[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 124
ชื่อ:      
ฉายา:
อายุงาน: 2021 ปี 9 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


5 รูป

3 รูป

5 รูป

6 รูป

2 รูป

16 รูป

4 รูป

1 รูป

8 รูป

1 รูป

1 รูป

5 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    คณะศิลปกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548  ศษ.ม.  ปริญญาบัตร วุฒิการศึกษา
2    คณะนาฏศิลป์และดุริยางค์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2534  กศ.บ  ปริญญาบัตร วุฒิการศึกษา
3    วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร กรุงเทพ 2532  ดุริยางค์ไทย  วุฒิบัตร
4    วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร กรุงเทพ 2530  มัธยมศึกษาตอนปลาย  วุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 รองประธานงานดนตรีและการแสดง 124 คำสั่งแต่งตั้ง
2559 รองประธานงานดนตรีและการแสดง 124 คำสั่งแต่งตั้ง
2558 รองประธานงานดนตรีและการแสดง 124 คำสั่งแต่งตั้ง
2557 หัวหน้างานดนตรีและการแสดง 124 คำสั่งแต่งตั้ง
2556 หัวหน้างานดนตรีและการแสดง 124 คำสั่งแต่งตั้ง
2555 หัวหน้างานดนตรีและการแสดง 124 คำสั่งแต่งตั้ง
2554 หัวหน้างานดนตรีและการแสดง 124 คำสั่งแต่งตั้ง
2553 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ 0 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญ
2552 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ 0 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญ
2552 ประธานชมรมครูดนตรี-นาฏศิลป์ สช. 0
2551 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ 0 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญ
2551 ประธานชมรมครูดนตรี-นาฏศิลป์ สช. 0
2550 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ 0 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญ
2550 ประธานชมรมครูดนตรี-นาฏศิลป์ สช. 0
2549 ประธานชมรมครูดนตรี-นาฏศิลป์ สช. 0
2548 ประธานชมรมครูดนตรี-นาฏศิลป์ สช. 0
2547 ประธานชมรมครูดนตรี-นาฏศิลป์ สช. 0
2546 ประธานชมรมครูดนตรี-นาฏศิลป์ สช. 0
2545 ประธานชมรมครูดนตรี-นาฏศิลป์ สช. 0
2544 ประธานชมรมครูดนตรี-นาฏศิลป์ สช. 0
2543 ประธานชมรมครูดนตรี-นาฏศิลป์ สช. 0 คำสั่งจากสช.54/2543 หนังสือพิมพ์(ข่าวสด เดลีนิว ไทยรัฐ บ้านเมือง แนวหน้า มติชน)

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฎฺบัติการการสร้างวงขุล่ยไทย ศุนย์อบรมสัมนาและนันทนาการข้าราชการ กรุงเมพมหานคร เขตหนองจอก 12 ส.ค. 2545 - 14 ส.ค. 2545 20
- เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฎฺบัติการการสร้างวงขุล่ยไทย ศุนย์อบรมสัมนาและนันทนาการข้าราชการ กรุงเมพมหานคร เขตหนองจอก 15 ส.ค. 2545 - 17 ส.ค. 2545 20
- เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฎฺบัติการเป่าขลุ่ยไทยและการสร้างวงอังกะลุง ศุนย์อบรมสัมนาและนันทนาการข้าราชการ กรุงเมพมหานคร เขตหนองจอก 15 ธ.ค. 2546 - 17 ธ.ค. 2546 20
- เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฎฺบัติการเป่าขลุ่ยไทยและการสร้างวงอังกะลุง พระราชวังสนามจันทน์ จ.นครปฐม 20 ธ.ค. 2546 - 21 ธ.ค. 2546 16
- เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฎฺบัติการการบรรเลงดนตรีไทย 4 ประเภท โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 28 ก.ค. 2547 - 29 ก.ค. 2547 9
- เป็นวิทยากรจัดกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการ ศุนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล2000 จ.นนทบุรี 20 ต.ค. 2547 - 22 ต.ค. 2547 20
- เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกสอนดนตรีไทย 4 ประเภท โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 30 มิ.ย. 2548 8
- เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกสอนดนตรีไทย 4 ประเภท โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 06 ก.ค. 2548 - 07 ก.ค. 2548 16
- เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกสอนดนตรีไทย 4 ประเภท โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 13 ก.ค. 2548 - 14 ก.ค. 2548 16
- เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฎฺบัติการเป่าขลุ่ยไทยและการสร้างวงอังกะลุง โรงเรียนหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย 16
- อมรมระบบswitเบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 08 มี.ค. 2554 - 08 มี.ค. 2554 3
- การขับร้องประสานเสียง ห้องดนตรีสากลตึกAC2000 04 ต.ค. 2553 - 05 ต.ค. 2553 12

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- เทศกาลดนตรีอาเซี่ยน ประเทศมาเลเซีย - 07 ก.ย. 2547
- โรงเรียนประถม ประเทศจีน XiaLiang Primary School of Baiyun District GuangZhou Province - 18 มี.ค. 2553
- โรงเรียนมัธยม ประเทศจีน JiuJiang No.1 High School of Jiangxi Province - 16 มี.ค. 2553
- โรงเรียนมัธยม ประเทศจีน Nanchang NO.2 High School - 16 มี.ค. 2553
- ประเทศอังกฤษ UK - 17 ต.ค. 2553
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การฝึกบรรเลงดนตรีไทยดีด สี ตี เป่า คุ้มพญาซอรีสอร์ท 06 ก.ค. 2558 - 10 ก.ค. 2558 40
2560 การฝึกบรรเลงดนตรีไทยดีด สี ตี เป่า คุ้มพญาซอรีสอร์ท 11 ก.ค. 2559 - 15 ก.ค. 2559 40
2560 การฝึกบรรเลงดนตรีไทยดีด สี ตี เป่า โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี 12 มิ.ย. 2560 - 16 มิ.ย. 2560 40
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ต.ค. 2551  ครูต้นแบบ  เกียรติบัตร สช. เขตพื้นที่การศึกษา1
2  10 ก.ย. 2552  ครูแกนนำ  เกียรติบัตร สช. เขตพื้นที่การศึกษา1
3  16 ม.ค. 2553  ครูดีเด่น คุรุสภา  เกียรติบัตร เข็มสดุดี คำสั่งแต่งตั้งจากคุรุสภา

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)