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2559 วัคซีนเด็กในวัยเรียนและวัคซีนผู้ใหญ่ ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 17 มิ.ย. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2559 Writing Practice Makes Perfect อาคาร ว.วิโรจน์ 19 มิ.ย. 2559 6 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2559 Using iPad in your classroom ห้องรับรองฝ่ายวิชาการชั้น 2 ตึกพระนางฯ 25 มิ.ย. 2559 3 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2559 การใช้ระบบ sis (ผ่านทาง Eddudee) STEM 4 10 ก.ย. 2559 2 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2559 ครูพุทธ ปฏิบัติธรรม 8 - 9 ต.ค. 2559 วัดมหาธาตุยุวรราชรังสฤษฏ์ราชวรมหาวิหาร พระนคร กทม. 8 ต.ค. 2559-9 ต.ค. 2559 19 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2559 ปฏิบัติธรรม ครูพุทธ ห้องประชุมหลุยส์มารีย์ 20 ม.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2559 ปฏิบัติธรรม ครูพุทธ ห้องประชุมหลุยส์มารีย์ 20 ม.ค. 2560 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2558 i Tunes U 0 543 23 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2558 Microsoft Enterprise Roadmap ห้องออดิทอเรียม1-2 บริษัทไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 38 อาคารCRCTower 4 มิ.ย. 2558 9 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2558 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำ Policies and Directives สู่การปฏิบัติ ห้องประชุมหลุยส์ มารีย์ ตึกพระนางฯโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 มิ.ย. 2558 4 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2558 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำ Policies and Directives สู่การปฏิบัติ ห้องประชุมหลุยส์ มารีย์ ตึกพระนางฯโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 มิ.ย. 2558 4 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2558 การใช้งาน Saras K12 ในระดับ Adminและหัวหน้ากลุ่มสาระ ห้องรับรองวิชาการตึกพระนางฯ 9 ก.ค. 2558 3 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2558 สัมมนาเชิงปฎิบัติการบุคลากรใหม่หัวข้อ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์มารีย์กรีญองเดอมองฟอร์ต ภูรีนันท์ รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 10 ก.ค. 2558-12 ก.ค. 2558 18 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2558 ครูปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ห้องประชุม 1 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 14 ก.ย. 2558 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2558 ครูปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล Discovery Learning Centre 23 ก.ย. 2558 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2558 การอบรมโปรแกรม E-book ห้องสมุดตึกหิรัญสมโภช 7 ต.ค. 2558 2 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2558 School as learing Community :Vision,Philosophics and Activity Systems คณะครุศาสตร์ จุฬา 28 พ.ย. 2558 2 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2558 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ IPAD เป็นสื่อ ประเทศฮ่องกง 6 ธ.ค. 2558-9 ธ.ค. 2558 874 ชั่วโมง 40 นาที รายงาน
2558 ประชุมครู ห้องประชุมหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 5 ก.พ. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2558 Overviews iPads ของกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ห้องรับรองฝ่ายวิชาการชั้น 2 ตึกพระนางฯ 15 ก.พ. 2559 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2557 Overviews iPads ของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ-ภาษาอังกฤษ ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13 มิ.ย. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2557 Let's Go,Smart Flow Sathorn ห้องคอมพิวเตอร์ 1-4 ตึกอัสสัมชัญ 2000 22 ส.ค. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2557 Overviews iPads ของกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ห้องประชุมหลุยส์ มารี ชั้น2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 19 ก.ย. 2557 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2556 การบริหารจัดการพลังงานในสถานศึกษาเพื่อลดสารรคาร์บอนไดออกไซค์ ศูนย์ฝึกอบรมท่าทุ่งนา 5 มิ.ย. 2556-7 มิ.ย. 2556 21 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2556 กลยุทธ์ลดค่าใช้จ่าย และเ่พิ่มประสิทธิภาพด้านการพิมพ์สำหรับองค์กร ณ Infinity Room ชั้น 7, AETAS Lumpini Hotel (กรุงเทพฯ) 6 มิ.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2556 กลยุทธ์ลดค่าใช้จ่าย และเ่พิ่มประสิทธิภาพด้านการพิมพ์สำหรับองค์กร ณ Infinity Room ชั้น 7, AETAS Lumpini Hotel (กรุงเทพฯ) 6 มิ.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2556 กลยุทธ์ลดค่าใช้จ่าย และเ่พิ่มประสิทธิภาพด้านการพิมพ์สำหรับองค์กร ณ Infinity Room ชั้น 7, AETAS Lumpini Hotel (กรุงเทพฯ) 6 มิ.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2556 เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 8 มิ.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2556 เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 8 มิ.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2556 การอบรมระบบการใช้ SWIS เบื้องต้น คอมพิวเตอร์1 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 12 มิ.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2556 ถอดบทเรียนความสำเร็จของคนอิสราเอล จุดประกายคนไทยมุ่งมั่นความสำเร็จ ห้องมานฉันท์ ชั้น 3 ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ 28 ส.ค. 2556 2 ชั่วโมง 30 นาที รายงาน
2556 การปฏิบัติธรรมครู ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม 20 ก.ย. 2556 1 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน
2556 การปฏิบัติธรรมครู ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ ชั้น 2 11 พ.ย. 2556 3 ชั่วโมง 0 นาที รายงาน

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(5)
แสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันภายนอก27 ส.ค. 2564
รางวัล Gold Award การแข่งขัน 1st Young Concert Artists International Piano Competition 202127 ส.ค. 2564
พิธีสวดอภิธรรมพระคุณแม่สิริมน มารดามิสศิริรัตน์ เดชอัศวกุล20 ก.ค. 2564
คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่12 ก.ค. 2564
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขัน UDO Open Championships 20218 มิ.ย. 2564

• แฟ้มผลงาน (0)