[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 45
ชื่อ:      
ฉายา:
อายุงาน: 2021 ปี 9 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    วิทยาลัยครูสวนดุสิต 2527  ค.บ.  
2    วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 2519    
3    วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 2517    

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2556 หัวหน้าระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 0
2553 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2547 หัวหน้าฝ่ายบริการ 0
2541 หัวหน้าระดับชั้น ป. 5 0
2541 กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ 0
2538 กรรมการสวัสดิการครู 0
2537 รองหัวหน้าหมวดภาษาไทย และรองหัวหน้าระดับชั้น ป.5 0
2531 หัวหน้าหมวดภาษาไทย 0
2529 ครูประจำชั้น ป. 6 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- สัมมนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของครู 01 พ.ค. 2541 - 02 พ.ค. 2541
- เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18 มี.ค. 2541 - 18 ก.ย. 2541
- ระบบ SWIS เบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 08 มี.ค. 2554 - 08 มี.ค. 2554 3

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- ทัศนศึกษาและดูงานการศึกษา ประเทศออสเตรเลีย - 27 ก.ย. 2548
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  4 ต.ค. 2544  ครูดีเด่นของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  เกียรติบัตรและโล่

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2001  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2001 ใบเกียรติบัตร และเครื่องราชฯ

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)