[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 296
ชื่อ:      
ฉายา:
อายุงาน: 2021 ปี 9 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยบูรพา 2555  วท.ม.  ใบประกาศนียบัตร
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547  ศศ.บ.  ใบประกาศนียบัตร
3  มัธยมศึกษาปีที่6  โรงเรียนสิริรัตนาธร 2543    ใบประกาศนียบัตร
4  มัธยมศึกษาปีที่3  โรงเรียนป้วยฮั้ว 2540    ใบประกาศนียบัตร
5  ประถมศึกษาปีที่6  โรงเรียนป้วยฮั้ว 2537    ใบประกาศนียบัตร
6    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 15  ศศ.บ.  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(จีน) / งานระดับชั้น ชั้น ป.5 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 อบรม E-Ofice ห้องสมุด 03 ก.ย. 2558 - 03 ก.ย. 2558 1
- อบรมระบบSWISเบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 07 มี.ค. 2554 - 07 มี.ค. 2554 3

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 อบรมจากสถาบันEF และทัศนศึกษาร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 543  โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนครั้งที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชย สื่อการสอนเกม ประเภททีม  ใบประกาศนียบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)