[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 303
ชื่อ:      
ฉายา:
อายุงาน: 2021 ปี 9 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547  กศ.ม  
2  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547  การศึกษามหาบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 English Language Development Program Rinchen Higher Secondary School Thimphu, Bhutan 28 มี.ค. 2558 - 20 มิ.ย. 2558 510
2558 การใช้ระบบ E-Office โพสต์ข่าว โพสต์ภาพ กฤตภาค ห้องฝ่ายธุรการ-การเงิน 27 ส.ค. 2558 - 27 ส.ค. 2558 1
2557 อบรมนายทะเบียนการจัดทำและจัดส่งเอกสารหลักฐานการศึกษา โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 20 ม.ค. 2558 - 21 ม.ค. 2558 12
2557 อบรม The 7 Habits for Educations ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางฯ 21 ก.พ. 2558 - 22 ก.พ. 2558 12
- อบรมระบบ SWIS เบื้องต้น ห้องคอมพิวเตอร์ 6 ตึกไมเกิ้ล ร.ร.อัสสัมชัญแผนประถม 09 มี.ค. 2554 - 09 มี.ค. 2554 3
- อบรมระบบ SWIS เบื้อต้น โรงเรียนอัสสัมชัญ 19 ส.ค. 2553 - 19 ส.ค. 2553 3

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 English Language Development Program Rinchen Higher Secondary School Thimphu, Bhutan 28 มี.ค. 2558 - 20 มิ.ย. 2558 510
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 พ.ย. 2555  รางวัลหนึ่งแสนครูดี  
2  27 ม.ค. 2557  รางวัลชมเชย ประเภทรายงานวิจัยไม่เต็มรูปแบบ  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
4 ธ.ค. 2558  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 132 32 40 4 ธ.ค. 2558
5 ธ.ค. 2550  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 125 24 56 14 ม.ค. 2551

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)